Christoph. Christophori Sandii Tractatus de origine animae

...

0 downloads 197 Views 9MB Size

Recommend Documents


Fratris Felicis Fabri Tractatus de civitate ulmensi: de eius origine, ordine, regimine, de
Book digitized by Google and uploaded to the Internet Archive by user tpb.

Tractatus de concilio provinciali
Book digitized by Google from the library of Complutense University of Madrid and uploaded to the Internet Archive by user tpb.

Tractatus de viribus medicamentorum
Book digitized by Google from the library of Oxford University and uploaded to the Internet Archive by user tpb.

Tractatus de duello
Text lat., span

Tractatus De Morbis Cutaneis
Book digitized by Google from the library of Oxford University and uploaded to the Internet Archive by user tpb.

Tractatus de jure liturgico
Book digitized by Google from the library of Oxford University and uploaded to the Internet Archive by user tpb.

Tractatus de sanctissima Eucharistia
v. 1. De sanctissima eucharistia ut est sacramentum (3, Quaest. lxxiii-lxxxii) -- v. 2. De sacrosancto sacrificio eucharistico (3, Quaest. lxxxiii) 27 31

1

350

I

C0RISTOPH. CHRISTOPHORI

C O Apud

S

M O «

UBERTUM M.

P

O ^

L

I,*

PACIPICUM.

DC LXXI.

.

M

:

CHRISTOPH. CHRISTOPHORI S

A N D

I I

T .R A C T A T V

S

DE.. ORIGINE ANIMI. Arise

ab antiquis temporibus dc

origine animae Alii

fuere

fententiae.

animam per traducem femina-

cum carne generari, animam ab animi , licut corpus I docebant. Haec fenteutia Origeni , Commenj. in Iob. Syriaca amentia audit , quae Icilicet una cum femine animam effundi vult fortaflis a Tatiano Syro , unde Tatiani appellaqui in Oratione adv. Graecos videtur ientire ti , animam cum corpore exftingai , in extremd» judicio refufcitatum irirquae etiam dida fuit haeretis Arabica, ab Origene refutata. Euleb. V I. anima , c. 48. fcri34. Auguftinus de Ipir. bit , ita fentire Luciferianos , Cyrillum , aliquos Latinorum praefumptores. Eidem opinioni affenfum praebuere Sadducaei , Tertulri, rimulque

corpore

&

&

lianus

,

Apollinarius

,

&

&

maxima pars Oc-

cidentalium Hieronymi tempore

tom.

2. epift. 82.

,

ipfo tefte

&Greg. Nyffeno lib. de ani-

mi : led ea deinde per populos, barbaros Arii religionem fedantes , videtur explofe , creatione animae introdudl, idque non immerit6 5 cuna corruptionem animae inferat A 2 1

.

,

/j' »

:

haeretici

ftr -*. -

-/y

£

tamen eam'

/W,>\ Digitized

by

Google

'O

De

4

*

Origine Anima.

eam reftaurare quadantenus aggreffi funt buscum fentiunt

Stoicos, Manichseos

ronymus d. priam Dei

1.

,

qui-

Sociniani.

& Prifcillianiftas Hie-

,

lenfiiTe fcribit

liibftantiam

:

,

animam e/Te pro-

quam

etiam fenten-

&

Valentinianis adfcribit Iretiam Gnofticis naeus. Cert£ Seneca Stoicus ad Gall. &c Lucili, animum divini fpiritus partem , alii divinae aurae particulam vocant. Menafleh B. Ifraelde

refurred.

lib. i.

cap. 8. fcribit infigniores phi-

lofophos, Zoroaftrum,

Hermen, Orphea, Aglo-

phemum, Pythagoram, Timaeum, Locrum, Platonem , Eumenem Plutarchum Ammonium, Porphyrium lecutos fententiam animam elle particulam quandam fubftantix divinae quam ,

,

,

:

tamen fententiam Hieronymus

d.

1.

k fententid

Pythagorae , Platonis, Origenis, atque

omnium

Platonicorum diftinguit , Sc Stoicis propriam facit. Mihi quidem perfuafum eft , eadem hac de re opinatos Manichaeos cum Gnofticis &Valentinianis. Hi dividebant Jiominem in fpiritura, animam carnem, quas lingulas partes nomine hominis & lingulis partibus denominati vocabant: dicebant autem hominem animalem elle fadum ad imaginem , nec elTe o^oacnov ; fed fpiritualem elle fadum ad fimilitudinem , Irenaso atteftante lib. i. cap. i. Iidem apud Clement. Alex. in Epitom. dicunt animam ex limo fadam elTe hominem ad imaginem , 6[xov
&

;

De Origine Anima, paraffent

Abelum

Cainum \cyiyy

7n-dopJjxjj

,

w
o

,

o

q vfu^jxo? xaS’’ opo»itNav.

Hjec fenteneflentiae ani-

differentia fpiritus

& animae

pe-

loco agemus.

Recentiorum quotidie creari

,

eorumque Maufianorum o-

,

cum

carne

&

Hujus

vel infundi.

autorem habent Ariftotelem ,

quem

a nato Chrifto fecutus eft

Hunomius

Gregorius Nyflen.

de anima

1 .

in-

,

abfolutam aeternitatem

pinio eft animas fimul

d.

face-

,

y 6iy.cs

o

5 Tn&fAodiHSS x
marum. De culiari

cci(>t
&ysvoc.

JC0tT*

esi

tia infert

,

Sethum

vj/u^nc^f,

medium ouin^
,

re y&Q* t\w olyletv

quiunt

yoiyjj

hunc ajunt natura bonum, iftum

malum

natura

&

Jikoux

,

j*

.

&

dihoyca

naturae

Stoicis

lib.

eandem fententiam

,

:

in

carne

fententias

feculo 4. ut feribit

qui etiam

tribuere vide-

tur.

Quofdam

ecclefiafticos

Hieronymus

ftulH perfuafione confidere

,

animas

d.

1.

ait

in thefau-

ro Dei haberi olim conditas. Antiquiftimi quique cum Pythagorii

,

omni-

&

bufque Platonicis , Origene , animas ante corpora , in principio Gngulas fimul conditas-, in ftatu feliciori , quam in corpore funt , ftatuebant. Huic fententite nos quoque lublcribimus , qui antiquiffima dogmata , ut plerumque faniora , recentioribus anteferre do&i fumus & Tertulliano. Nec nos quicquam movet autoritas Concilii luftinianei a.

773. celebrati, in

ab omni aevo recepta lententia damnata

A

3

quo

eft.

Et

qui-

,

6

De

,

quidem

Origine Anima.

animam ante corpus creari corpore exiftat, incorruptaque permaneat, fus£ probavere Morainvillerius cTOrgeville Dialed. Platon. p. 4 c. 3. le
quia feparata

sl

&

bandum fulcepimus. I. Deus creavit animam in ftatu naturali optimo, cujus unquam anima poteft ede capax Deus enim quodcunque creavit creavit valde bonum : quia iple eft Inmmum bonum.

&

*

:

,

Sed ftatus naturalis Sc melior animse eft extra corpus , quia adiones animae feparatas , funt perfediores , quam informantis corpus : perferius enim intelligit leparata a corpore , qu&m dum informat corpus , &c leparata intelligere poteft ac velle , alialijue operationes exercere , ut alius quicunque purus fpiritus. Vid, Scot. 2. di. 11. &Der-Kenn. tr. de anim. ration. Eftque unanimis SS. Parrum conlenfus , qui animam in corpore , tanquam tenebricolo carceri inclulam conliderant. Idem tradit feriptura cra , 1. Cor. XIII. 12. «p-n
p

7T yiVUffKU

,

,

,


,

tunc vero cognofcam prout

edottus fuero.

2. Cor. V. 7.

r

et$xg

s

xxQug

:

nunc cognofco ex parte

,

cBnyrcafft>pt,eti

Cernimus nunc per fpeculum in tunc autem facie ad faciem videbimus :

jyq ixFyvo* c&Iuj

aenigmate

gtfjeoomv

nii% 3 vsfjeunitM

GK

fa-

:

Tii&ug

^

per fidem enim incedimus

,

per afpettum. Ratio eft exprefta Sapient. IX.

non 1

5”.

_

:

,

De Origine Anima. ubi fcriptum legimus'riJoi

ytti&W
renum tabernaculum deprimit

animam

vel

,

(piAoovQ&v

templari, confitere

«m

n»a

nbiyS

2.

,

)

Gen.Vi.

mens

Cor.V. 1.2.

tytS

,

con-

’nn \\v «S

Anonymus

tradbtf.

unquam

ra-

quoniam

,

3. 4. oiSctpflp

Non

0 7t

,

idy

»j

thvvxs x#(£Av0jj ,olwSopiluJ

<

,

8^nnsBSvIic.

tmpfyjoi, X yvptvo)

noflra

e.

ohciccv oi^ei^o7tsiyjlov oiiuviov ov ivT(

UffgivS tnzvJvffKi&S


, i.

yb CM T&TU) fEV<5t^0f^«,TD OIXYITV gJOV jfAUV

%(321 V 0 ~S 'io

dik 3

3.

in homine

Smyei^ y piuv olnltx, $ cm

mentem

meditari, rationem habere

c. 1. ita tranftulit in latin.

tionabitur /pintus eft.

:

& ter-

,

cpgorrifav,
quas verba

:

Theol. Polit, caro

enim

eft

onerat

^ov-n^

multa cogitantem : ( in grazcoeft philofophantem

7

.

^ ffufxot (Batfiwei

:

, *) |3g/3^ Corpus corruptibile aggravat

:

-

,

y^ft.j

‘pzvdfypfyj /3

01^^01

^

etyf Kj/f ot

/cimus nos

:

ovfv-

orne ov

,

rfi

fi terrejlris

domns hujus tabernaculi di/foluta fuerit , adi Deo habituros , domicilium nonmanufa

ftcium ex

itum

,

ecternum in

coelis,

expetentes domicilio noftro

,

in hoc

enim fu/piramus

quod

}

dui. ftquidem etiam induti

,

e coelo eft

etenim qui fumus in hoc tabernaculo onerati. tjj

Conf.

fxa^ioTvnt n

fubje^la

eft

:

Rom.

,

fuperin-

non nudi reperiemur. ,

ingemi/cimus

VIII. 19. 20. 21. 22. 23.

y.ri
i

vanitati creatura

de quo loco Origenes Periarch.1. 7.

Ego quidem inquit , arbitror non ejje aliam vanitatem , quam corpora Scc. Vnde Salomon mihi univerfam corpoream naturam velut onerofam quodammodo , vigorem fpirituum retardantem hoc modo

&

,

A 4

vide-

-,

De

8

videtur appellare

Origine Anima. vanitas vanitatum

,

tas dixit Eccleflafles

omnia vanitas

,

& omnia vanireflexi

:

enim

s

&

ecce £? vidi univerfa qua fub coelo funt , omnia vanitas. Seneca, lib.de confol. ad Marciam

inquit

de

,

filio,

ri/que

c.24. Ipfl quidem , inquit,

fibi rclitlus

a ternus,

,

efl

& obduciam cutem & extera quibus

&

,

,

vultumque

involuti fumus

,

& miniflras manus

arcetur d veris

,

&

fisis

,

,

nititur

illo

na requies manet ,

offuflatur

,

in falfa conjcclus

hac carne gravi certamen

&fidat

efl.

unde demijfus

e confufls

,

ibi

crafjifque

,

:

omne

,

,

,

illi

Ne abflrahatur

e(l

,

animorum

vincula

tenebraque funt. Obruitur his animus

cum

melio-

defpoliat us oneribus alienis , hac qua vides ojfa circumvoluta nervis

nunc flatus

,

illum aeter-

pura

&

li-

quida vifentem. Identidem quoque carnem grapoenam appellat. Lactanvem , onus , pondus ,

&

tius II. 8. Terrenum adhuc animal rerum coeleflium perfpettionem non capit

,

quia coipore quafl cuflodid

feptum tenetur , quo minus flluto ac libero flnfu cernat omnia. De Ira Dei, c. 1. Mens hominis tenebrofl longe a veri perflexiocorporis domicilio circumfepta ,

,

ne fummota

Corpus

,

Apoflolus rati

;

efl.

inquit :

Chryfoltomus hom.2f. op.imp. veflimentum efl anima ficut ait

,

,

de corpore

noflro, in

dicam autem quod flntio

quo ingemifcimus oneverius

,

non fotum ad

veflimentum anima caro creata

efl

tationem ejus

& naturalis inimica

,

quafl domeftica

&c.

,fcd magis

ad ten ,

etiam Gerliardus Wefterefl , burgiuslib. de purgatorio animarum ftatu: In fluo , inquit , ftatu certa funt anima flecura ,

copulata

Ita

&

&

quod pater

Chrifli eas adducet

cum

Chriflo.

\

Atque

-

De

Origine Anima.

non poteft £? fidem

certe negari

9

& fi em in dormitione

minus impediri quam hic impediuntur Impediuntur autem hic cogitationibus carnis , voluptatibus ficti,

& corpore

li

&

corruptibili

quod animam gravat

,

,

k

quibus impedimentis animae in Chrifto dormientes funt J

l rowde felicior eorum jlatus

filutce, (ler

,

atque nobis optandum

efi

quam no

,

ut in fiuum flatum ve-

,

His fcripturae, Patrumque verbis fimillima fcribit Plato in Phaedone : Je ui
niamus.

f

yitiAig

ogyivv.

,

n,

(ioifiwiiTtd

4)o^w 5 det Jis s [xvr,[xomx.

n

,

0

^

£

te

jj

-ttvcAiv eis

,

wazrsp

loiouim

t o^tbv

tw o«*

,

9w§"S ^7nAv6«cWf ofcovru

<»?Ac6

,

Illud

:

(

& terrenum, bet talis

£ $$

oTuoetlrj Qccv'm
•nxfiftovnq di 'mocontf^v^xi eUwKcc

rfii


A

txV tkcP»? xaKivJxtfifr,.drloe^u^uv

K#] dltpfy

'

tAxeTzq

,

,

di

pt,r

xet-

T8 O^Of.tZ jWsW^XeKf*


,

ponderofum

d\o

&

grave , : quod cum haretrahitur in locum

vifi bileque putandum efi

anima

aggravatur

,

,

Cf?

&

&

mortis fuga illius wvifbihs fertur circa monumenta fipulchra occupata, ciroum qua: etiam vifa funt quaedam animarum umbris fimtlia vifibilem

,

,

&

fpectra

,

quales exhibent tales anima: fpecies

pure filutce ,

iam

rei vtfibilis participes jjynt

fid

videntur.

et-

Protr.

ita

alludere videtur feribens: fcre abomi-

& immundos finitus fatentur omnes terre& lutulentos qui cnca fipulchra & montmenta

nandos

effe

,

ipfi

qua non unde

Ad hunc locum

Clemens Alex. nos

, :

,

pondere depreffi verfantur

quee etiam exiliter

volunt antur

:

circa

& evanide apparent fpellra umbris A

y

fimi-

-

De

Io

Origine Anima.

R. Mofes /Egyptius

flmilia.

(latum

effe felicifjimum

vinculis

,

,

exiflimavit illum

quo anima foluta a corporis ,

&

hanc vitam fruitur confpectu prxfinEtenim flatum illum quo anima corpori

pofl

tid Dei.

,

conjwiia

efl

imperfe:tum

,

efle

credebat.

feh Ben-Ilrael de Refiirredt. lib. i. c. libera

a materia

,

atque exercet fefe. joris

& mole

Anima

.

perfona Catonis

ma-

Dum fumus in his inclufi compagibus corporis

:

munere quodam

nece/Jit atts

mur. Efl enim animus deprejfus nae

in

3

& proprie agit

corporis, vere

Cicero

R. Menafc

,

,

& gravi opere perfungi-

cceleflis

ex altijfimo domicilio

& quaft demerfus rn terram

,

natur#

,

,

locum divi-

xtermtatique contrarium. Sed credo deos

immortales fparfiffe animos in corpora humana, lib.i.

&

vivit animus pofl de divinat, multo magis viget mortem : cum omnino ex corpore excefferit itaque ap:

propinquante morte multo ipjiim vident fecti

,

mortem.& id & mortifero af-

divinior

qui funt morbo gravi

,

inflare

efl

:

intell/gitur ea

nam

pars animi

,

qua rationis atque intelhgentix fit particeps , tum maVixime vigere cum plurimum abfit a corpore ,

gilantes

anrmi

,

vitee

necejjitatibus ferviunt

,

disjun-

divmd , vinculis corporis impediti. rarum efl quoddam genus eorum , qui fe d corpore avocent :J& ad divinarum rerum cognitionem Nec vero uncura omni , ftudioque rapiantur. quam animus hominis naturaliter divinat ntfi cum ita folutus efl , (3 vacuus : ut ei plane nihil Jit cum

guntque fe d

focietate:

aut dormienti-

corpore,

quod aut vatibus

bus.

Adultis rebus inflammantur tales animicorporibus non inheerent.

contingit-

,

nam qua

,

qui

vigilantibus acci

..

*.

%

1

:

r

,

.De Origine Anima.

'

accidunt vatibus

,

eadem

ix Viget

nobis dormientibus.

enim animus tn Jomnis : liberque fenjibus , ab omne mortuo pene corpoimpeditione curarum , jacente animi hominum , cum aut fomno foluti vare.cant corpore tati

aut mente permote per fe

,

moventur

cernunt ea

,

animi videre non

,

pojjunt.

ipfi liberi inci-

quae permijli

Vc vero

cum corpore

ltatus ille

de-

plorandus animae incarnatae magis elucelcat addimus carnem dici fepulchrum cultodiam , tecarcerem , Sc ergaftulum in quo vinculis nebris captiva teneatur anima. Pfalm.CXLII.8. uoen ntrxin educ, inquit Davidde carcere (vel cuflodid animam meam ubi Origenes per carce-

&

,

*.

rem

) vel cultodiam intellexit

thodio , Hieron. .

Kj

'Toff

carnem

tefte

,

Me-

&

Epiphanio ad Ioh. Hieros. apud Locum etiam i. Petri. 1 1 19. ovia .

cmn^\J^ev

cv (pvAaxii Trvdlpioicn

tn fpnitu etiam

:

Chnftus fpintibus in carcere profectus

de animabus carni alligatis oportet exponere eos , qui contra Pontificios negant

praedicavit

;

animae Chrifti

ad inferos. vinllos terree

exponit.

,

,

poft pallionem ejus

Rom. VII. 23.

(S>Aeorca

nv Tg pieAecri pix civlit&lldjcptyuov iij

od^pioiAuTi^oVTd

0V71 cv bris

v 7c


,

defcenliim

Thren. I II. 33. t»? ^ee-fxlxc yne , Origenes 8. adv. Celf. de hac vital

pteAeoi pie

meis rebellantem

tw

pie :

tw

vopica

tngov

vcpiui

vojuov b>

$ vocf

video altam legem tn

legi

mentis meae

:

ivfefymrpfaci
tw

mem-

& captivum

,

me legi peccati , quae efi tn membris Txr uv r 4/U %“ v di Philo de Somniis

reddentem

'liotinv

pix ,

cipiovpTtcv;

T?

,

meis. koc-

ocVj 'sst')*-

-:

,

1

De Origine Anima.

^12

y&OWm •

QthOffWfAOiloi.

CW 4

X$'tv'(

.

Kj

t«twv cu

)U
tw awJT^o
jM^o

ttl J\j

Og/o9-£v7(t?


){g\

«i

97W\
cttj ,

cu/rs/ xx&yvisGzi), iurpturv^/iov

CU[XX

KlCVJt T5

/uvyjjual^ &«craf

^OV«f.

Jt,

$

(3»x sroO?-

mUldw

<$KVX(>jlOCV

.

.

fej yfe Tvy&ov cmcaWOTrfp g£ eigXTVf

»J

avo) xscpoif nlsgoTf essfjc odfytgcp *%*?-

,

r

fjLtnc0(>o7n>\S
,

5'

T

,

dv£g%CVTZq 7IU\lV

O^Ufffeq

cttwvot

Harum

:anima-

rum aliae defendunt ut lUiqentnr vel implicentur tanquam reti mortalibus corporibus , £U’^w /«w/ humi Ulmee 6? corporum amantes

:

alue afendunt rurfus fe-

&

.

cundam definitos a natura terminos tempora : atque harum altat fodalitium confuetudinem vitee

&

alue autem , multam vanitatem ejus cognofentes carcerem fe pulchrum vocarunt corpus tanquam ex cal-

recurrunt denuo

temporalis appetentes

:

&

,

&

,

aut monumento fugientes

cere

fubltme raptae

&

,

levibus alis in

& c.

in feulum fublimia perluflrant

,

Seneca de conlol. ad Helvet. Corpufculum

&

cujlodia llatur.

poena •

.

epift. efl

a&mi

vinculum 5 y.

<

premente

Corpus hoc tllo

:

ibid. Corpus

ejl

,

huc atque

M.

meae

Conf.

ampium

in onerofi corporis vinculis dicit.

102.

,

fa-

in vinculis ejl

,

libertati

datum.

epift.

hoc

illuc

animi pondus ac

,

urgetur

vinculum

<

circum

Seneca

fuas. 6.

Iuftinus

Mart. dial. cum Tryphone : animam poft fecefTum & corpore , , fe lutam a corpore dicit. Clemens Strom. 4. cap. 2. mortem naturae vocat fbluttonem vinculorum animae a corpore.

tum

Origen.hom^Luc.fcribi gammas

heqits vitae ingredi

,

in fla-

& quafi ob poenas in ergafl

fi-

lum *

.

.

,

* I

: :

,

De lum

poribus claufas ,

Terrenum

,

Origine Animse.

Arnobius

relegari.

&

illigatas dicit.

inquit

,

La&antius

adhuc animal rerum

perjpeftionem non capit

,,

2. ad?, gent. animas corII. 8.

caslejlium

cjuia corpore quafi cujlodid

feptum tenetur , quo miniis foluto ac Ubero Jenfu cernat omnia. Sc VII. y. animas corporibus t lligat as dicit. Et Eufebius prasp. Euang. XI. 4. naturam rationalem corpori alligatam. Balilius de veni Vir-

&

inclufas corporibus . , animas colligatas Plutarchus de Homero : Thilofophis videtur , cor-

gin. feribit

pus

ejfe

primus

quodammodo carcerem animae. Qucd ojlendit

femper appellat

JtpiotA

:

&

ipfum Corpus enim viventium

Homerus.

ut (lliad.es. iif.)

OuHpLcv;,

Et (OdyfT.


,

quam

appellat

Xw[XX 5

C

:

ut in his

,

(

Iliad.

MOiS' EjMOV JcfJlucU

dyfl.w. i8y.) Zwpot

t'

%. 343,

TTCChlV

uKrJicl

xet^

)

Et

(O-

&>i (Ai}dt>oie

cjv). Idem enim corpus

vivo homine veluti vinculum quoddam erat ammee 6? eo mortuo , quafi drqiot , id efi monimentum relin,

&

Confer verba Philolai Orphei , ex Platonis Cratylo citata £ Clemente Scrom. 3.

quitur.

c. 2.

quaearg. 10. allegabimus. Polytes confu-

Apollinem Milefium utrum rie maneret anima poft mortem, an refolvatur, qui refpondit Yvxj * Sstr/uoTr vrds eiopcoc x&c-

luit

,

,

Ani*

1

\

De Origine /inimd

14

-,

,

,

>

.

Anima quoad vinculis in corpore continetur &quae 'equuntur vide in Ladlantio V 1

,

13.

.

1

Philolaus Pythagorasus prifcos Theologos

prophetas docuifle teftatus

eft

animam

,

corpori

tanquam tumulo fepultam. Pythagorae lententia fuit , Animam propter peccatum in corpus , tanquam in crgajlulumdetru/dm. Plato quoque corpus cuftodiam carcerem appellavit , e quo non oporteat leipfum folvere aut effugere. Clem. Strom. 3. cap.2. Diogenes Cvnicu s, corpus anima carcerem

propter peccata alligatam

ejje

in coque

,

&

Cicero in Lilio

vocavit.

:

Si optimi cujujque anicujlodra , vtn-

mus in mortefactlime evolat tanquam e

curfum ad Deos facilioCicero in Som. Scipion.

culifque corporis, cui cenfemus

rem fui/Je, quam Jit vivunt

,

Scipioni.

qui ex corporum vinculis, tanquam

cere evolaverunt.

plum omneefl diis liberaverit

Quate animus ille efl

tibi

Deus

Nifi

quod

confpicis

,

,

,

is

,

e car-

cujus hoc tem-

iftis te

corporis cufto

huc tibi aditus patere non potefl &c. piis omnibus retinendus eji ,

Publi

&

in cujlodid corporis

nobis datus

,

:

nec injuftu ejus

,

a quo

ex hominum vita migrandum

eft

munus humanum affionatum a Deo defugijfe deamini. Et lib.T. de divinat. vigilantes animi ne

,

,

vivi-

ta necejfttatibus ferviunt , disjunguntque fe d focictatc divina , vinclis corporis impediti. Sic corpus cuftodiam £? carcerem appellat Menaffeh Ben-lfrael probi, iy. de creat. Vocatur etiam caro, juV I. i 1. dice Origene , laqueus : Plalm. L

X

rvmon unxan te:

introduxifti nos in

item, pulvis mortis:

laqueum , vel reXXII. 16.

Pfalra.

:

De Origine Anima.

i j*

'

unawn mo-iaySi In pulverem mortis deduxifti me. y. Rom. c. 'p«[email protected] £ favum txtu : :

/

1 .

&

fir ego

homo

quis

:

me

liberavit

ab

ijlo

*

corpore mortis I

Vnde Clemens Alexandrinus Strom.

Flato

6.

&

,

inquit ,fomnum mortem anima: defcenfum in corpus Appellavit , eo modo quo Heraclitus. Numquid autem de Servatore hoc pnedixit fpiritus , dicens per

David? Ego dormivi

&cc. non /olam enim Chnjli

,

refurrethonem, ex fomno excitationem 5 ftd etiam

mini in carnem defcenfum

fomnum

Jam vero idem fervat or pracipit

,

Do-

vocat allegorice.

vigilate :

perinde ac

Meditemmi vivere , IA tcntetis animam , a corpore. Caro quoque dicitur forma fer-

fi diceret

feparare vi

:

Philipp. II. 7. 8

tTsAjf

A aGuv

9

.

kcuiicv cnivucre

wf av3 fcoortgy -

kcajTov

,

fervi accepta

,

fimihs hominibus faSlus

,

,

etott elvuxnv

lefus Cbriftus fe ipfum exinanivit

:

fXOfXplu)

,

cv ©po/«p#7i civSpwTTuv [email protected]

,

,

&

forma habitu

-

homo , humiliavit fe, &c. Vide exegeCnnoftram in hunc locum. Sic idem Apoftolus Rom. VIII. 21. vitam carnalem vocat $%repertus

,

ut

t5

•*

fcrvitutem corruptionis

:

&

D.

Petrus 2. Epift. II. 19. carnales dicit AxAvc cpfygfc : corruptionis fervos Eodem fenfu Galat. IV. 25*. civitas lerufalem terreftris carnalis

&

dicitur filiis

HxX&xox

,

fuis

:

Ebr.

1 1.

t tixvuv aW{

:

14. iy. inei iv rd

ferva

cum

•ssanJlu xe-

[email protected] , Xj ccutcs ts^ATShtf ^
3toivuvr 7cz tm pxof nfj l

ffiuf

pm^e

*

Digitized by

Google

.

!

De

6

yixrvi

Origine Anima. s%° v

\ «ib

£ & 5™*™

y

»

^7

VM dmxfodfy t»tks oo€w ^v«'t« *%P pueaBvnr £$v tvofcoi ?*w i*X*ais:quowam ioitur CoAov*

ri participes funt carnis

& [anguina,

militer particeps [atlus eft aboleret

bolum

eum qui mortis imperium

&

,

quoque confi-

tpfc

eorundem, ut per mortem

liberos redderet

habet

,

hoc

ejt

Dia-

quotquot metu mortis per

omnem vitam obnoxii erant [ervituti. Colofl. I. 1 U ijfvow ipSt cnt f &<*<** $ **°'T«* Deus pa3

:

ter liberavit nos

1.

Origenes a poteflate tenebrarum. Et

contra Cei E

mZxJ&faaeiuf $v X ot’f :

lefus

,

^

** 9 eup(n «p%ovl^ Oasro-uzyclhv f«[email protected]

,

KSH fcupovoiv

,

IRnyti;

inquit,

idcirco

mortem fubnt

,

ut

difperderet prindaemonem magnum illum dxmonum terram de qui mortalium animas omnes ad cipem * Seneca epift.67. dilapfds fax fubjecerat ditioni. legibus fervitutis hucit animam feparatam folutam Apoll. Beamant. Plutarchus de confolat. ad ajfetum , inquit , eft liberari d fervit ute carnis , mentem occupant ac Eliombus eam comitantibus qua ,

&

ftultitid

(in

humana

fhadone )

implent.

,

moribus, cupiditatibus

quod

lUe

,

eveniat , vanitate nos opplet. ut revera Bella dicit, nos nihil unquam faper e pojfe. ,

&

pugnas nulla aha

quam corpus & ejus cupiditates. lia

,

&

[editiones ,

inquit flato

hcec aimpediunt ven contemplationem, ad timoribus , ommfque genens

ii

fimulacris

enim

,

fi

fui neceffitatem .

dunt

Innumeras

ob villus nobis faccftit moleftias corpus prxterea morbi aliqui inciquod

vocat opera carnis

,

(

res excitat

& Apoftolus ta-

& cupiditates carnis

* hic infere addendum ex Clem. Ai t

,

a

fl®*"

,-

Ve

Origine Animae.

17

quibus nobis abftinendum) ob parandas enim opes omnia funt bella : opes amem cogimur parare propter corpus cui fervimus curando

etiam nattos aliquid

ocii,

,

cjud re occupati philofi-

idque extremum

phi.c vacare non po (fumus,

&

efr

,

ad confiderandam

quod veri-

tatem converjos ubique corpus interpellat } turbafque dat percellit , ob atque quo minus veritatem cerna-

&

fi

mus. Itaque revera demonjlrat Flato , quod fi aliquando volumus pure aliquid cognofiere , corpus exuendum fit , ipfoque per /e animo res intuendae, ita de-

mum confiquemur quam expetimus res nos ejfi profitemur fapienttam.

cet

non viventibus

,

,

& cujus amato-

eam autem

ratio

do-

Jed mortuis nobis adfuturam. Si

ut corpore praediti quicquam fin, alterum horum fit neceffi efl , ut aut mortui /cientia fiamus compotes .

enim fieri non potefi cerc cognofiamus

nunquam

aut

tunc

emm

,

,

animus a

ipfe ficum erit

corpore fiparatus

quam fieri potefi proxime ad fiientiam accedemus fi nihil cum corpore rei habeamus quatenus omnino licet , neque cum eo quicquam mfi fummd urgente neceffitate communicemus , non ante, ac dum vivimus

,

,

neque contagio ejus naturae nos oppicamus puros nos confervemus

donec

,

ipfe

fid ab ed

,

ms Deus eo

exfil-

&

fiultitid corpored exonetum demum puri omnia nobis ipfisfincera cernenrati cum diis erimus Nefas enim efi purum fcilicet ipfam veritatem tes

vet.

,

,

.

,

ab impuro

contingi

divinioris

cujufdam

firvttute corporis

atque cafibus

,

,

Is qui

mter mortales

vitae faclus efl confirs

& aerumntffis

iflis

effe defiit,

,

liberatus

folicitudinibus

quos neceffi efl ut perferant , quibus donec conficiant fato defti ,

mortalis haec vita obtigit *

B

_

natum

:

:

,

De Origine Anima,

18

natum ipfis vita cuniculum. Praeterea appellatur corpus humilitatis: Philipp. III. 21. %Y]y.odiff(ri *n> cupot, t? 'm.TtwtA crtu( ipuv } «5 Jtvtc&ty CfJJTO OTJ pipOfQoV TW eupxox T? So^s cuurtf :
gw* transformabit corpus nojlrum humilitatis

forme fiat corpori (uo dona. Cap. II. 6 popQvj 9*8

dnd

eivai loxtyea.

ActEicv

,

.

,

ut con-

7. 8.

o?

iv

otpsTW^poi' SySouit ii ituiovv cKivutrs

}

Site

y.of>$lw

^

ov opoiwpooTi aiv9-pw7rwv

^.Kpiom

«f ctv&pwTr^*

Oeif

,

iTWTrdvajcnv £«//-

quum effet in forma Dei , non rapuit Jibi xquahtatem cum Deo ; fetpfum exinai®v

/py^j Chnflus

:

nivit

&

>

forma fervi

accepta

,

fmilis hominibus fadus,

habitu compertus ut homo

Ita in Ioh.

humiliavit feipfum

,

Melanchthon Tomeiin carne. Sed ali&s

14. Philippus

I.

vuatv exponit

nu7cei\u>muc

de nativitate ,

e.

i.

&

humiliationis

,

vel afflictionis

vox de incarnatione accipitur Pfalm. X L I V. ip. fecundum Hebraeos, lTK7reiy&)jaf Spdcov ii.

orco

xotxwcrtaghumtlidfli nos in loco afflictionis

t

xcooreof ovntv

Kiywv

GteQesg ivrv

J ra^Seiea

0 dSa.pt,

cum

,

nequitiam i. e.

o?rEj>

terre(Irem

homo

eodem

,

&

efiv


%iyetov 1imv

2^

^[email protected]

hunc dicens

Ita

xoi-

cm-

eAijAi/9*v

/ocww afflidioms

:

,

Origenes

:

£
tlui xaxlctv

lo-

e paradifb ob

pravancationem 7.

ejetlus devenit

Adam

>i

j

:

Cur

obliVifceris humiliationis ,

noflra ? i. e. in

litionem Origenis

quia humiliata

Corpore

lib.

5:.

,

adv. Celf. Pfalmo

verf 25. legitur:. iTanetvufr «V

& oppreffioms noflra anima

,

,

eft in

(

u»j}>

)

pulvere

fecundum expocap. 6 . Rom. Pfalm. ,

CXIX.'

De Origine Anima.

CXIX. 67.

jj£y

rer ego peccavi.

terprete

»jx njj'M

19 mt equam humilia-

mu:

Epiphanius ad Ioh. Hierof. inlegit : Tnufquam a malitiadeliqui, quare Origenes 8. adv.

Hieronymo

humiliarer

ego

,

Celf. 7luo tpTTscxovJJ

tk7T«-

eig 70 irufxoc 7?

animam delapfam in corpus hoc humiliatio dicit. Quinetiam , fi lenium allegoricum nis duce Origene (equamur , eodem modo di&um vwirtug

,

,

XVI.

judicabimus Levit. Divjyi

rr*7TeivdaXTS rrxg

:

animas

veftras.

Ex hoc

29. uyn ^v%oig vpiuv

& verf! 31. :

humiliate

itaque ftatu deplorando

&

animas incarnatas exlolvi , in meliorem animarum leparatarum ftatum venire optant Iperant homines fpirituales. David Plalm. CXLII. 8. »wsj udod nx»vm educ, inquit ^de c arcere, "aut cujlodid animam meam. Apoftolus ad Phi-

&

•.

lipp.

1.

elg

43.
y. 5LD\ov

fi

re/olvi

,

uvaAvaq

7t'

&

xgilosov ejfe

cum

Coartior

:

Chrifto

Confi 2. Tim.

v

tlvo

,

r

mu

>

:

cftn^vpeicur

«v«T utnncjue

nam

,

mfAojj

deftderans

id longe optOtoum

V. 6. Idem ad

Rom.

VII. pt p votTWf homo ego c-x, $ cwpisi1(§y J fava-ia T8TH mifer , quis me liberabit a corpore mortis hujus. ( Sic Plutarch. de conlol. ad Apollon. de morte , J3eatum , inquit cfl , liberari afervitute carnis ) Item

efl.

24.

I

'mAouTu»)(>(Qr iyco a,v$$UTT(§r’

71 f

i

.

,

ad

Rom. VIII.

H7j
19. 2y. H' 'i^xoe^o/. Aonia d-rrs 'bTrzxd Au\[/
X.7\

vi

KTxng

fcA

djfcpcofymM

ix-aOK

\JXS


Tij

a?

B 2

}

071

JxAeixg

Xj

,

ewvn

^ *

««

-

De Origine Anima,

20 ei?

t\w IA dotyi&CLV

Soiyfa 3S 07t

&X£fi

motor*,

viw' « povjav^ vmdjyxlQ-t^ovTiq &vd£oy%u
(oJtinV

, i

?£$&}

ihm£et

j

a

j)

,

,

yjj)

eA^nV

»’

Dei.

,

tA7nfyyfa

,

Res creat ce quafi

,

quod

exfierto

&

,

qui

ipfiic

»0» y£r^

,

fiubjccit eat ifii

vanita-

vindicabuntur ex fiirvi-

tute interitus in libertatem gloria: filiorum Dei.

mus enim omnes res „

turire ufique

&

fied

ipfi

inquam

,

fipettantes

una fufipirare

ad hoc tempus : neque vero

id

,

creatas

efl

,

illa

ipfios fiufipirarnus ,

autem

fi

fidum

nos

,

y

ipfi ,

adoptionem ex-

redemptionem corporis

fipe fiervati fumus, fipes

Sci-

& una par

qui primitias fpiritus habemus

apud, nos

tj

>

exfipeilant revelationem filiorumpropter etim

,

\ ouiirlg

r ^otAut^w-/3Ag5Tsp$/ :

fiub fipe

:

«W

r

nam vanitati res creatae fiubjeihe fiant

fponte ti

,

oi-


^ £A7n
t jj

o

£ ty$S‘

r,yeiq ou/tvi ov

cifTzxJip/ojdfaoi

\szroyovijq

capite obfiervantes

7IXVM

cclkci Xj exju^l

|)

cibt 65iv

,

T?

xuinq ovfsvd^ %cy

5 [email protected] yyuv

(&At7ny%u*i

Sofyt

T? tj

nofiri.

cernatur, non

Nam

efi fipes

:

quod enim quis cernit , cur fipcret ? fi vero quod non videmus , fiperamus , nempe per patientiam exfipettamus. 2 Cor. V. 2 iv t«tw &vd£oy%u , w clmjTVg/ov Y,ym tb e| g mvvJvoKofy t&nntQxvTiq .

&

.,

'

y

vcrf, 8

Jnpitjcvtj

.

esc

djfoxSpfyj ydlr^ov cnt-

fapfSySfa

§ edy
,

vjfi^

ov^y^aq

Jtug/ov: in hoc tabernaculo fiufipirarnus '

j

te >* coelo efi

,

(

ca?fey?j

)

,

vrfjq ivv

domicilio no-

fuper indui expeten-

&

Confidimus autem probamus potius migrare e corpore , ad dominum ire habitatum , tan -

quam

m

civitatem

,

domumque nofiram. •

-

Tandem •

&:

;

1, -

:

De

Origine Anima.

1

& David, quem primo loco adduximus, Plalm. w! Revertere inquit CXVI. 7. ’3’nonS ’»'sj

anima mea

,

requiem tuam

quoniam Dominus tui , quibus etiam verbis ufam legimus jamjam martyrio exfpiratutum Babylam,a.2f 4. Hieronymus lib. 1. apol. adv. RufHn. fcribit fecundum fententiarh Ortgenis , animas dejettas efje deorfum , tn vallem lachrymarum , in locum affhttioin

mifertus efl

ms £? peregrinationis

noftrx

quo /ancius conjlitu

tn

,

ad fedem prijlmam reverteretur , dicens : Heu mihi , quia incolatus meus prolongatus eft, habitavi cum habitantibus Cedar y multum peregrinata eft anima mea. Et apoftolus : mifer ego homo quis me liberabit de corpore mortis hujus ? Et , melius efl reverti ejfe cum Chrifto. Et alibi , antequam tus orabat

,

ut

&

,

humiliarer ego peccavi

longum phel.

do ,

paulo ante

)

tionem

ram

eft feribere.

mundi:

ipfo.

ait

vivos

,

,

&

:

:

lib. 1.

elegit in ipfo nos

ut efemus fanch

&

,

quae

adE-

cap. 1.

ante conflit u-

immaculati co-

VndeSolomoinEcclef.lv.

magis mortuos

,

qui mortui funt

qui etiamnum vivunt.

naflch Ben-Ifrael probi. ,

extera his fimiha

(Conf.

1

y.

Nam de

,

3. Lauquam viutaitMe-

,

creat, (latus ani

mx mclwr eft poft mortem five defuntlo corpore quam ,

dum

adhuc

gius

1 .

c.

Gerhardus VVefterburProinde , ait, felicior eft animarum ab imeft

in corpore.

pedimentis folutarum flatus bis

,

quam nofter

,

atque no-

optandum ut in fnum flatum veniamus. Vivimus in hac vitii , currentes in ftadio , aerumnofi laboribus onerati , in coelo datur quies & la-

enim

&

boribus, Sabbatum

magnum: i.Cor.IX. 24. B 3 2f. 2 6.

-

22

T>e Origine

2$.

2:6.

LVf.

Elai.

Anima.

27. 2.Tim.IV. 7. 8. Apoc.XIV. 13. 14. Sap. III. 3. IV. 1.

pugnantes contra hoftes

Vivimus

vi&oribus 2. Cor. X. 3.4. Ephef. in caslo

,

praemia diftribuuntur : VI. 10. 17. 1. Petri II. 11. Galat. V. 16. Quate Apoftolus 2. Tim. IV. 7.8. Certamen , inquit

illud, preciarum

,

decertavi

,

curfirm confum -

mavi fidem fervavi , Quod fuperefi rcpofita efi mthijuflitia corona , quam reddet mihi Domnus in illo ,

,

die

,

jufius

omnibus

ille

judex

:

non filum autem mthi

,

(ed

&

qui expetiverint illufirem illum tpfms ad-

,

ventum. Conf.

1.

Cor. IX. 24

27.

r.

Petri

V. 4. Sic Philo de congreflu quaerendas erud. grat.

'Tunc

amm& certaminibus delectatum

crumVerbum y

dedit ei

immortalem

&

,

illud fa-

praemium eximium fortem

ordinem in genere

incorruptibili.

Praemium autem non

non

eft fine merito , meritum vi&orid , vi&oria non eft fine cercertamen non eft fine inimico : ita So-

eft fine

tamine

,

crates inquit ejje

laudabile

,

,

Caflum

&

effe

effe

& non

habtrre renes

victoriam fine certamine.

ie caro ad tentationem anim
efi

,

,

non

Qua-

quafi domefiica

&

ut loquitur Chryfo-

fbftomus op. imp. hom. 27. Cum carne illa nobis omne grave certamen efi , quod agnovit Seneca cap. 24. de confol. ad Marciam : convenitque

cum tum

illo

Apoftoli

:

Caro

concupifiit adverfus fpin

& c.

Vivimus in hac vita ranquam in tempeftatibus , exfpe&antes coelum tanquam ,

portum

,

in

quo

fubfiftamus.

gante Nicephoro

lib,

14. cap.

Sic Ifidorus

alle-

Mors piorum

'

,

: r

?• -

De Origine Anima. efi ex vita hujus tempeftatis

ad

23

coeleftem tranquillita-

tem tranfitus. L. Seneca epiit. 70. finem genens humani publicum , portumj at lationum vocat , vitamque navigationem. Cicero in perf. Caton. Major. Maturitas mihi quidem tam jucunda eji ut quo propius ad mortem accedam , quoji terram vi,

dear videre

aliquandoque in portum ex longa navi -

,

gatione effe venturus.

Et

ille

ALfchyli imitator, in

Plutarchi de confolat. ad Apol.

O mors

inquit, veru

,

nojlris certus

medicus malis ,

Oui portus humanis es tempejiatibus. Quis enim non defideret poit curium labores, quietem ; poit certamen vi&oriam, prae-?

&

&

&

miumj

portum? Poeta apud

poit tempeftates redire in

Redte itaque mortem hanc laudat Plutarch. de audiend. poet. his veriibus. (qui eit Euripides apud Clement. Strom. 3 .) Qui nafcitur, lugendus eji propter mala ln quae venit Solutus,

:

contraque qui doloribus

arumnifque mdrte

Cum gaudio, faufiis Domo efferendus efl. ad Apol. vuv

,

&ille

<|)o£€/o9-tt

dftsoi Kj

xoixuv

tollitur

,

-

vocibus

Et lib. de confolat.

m-

favotTW

r pnyl^uv

quidam

,

Nemo j\nqu\z .metuat mortem, laborum terminum . Ibidem non nunc

manas

,

fumma

Multi primum

:

,

ut ait

,

Crantor , tique fkpientes viri

fed pridem deploraverunt res hu6? fupplicium judicantes vitam hanc ejfe ,

calamitatis loco ducentes

Hoc ipfum

Anjioteles ait Silenum

Midam adduceretur

,

, ,

nafei

pronuncidlfe. cujus

B 4

hominem.

cum captivus ad hac funi (pra.

Digitized

by

GoogI

:

-

:

.

Origine Anima,

24 enim

( proflat

de animo verba.

libro

omnium

Itaque

(3 beattffime

qui melioris compotes.

cum

,

inquit

,

felices

hac defunlH funt

beatos qui vita

tquicquam de

Sudemo ftve

opinor ipft apponere ) tn

prxflantifjime

Atque

:

vides in ore hominibus

,

quippe

haec noflra Jententia ita vetufta efl ,

eft

fed ab propaga-

ejfe

omnibus

infnitd ufque aeternitate continenter ea fic

Ad hac

&

praflanttorifquc naturae facit ftnt

m ejus (3 initium (3 nutor prorfus ignoretur ta.

e[fe

tum nefas putamus

,

aut contumeliose dicere

tis falso

jam

,

cenfemus

,

jam inde a mulus annis tritum illud. Quodnam ? inquit ille. Quod (au ) omnium optimum cjl non nafei : proflat autem mori quam vivere ejufque rei multis :

Atque huc

funt divinitus perhibita teftimonia. net

perti-

Ahdd tfto captum

quod narratur Silenum a

,

,

Froximum huic , (3 inter ea qua confequi homo poffit , primum ejl quam celerrime mori. Ma quod melior rufeflum vero efl ,Jic eum prmuncidjfe Scc.

,

,

fit

mortuorum

alia

,

capitis

,

quam vivorum

conditio.

rurfufque totidem alia flmiha adferre

demonflrationem pojfem

Invenis

inquit

,

relinquit

ovojw’ t%
,

Senfum verborum n
M »jT

vitam , quemdit

7rlv&

Hac vita nomine vita efl ment. Strom.

eft pro-

,

dili-

Nam ut Euripides ait

gunt.

o' £<@-*

,

ad hujus

fed opus non

:

Menander

trahere orationem.

Sexcenta

3

.

Sileni

,

iyco c'

ipsa re labor.

Theognis, apud

Ge-

ita expreflit

[Afc jur, (pvvcui

ouuyxg
cftnyffovloHnv >3

e

At»

3

,

7tvK«/i oiifotiQ

mPVCty.

Poft

,

:

De Origine Anima.

2f

Poft mortem autem Nullo premetur

ut ait

onere, qui coelum tulit .

Megara apud Senecam

2 . Hercul.

a
Fur. 7um non efurient amplius, neque fitient amplius ,

Apoc.

ncc tn eos incidet fol, neque ullns cejtus 1

6

adeoque

.

nec edent, nec bibent

uxores ducent ,fcd erunt ficut Angeli tor.

V 1 1.

nec nubent

,

,

nec

ut ait Salva-

,

Concludimus ergo animam , quia exiftens

in carne alligata eft loco violento

creatam

quoad

efle extra

eft in

mortali

,

corpus. Porro

corpore

in carcere

,

,

,

,

neceflarib

quia anima

eft in ftatu violento

in fervitute

,

in exilio

;

,

&

cer-

t& nulla hujus flatus caula jufta affignari poterit

,

praeter

cuipam ipiiusvanimae

eftelle per/onalem.

quae

primum

Qua

creatur a

bitrio, Sc pura ab

,

quam

necefte

ratione enim anima

Deo

,

,

praedita libero ar-

omni peccato,

& quidem ex-

tra carnem, puniri poflit, immittique in

carnem

propter peccatum alterius, primi ieilicet parentis Adami, & quo non dependet, nec in efle, nec in operari

?

Quia

itaque culpa perfonalis in ani-

mam cadit ante

immerfionem in carnem , necefte eft eam creatam ede ante carnem. Tandem nulla eft ratio , cur anima fimul creetur cum carne. Nam, ut vidimus, nonpropterea creatur

,

ut uniatur

cum

carne

;

led unio accidit

propter culpam. Deus autem creavit animam mundam a peccapraeditam libero arbitrio , tis : Deus enim non eft autor mali, ergo pofli-

&

animam per liberum arbitrium adhaere(ummo bono, &non eligere malum: ali&s ' enim B y

bile eft

re

*

:

:

26 De Origine Anima, enim liberam arbitrium non eilet liberum : adeoque non necede eft animam creatam uniri cum carne. nis

Interirent itaque mulca corpora ple-

formata

enim contra lentientes

fingunt

(

,

eodem momento creari

animam

Sc infundi

,

vel

corpore creari , ) ad quae informanda creatae eflent animae manentes in integritate quod abfurdum. 1 1. Delapfi fumus de coelo , loco in quo orti fumus , in bunc mundum terreftrem , qui diciin ipfo

lachrymarum * & locus peregrinatio& commoramur in carne tanquam in ta-

tur vallis nis

,

,

bernaculo

CXX. s

01 S»

,

diverforio

nainp

Mefeeh (

in

quia peregri-

,

Mefech ,) habitavi cum ten-

(tabernaculis ) Chedar.

toriis

•jcrn

Heu mihi

tviv-ay iwbj r»S-n»v

natus fum

Pfalm.

aut bofpitio.

,

>SnM- oy

Multum

habitavitfibi

anima cum odio habente pacem. Antiqua verfio apud Hieron. lib. x. apol. adv. Ruffin. ita habet: Heu mihi , quia incolatus meus prolongatus eft , habitavi cum habitantibus Cedar , multum peregrinata eft anima mea. Ioh. I. 9 . *iv t® Quis 1® uKriBtvov p

Tmrm otvfyuim

i

ip%o pffaov

ei e

usv hsVjuov z

Hic erat lux iUa vera, qua illuminat omnem hominem venientem in mundum : verfi 14, 0 A oy&
&

^

eft

,

nobis

& tentorium fixit ,

i.

tt

,

e. inter nos

nobijcum. 2.

,

r. 4.

htiyeitgp ijpiuv oiKiot

Joplw

aut tabernaculum pofuit in

vel

Cdr. V.

$

habitavit tabernaculum

6

.

fi, 071,

Kot^Audjj

,

1 oiv

oiw-

qikIxv cixagoneitilov, oiwnov

'k

Digitized

by

Google

1

1

De

Origine Anima.

cm tc~c

jyt!jvolfypfa PcttffJfaor

^

0/

27

ovnsfiv

,

tu oxjvf &-

^

jmrnm ,

fajjSrns xv tu cupiuh

etioTif oTi cv£y,iuivns ov

2»ri?xu&fa: Scw»#/ e««« nos tabernaculi domus diffoluta fuerit

-:

1

:

c/a$Yiy,Spfyj

,

fi terreftm nojtra

ex Deo manufaftum , etenim qui fumus in hoc taberaeternum in coelis confidentes igitur (em naculo, (ufpiramus onerati m corpore peregre abeffe d advenas (cientes nos per ul&v ditiDomino. Hebr.XI. 13. 14.15'. 16. domicilium videlicet non

habituros,.

:

.

^TKVOV XTOl 7TVCV 7tJ,

jW»]

hOtCoVTlf ^£5

opioAoyticmvTii crt givoi

^

£ 7ZZICJ/fgAlOl4

ZV&C&iVTfi

tftt/TKf ificVTtS ,Kj

xiffufa

Scc&

,

Xj

cedificium

,

>(sy,Ct)A 0&

MOOTOtmpfyjOl

w*(>Z 7riJvi[Aol ettnv

3fagi}T$(n.

4

cmeivvii IpvripiQV&Qv ciq>’ >}£

°'

K) ei

/

r-

«;^cv av xaw^ov oivcwdp^cn* vrn/1 3 o^£^cvTT4),T«T£5Ty t7rx£^vix

mortui funt

ifii

omnes

eminus ea

confpicati

XLV1

9 nam .

.

(ent

,

lefiem. ,

)

Noe, Abra-

»0« adepti promijfa, fid

cjfe

,

con-

in terra

(Gen.

qui hac dicunt

& quidem ,

,

palam ofiendunt

fi illius

memores fiutf-

habuijfent (ane tempus eo re-

nunc vero meliorem expetunt , hoc

i

X

,

& advenas

ex qud exierant

vertendi

fecundum fidem

poflquam credidijfent

,

fefji e/Jent ,(e hofpites

(e patriam quarere.

:

(Abel, Enoch,

,

ham, Ifaac, Iacob, Sara

A iv

3

cJ ri

}& toiou/tk hiy>vli$,tp($ccvl£x
1 1


.

14.

Ov

t piiDMSouo

u St

fi

cRnfy}TS[ffa

:

efi coe-

jaivisinw

vi-

non enim ha-

bemus hic fixam civitatem , fed futuram inquirimus , Abraham Genef. X X II i. 4. filiis Heth dicit

Advena fum in terra, .& peregrinus fum ego vobificum. Iacob coram Pharaone Genef X L V 1 9. .

1

.

totam

Digitized by

Google

:

De Origine Anima.

28

totam vitam fiam

12. Incola , inquit, patres mei.

ftm

Peregrini

fumus

patres noflri.

in terra.

1.

&

4^;^?

Dilecti8c

I

X. 19. Peregrinus

1. Paral.

coram

Tnx^tn^yi pixg

te

,

y.

,

r&fggx a-

tanquam advenas ac pere-

a carnis cupiditatibus

ammam.

1

fcut omnes

aV^So&rq t«v

,

,

adverfus

XXX.

dihvig g^iTi&ovTzij

,

precor ut

,

abflineatis

,

CX

hofpitcs

peregrinum

X X XIX.

Pctr. II. 11. oiyonwm )

oig 7nxgoix.xg yj/j

owp>cjKwv SJrtfyptKuv

grini

Pfalm.

& peregrinusfscut omnes

ego fum

Item Pialm.

incola ego

fuomm

patrumque

,

Rex David

incolatum vocat.

Aw

,

,

Ita peregrinatio

1

tatur ^ Salvatore Luca:

XV.

quas militant

etiam indigi-

13. in parabola

filii

junioris peregre profedi in regionem longin-

quam

& diflipantis fiibftantiam fuam cum me-

,

retricibus.

I. Petr. I. 13. 14. JUcuov ytiyZfxeH, eif ov tx tu) tu
ccvv

,

if

$

tniyjvupiatig pix:

diu

fim

Juflum enim arbitror, quan-

in hoc tabernaculo

,

excitare vos per

com-

quum fiam brevi futurum ut deponam hoc tabernaculum meum. Illud Genef. VI. 2. o»pj onS inp’i run ruo u Dixn nua-nx a*n*?«n-»aa ixvi monefachonem

:

nna i»x San

Et viderunt

quod pulchra

t

ipfs

bus quas elegerunt

Dixn

rum

:

,

:

filii

Dei filias hominum

& acceperuntfibi uxores ex omni& veri. 4. nua-Sx D^nSxn ua >xa>

ingreffi fent filii

Dei ad filias hominum quo-

exegefin quaere argum.d'. Ephcnil. 12. 19. TU XOUgU CM.il\IU ftUgjq jjTE CV

pivypiov&jttt 071

, ci 7iyykolejiup(fyjoi

%ivoi

t

^opJyjKijiv

£

t? TTsKirtleu;

i 7iec{ych.iai; ,

£?

iKnl$a

i
,

Kj

s^ov-re?,

kA

t

:

De tu

d'9tOi cv it 7izx'(>oingt

Origine

Jio

,

promtfjiorus

inquilini

fpe «70

,

,

fcilicet

nef.

1 1.

&

& fide.

,

,

,

^

ontfioi

&

ac domejlici Dei

,

Philo de mundi opificio

>

>iv

s-n^ov

,

rj

Nam illud infjuravit ml aliud

)

:

tmvy,» &etov &3ou[aov(Qf cnalvtss Quotus ,

«eJiv

tIw 7.

oiyluv

&

^totxag/ct?

'icmraiciM

t

tempore fnijje abfarte Chri-

fed concives fanbtorum

^ oveQvoYKrtv

Sorv

illo

29

«v xxi 7* tsi %zvot

ci.^of.

peregrinos a pattis Ifraelis , Dei expertes m fpem non habentes , nempe igitur non amplius eftis hofpitesmando

Anim
ovpimfaTii]

Mementote vos alienos a repnblicd

$*S‘

ti:

,

,

*9
oifl\cc

,

,

erat

(Ge-

qudmfpiritus divinas

,

ex beata <2? felice illa natura , huc in coloniam miffus. n)uuv ws eis xouvlw Ttihiv De Cherubin. t Y3 jo9->j7?, qti oitplxfj rcvJe (

t

Sic

r fecv £ quod propter

K9
1

Remdemini

Deum mundi participes fafti eftis. jUe^g/f

‘XKQoiY.ei

ctv

r

)

,

yfaj

^7av(fA^ 3-iVTos

£ /3/y p^gcvcv 2^v7A»j). Unusquisque nojlritm admundum tanquam in novam civita-

venit in hunc

tem , cujas ante nativitatem non erat particeps , (A poflquam advenit commoratur , .u (que quo definitum temporalis vitae tempus abfoherit &c. De Confufi '

lingu.

\lwvovv

01

xxvtts. JynvTt

cii

‘P>

ffvQoi cfKVTt? eiodyovTZif

thtuv

r

mxgoi-

silkov Ttui [a%u \7mxlecv

e-iufaoi 3 htxci

£

KSH 4>*Ao^a0«f eis t\w ufesyeicv cpuViv y.eiv.

7W

>u

iireiSoiv £v tli’

bv^iXT^l^otauf

dvTwv

mvm

cupari ra cuc&n-

y.awfcenv

,

ejrwlp-

--

:

n De Origine Anima.

30

ftovTUj Ixetot 7rufav c^ev

r xgpvtov

tb'

%u>(>ov

d

%ivov 5

t c&AyeiQV

[$j

&7niKl
•j

ov

,

iru^dxY,(m/i vo[xi^aau\.

\sfirc$i%oi.$> v) Syina jrolg/V

jK^

•jt^drcv

isi? i&n>$iSvipi.Y w
,

ttdc-

d imAirdJovTzcj

cv

n

y-y^cmAius

Xj

tip&Scjv invc-

c^fifjUvJ/iXOTe

*}

>

eis *iv

,

rols

Sapientes omnes ctrca Adofis tempora in-

troducantur ut peregrini mittuntur in coloniam

incolas

e coelo

animat enim illorum

:

autem

/olent

deji-

illas

&

deno vifendarum dtflendarum rerum in terreftrem naturam peregre abire. Voflquam ergo verfdti fuerint in corpore , fenjibiha mori aliaque per fe omnia per

&

/pexerint

fuerant ves fiint

redeunt

,

illuc

rurfus

,

unde prius profeUi quo ci,

m

peregrinum autem tcrreflrem illum

,

ut peregrinum incoluerunt

m coloniam mifji funt piens patria abierunt,

,

,

loco

civitati*

ii*

w quam etiam reverti defiderant :

t uv iv

XMTiGtiotw- di 4’

i

iJzvi

,

0

XSl&Gdczlj

y

qui peregre ,

di p$>

&c.

De


t yis jaotiuv Yi^luadv m-

natfos tye^ntiocs a&AiX 0

^^

>

cbjpypj/O?

cfkiiTxanv.

quem

'Uxjotuis d(pie^u6el
t? aziuivi^^yjvco.

$>l&v&vois

,

enim qui materna fufci-

exiftimantes. lis

at emittens illa manet'

,

Gigantibus

t uv

,

patriam cjuidem casleflem locum

'SSfjt

dxeiven
eis

^

5

vjzor^irurt

mQ.y.ov

T T$-vyjr n ouy,ot

7BTE (*%u KSVSV CUPjU» SiVVJS (BuMO&TVIS

dpmxc&eiGzy xocmru%ou/s

:

Animarum alias ad cor-

autem cum nulla terras parte patru mi voluerunt Jimul moveri. Hi* conferati*

pora defcenderunt

nifieriis obligatis ,

uti confuevu

;

alias

veluti famuli*

&

&

mmifiris creator

ad rerum mortalium procurationem,

illai

vero

Y

:-

>

Origine Anima.

De

i

$i

tanquam in fluvium dependerunt , aliquando tanquam a fluctuantis aqua vortice rapdtffimo fuffocata funt , &c. De Somniis

vero pofiquam in corpus

‘TXTWV

T

4;\)%UV

BytJTVTs

fJLOiGl


OGlOl

,

KXTIUCtV

(jfyj

as J[‘ civtp %ovf) ttkKlv

xjj'

&g oe/Gfxxg

:

jrfcvxs

k,

pendunt (ex aere) talibus corporibus

rum amantes nitos

ox

:

OV^jOI GU-

^nXOGUjXXIDl,

tx? \scro Qvgzus oejo&iv-

harum animarum

alia de-

ut illigentur vel implicentur mor-

&

ea que funt humillima

,

terminos

^

V

ihiyffo

Kj

corpo-

alus afcendunt rurfus fecundum defi-

:

a natura

yfyl

CVtftf)

r&QjGy&OTWm

«V

,

Relicto loco cxlefii

,

& tempora,

x&

vt0v

J

Ifolt*

lbid. SsnhiTti-

W

X u'& v

J(pj

*•

**»

prout ante dictum efi

,

«'"P*

:

anima in

tanquam w peregrinum loculamentum venit, L. Seneca de brevitate vitas cap. 1 ?. Solemus dicere non fuiffe in noflrd pet efi at e , quos fartiremur pagentes forte nobis datos. Nobis vero ad arbitrium no

carpus

,

ftrum funt

:

nafci licet elige in

Nobiliffimorum ingeniorum familia: velis ; non in nomen tan-

,

quam adfcifci

tum adoptaberis

,

fed in ipfd bona.

De

confol. ad

&

41. Animus , fi proHelv. cap. 6. Epift. 66. grapriam ejus originem afpexerts , non ex terreno vi concretus carpere , ex illo caslefh fpiritu defcen-

&

dtt

-

,

nec

efi ratio

vini fpintus merfa.

aliud ,-

quam in corpus pars di-

Itaque

quemadmodum radii

[olis contingunt quidem terram 5 fed ibi funt ; unde in hoc demittuntur ; fic animus magnus ac facer,

&

mifus ut propius divina nofcamus 3 converfatur quidem nobipum , fed hairet origini fua. Illinc pendet , tlluc nititur pectat. De conlol. ad Marciam de ,

&

Di

Google

-,-

\

4De

31 filio

,

cap.

certamen

ne abflrahatur

,

unde demijfus xonfufis

Omne animo cum

24..

e(l

efi

ibi

,

crafftfque

,

,

Origine Anima»

6 $- Animus

hac carne grave

& fidat.

Nititur

illo ,

illum aeterna requies manet

,

e

& liquida videntem, epift. & obfcuro domicilio clufus.

pura ,

in hoc trijii

Eoo ijta non quaeram f ego nefetam unde defcen derim? &c. epift. 70. licet eo reverti unde veni

ibid.

Quid —Nemo

Jii.

ergo efl

,

que ?

domicilio tia loci

quod nos facit pigros mertefquandoque fibi ex hoc , ,

,

nojirum cogitat

exeundum. Sic

& confuetudo

,

veteres inquilinos indulgen-

etiam

inter inaurias

VU adver/us hoc corpus liber effe ? rus habita

propone tibi

:

detinet .

,

tanquam migratu-

quandoque hoc contubernio

,

eris ad neceffitatem exeundi, epift. 102. Quidquid circa te jacet rerum, tanquam ho-

carendum, fortior

fpitalis loci (drcinas Jpetta tit

tranfeundum efl

:

efferre , quam intuleris. jam fupervacua dimitte&

cAiquo animo membra

,

es.

Quid con

Vereunt femper velamenta na-

Quid ifiaftc diligis quafi

fcentium.

Excu-

iflud corpus inhabitatum

diu , pone, fcindetur obruetur, abolebitur. tnjlaris ? ita folet fieri.

i

Non licet plus

redeuntem natura , ficut intrantem.

tua ?

iflts

opertus

Ventet qui te revelet dies,& ex contubernio foedi at-

que olidi ventus educat, hoc corpus

epift.

fed hofpitium

,

ubi te gravem

:

1

19. non

effe domum

quod relinquendum

effe hofpiti videas.

Adaximum

,

efl

in-

quam mi Lucili argumentum efl animi ab altiori ve,

nientis (ede

cat

,

,

fi

heee

(3 angufla

exiturus fit

,

,

m quibus verfatur

fi exire

,

humilia judi-

non metuit. Scit enim quo

qui unde venerit, meminit.

Non

vide-

mus , quam multa nos incommoda exagitant , quam

De Origine Anima non

ita exit e vita

Hermas

33

conveniat hoc corpus ? epift. 22.

totale nobis

tanquam modo miraverit

,

fimil. i. dicit

fdnttos homines

,

civitate ( terrena fctl.) peregrinos

fuam

tn civitatem

cogn. VI.

,

ejfe

Nemo &c* ,

m

hac

& beate demortuos

Clem. Rora. PP. Re-

redire.

quod ingre-

3. de parentibus nojlns ait

,

diendi nobis in hanc vitam exht beant minifterium. ,

adCorinth. oivxAoyi^uyeJx

Epift. 1.

vA»j?

cac

7tv'uv,

«is

% vseyov

,

ois

,

cm

m7oi

^

$

av oiJtAQo)

rives eimAfyjjfy

imoTUS’

ttciv,\oxs

o

nyxs

Jnyusptf 0** > ei
fijuvvtfiivxi :

teria generati fimus , qui £? quales

ex fipulchro

& condidit nafceremur

& tenebris

accolat

ingrejfi fimus

qui nos fecit ,

,

praeparatis prius benefaliis fias ,

antequam

mundum fuum introduxit.

Epift. 2«

in

,

ad Corinth. ^oikIcw

ma-

mundum tanquam

otyiv

f •Ascyt

x/eAQo/ xx^Aei^xviss

ruris

um peregrinum mundi hujus,

H3 nsru>: adventus

dw

nvt-

quocirca fratres relinquentes

:

tj

cfhSnpdx cvtcS

aut commoratio in

,

mundo

hoc . Clem. Alex. 4. Strom. illud Genef XXIII. peregrinus furti ego 4. Advena fum in terrS ,

&

vobifeum

:

de fpiritu hominis explicans Protrept. cujatis eis

,

dit de diverfono.

xxxdrm

,

\xs

eis

in coelos revocat eos

ylur ifpiyyfyvs ,

:

fimile

ad-

civx-

Chrifius rurfus

qui in terram praecipitati fuerant.

Et Strom. 6 . Poftquam formationem hominis in utero per denarium enumer&lTet addit : In, greditur autem anima principalis facultas

,

& etiam prius

qua ratiocinamur

C

,

ingreditur

quae non gene-

ratur

-

Origine Anima.

Z>
34

raturper dejeElionem (emitis

merus decimus

colligatur

ut etiam ab(que ea

,

per

,

qux

nu-

univerfa actio ho-

minis perficitur ordine. Origenes hom. 23. Num. inquit fuper te Deus cum te viderit in Lactatur ad veram ilhoc mundo velut in tranjitu pofitum , ,

ac dicentem

,

,

lam patriam

, ,

unde

&

egreffus es

incola ego /um

patresmei. (Pfalm.

,

paradifi feftmantem

s

& peregrinus, ficut omnes

XXXI X.

12.)

hom^.Luc.

feribit animas in flatum hujus vitas ingredi , d? quafi

tom

ob poenas in ergaflu lum relegari,

inde

y. Ioh.

qui cavet ne quicquam vel injufle

,

privata electione faciat

,

antiquiorem

mam quam corpus admittat ,

vel cafu, vel

efje

Ioanms ani-

necefje efi

,

,

fubftflentemmiffamfuiffe ad mimfterium luce: in illud, Ioh.

I.

6

.

Fuit

homo

Deo nomen illi loannes. Idem ,

cx Malach. III.

1.

Luc.

I.

41.

Fro

,

& antea

teflandi

de

miifiJs

h

in fequentibus

&

precatione

Ioannem ante incarnationem proinde peccato fandum angelum ,

Iofephi probat

&

fuiile

originali caruifle

quit

:

nam paulo

poft

,

Sequis

,

in-

admittat precationem lofeph in/criptam in his

,

qui apud Hebraeos dicuntur apocryphi , mox y dogma etiam aperte dictum inde fnmturus efi : perinde quafi a principio eximium aliquid prae homilibris

hoc

nibus habuerunt

cum angeli effent

, ,

longe meliores exteris

ad humanam

animabus

,

defeenderunt natu-

ram. tom. 8. Iordanes interpretatur defcenfus ipfbvum , huic efi vicinum (quod in libro Enoch feriptum efi, cui autoritas datur ex allegatione Apoftoli

ludx

:

)

Nomen lared interpretatur defeendens , quohis diebus cum filii Ifrael

niam genitus efi Malaleeli ,

.

:,

,

De Origine Anima,

3f

hominum : quo defenfu quidam animarum ad corpora defcenfum

defenderent ad filias fufpicati funt innui filias

hominum metaphorice terrenum habitaculum diSi igitur hoc fe fic habet , quis erit ad quem non defcendentem ,

ci exijlimantes .

fluvius defcenfu tpforum proprio defcenfu

,

,

terminans his

,

eos

qui

,

hominum

fed defcenfu

a

,

quicunque

mfi Servator nofler , dtf Afofe hareditatem acceperint ab

venerit purificatione egeat

,

qui proprias partes acceperunt per Iefum ?

igitur impetus tificant

,

,

Hujus

qui flcut perfluvium defcendentem la-

ut in Ffalmis

ejl fcriptum

,

non Hterufalem fub fenfum cadentem

civitatem :

nec

Dei

enim Hie-

rufalem habet adjacentem fluvium , fed inculpatam Dei eccleflam adtficatam fuperfundamentum Apo -

'

,

flolorum

& prophetarum

fummo

,

angulari lapide

Domino noflro. Jordanis itaque intclhgendus efl ille Dei fermo , qui fattu* ejl habitavit in nobis &c. Conf. tom. 6 1. caro ,

Chnflo Jefu

exiflente

&

2.

1 3,

.

20. item tom.

Ouod, inquit,

1 6.

e Ffalmis

(CXXVI.

y. 6 .) propofuimus , declarare mihi vianimarum nobilium defcenfum , qua venerint hanc vitam , cum falutaribus feminibus , quaque

detur in

invita fere venerint fufptrantes uit atione

,

eo

quod

(3 multiplicaverint femina

Contra Celfumlib. illum

,

,

fed redierint

egregie laboraverint , ,

&

cum exauxerint

cum quibus veneram. damonem magnum

1. dicit,

damonum principem

,

mortalium animas omnes

ad terram delapfas (ffonylw

ihyhvjvico;) fuafubje-

commigrajfe quofdam ad vitam , volniffeque tpfum id factitare , quod lefus, Indifeipfos Deifilios afjeverdjfe , vel Det virtutem, ciffe ditioni.

Ibid. kribit

,

C

&

gitat

2i .

.

.

/

y

-

\

,

De

36 y

$

,

*r\&S

&

Simonem Magum

gitat hic llb. 4.

'

vijrf p

.

Origine Anima.

Menandrum*

“jry exuodas eis tus avQgarnvetf

£ 'fyts yy,u)v

inquit, (ponte fitd

yLctfg&dort.

anima Iefu , ad humanam

:

noflri generis gratia

fortem defendit. Plura hujus generis teftimonia

ex Origene producemus , ubi tradabimus quaeIlionem An Verbum fuerit loco animae, lib. y. :

OTAuf

A oyos

0

Mvwg/ov OKS oiltsds eis ecofucc

illud

/UV&KOS

0

<5J

i

&

G6Y-

ivSv^usv A oy&

bus prolixa titfic&mXius

& arcana

efl

Mjfterium

,

m corpora

,

oip[Ao£
rms rvyf-

'TV

f

C/U [UiTtV/TUfUOtlueUiOS :

quibus dc re-

in

quam compe-

fidiijwi

difputatio

,

bonum efl r ne in fermo de ammabus migran-

Regis celare

profanas aures projiciatur tibus

Tisruv,u voi /uri eig

Jednonper

y.inxvffwiud-Tua-iv

,

vel

Conf. Periarch. IV. 2. 8c Philocal. i. Origenis difcipulus Firmilianus ,

transcorparationem.

Epifcopus Caefarene Cappadociae cuit

animas prius

,

in cocio pcccdfje

,

,

etiam do-

quam m corpora

Arnobius 1. adv. gent. Nonne , inquit, Deo omnes debemus , hoc ipfum primum quod fumus ? quod efje homines dicimur ? quod ab eo vel dejiciantur .

mifji

vel lapfl caecitate

,

hoc in corpore continemur ?

,

Vide notas Elmenhorftii '

Corpus

efl

quafi

temporali fpiritus

funt

,

LadantiusII. 12. h. vafidum , quo tanquam domicilio utatur

cceleflis

Diabolo

, ,

) ferviat.

III. 18. Sicut

non noflrd fponte venimus corporis ,

:

utriufque officia

&

quod efl ex coelo , Deo , imperet ; , quod ex terra efl , Diabolo ( fortaffis,

ut hoc

lud vero

1 .

quod tuendum

,

ita rurfus

in

il-

&

hanc vitam

ex hoc domicilio

nobis ajjignatum efl

,

ejufdem jufflt

-\

*

,

2

Ve Origine Anima. jujjk recedendum

tamdtu fieri

qui

,

quamdm anima

De ira Dei,

Patrem

Deum )

(

qudfuimur

Mens

rius

,

,

Id

hominis, tene -

& cap.

per illum

:

y.

2,3 .Si ortum nobis ad lucem

confideres

fubminiftrat

VII.

domicilio corporis indu -

cap. 1.

brofo corporis domicilio circumfepta.

illum

37

in hoc corpus induxit

tjos

habitaturos, donec jubeat emitti.

non potefi

taeft.

ejl

vivimus

per

,

m hofpitium hujus mundi intravimus. G rego-

Nyflenus

orat, in Chrifti afcenfion. illud

Tollite portas principes veftras Angelis ,

qui verfantur in

nam vitam

,

di&um

,

ait

humade ait Gre-

qutbufque in

terris ,

inore [Jiu commiffus ejl.

Idem

libro

anima , ( de quo Baron. a. 3 7&§. 4 6. gorium ex iis, quae foror cum eo dilferuit, comrefurrepofuifTelibrum aureum , de anima dtione , j cap. 6 ait , animas humanas fimul cum Angelis conditas fuiffe , ac deinde modo unam modo

&

.

,

aliam ad corpora demitti, item cueivo oaxrtf

>zsfS t?

non valentes fieri illud

,

Grnc

:

r

3dri

l^/vovne fatofy

yijv Ka.fg.7ftu an wg

:

quod eramus ante delapfum

Chryfoftomus op. imp. prol.

nojlrum in terram.

Non po[fumus aliter exire de mundo

,

nifi folutum

fue-

quod wgreffi fumus mundum, hom. de coelo veniflis. Socrates Phi1 y De cocio efhs, lolophus , corpus tabernaculum minue Plato

rit

per

corpus

,

&,

y.

Didymus

(ut

Nos non fumus incola: ita

m orbem

hujus

:

mundi fed advena ,

terrarum venimus

flere: properamus

&

apud Clem. Strom. memini melegifle) fieferibit:

terrenum tabernaculum dixit

,

enim ad larem primam

lictorum ponderibus gravati

C

j

nulla 3

j

nec

ut in eo libeat confi ,

nullis

quidem

de-

confcid

f onte

3

De Origine Anima

8

fronte progredimur pofiti

-

:

,

decurramus

vita ifra decedo

,

itineris.

Cicero

tancjuam ex

,

.

.

ut expediti acfaciles fpacium pro in

hofpitio

,

non

t

unquam

ex domo. nobis

Commorandi enim natura diverforium non habitandi dedit. Poeta Sedibus cethe

,

'

Ex

Cat. Maj.Epi&etus Stoicus : non, inpudeat nos vitam inhonefiam ducere ce-

reis fpvritus ille venit.

quit

,

&

,

dere adverfis ?

Dei agnati fumus. Illmc venimus , liceat illuc , unde profeth fumus reverti. Plutarchus de conf ad Apol. Cebes in Tabula dicunt , nos m hanc vitam venire ingredi. Plotinus Platonicus inquit fupenores fubftantiee de,

&

,

&

&

|

:

fcendunt

,

m feipfiy,

ab tntelleUu

tn

phantafiam

,

'a

fpi-

ad materialia , dfummis ad ima , a perfellis ad imperfella. Et qucefirmce Jlabiles ejje poterant

ritalibus

&

,

unum Deum intentae fuiffent non tam fitd , ifi quam Dei virtute fub cujus veluti forma vixiffent egiffentque dum in materiam inclinant & propendent,

fi

,

,

,

,

afemetipfis

vero les

&

infra femetipfas delabuntur.

inquit in tfhs Jubfiantus ,

nutare poffunt

tam fuijfe

,

,

cju
Vropterea

m res materia-

& adveniffe peccatum & damna,

Idem Enn. lib. 9 cap. f. feribit Platonem, Empedoclem & Heraclitum in fententiS de defcenfu animarum consentire. Graculum Iuliano refpondit eum e patria in morinfidelitatem.

.

,

:

tales artus

delapfum quentis vide.

III.

verba ipfa in fine argum. fe•

Cum

locum hunc

itaque anima noftra ex coelo in peregrinationis venerit, merito pa-

tria noftra naturalis

nobis redeundum ;

"w

coelum dicitur, inquam (homines enim funt animae

eft,

'

.

,

De

Origine Anima.

39

mae rationales incarnatas , ut infra videbimus. ) Et quidem Deus naturalis nofter omniumque fpirituum Pater , nos ejus naturales filii fumus , de qua re vide exegelin noftram Genef. 1. 1.

Non

dixi naturalem patriam

autem temere

&

&

Catoni quia Cicero 2. de leg. Ego , inquit , patrias : unam omnibus municipibus duas ejfe tfenjeo

atteram civitatis , qua Jufcepit. quam diftindionem etiam innuit Philo 1. de confuf. lingu. diftinguens patriam vel Metropolin emit-

natura

,

tentem a patria vel civitate peregrina fufcipienCum vero nos , i. e. animae noftrae veniant ex coelo in hunc mundum , ut in peregrinationis in corpus , ut in diverlocum, aut coloniam, in forium , quilibet autem venit ex illo loco , quo prius fuerat , in locum novum r necede eft in coelum ede patriam noftram naturalem , te.

&

quam eft

,

nobis redeundum

ibique

,

permanendum

& terram ede patriam fufcipientem.

enim tempore Si yero hic

Prior

eft patria naturalis fufcipiente.

mundus edet

patria noftra natura-

(quod edet , fi anima utique non veniremus in locus terram ex alio loco , fed coelum tum edet noftra tennofter peregrinationis, ibi figeremus hoin toria vel tabernacula, ibi ccrtnmoraremur idque ad tempus , fperandiverforio

lis

,

& coelum fufcipiens

in terrd nata edet

fpitio vel

,

,

)

,

aliquando redire in fixam civitatem, patriam (exnoftram naturalem, terram corruptibilem,

tes

fpe&atior enim

& charior eft patria naturalis pa-

tria fufcipiente. ) quae

quia pugnant contra ex“ 4. P ref

C

,, .

,

De Origine Animi.

v

preffiffima fcripturae verba, omniumque

gentium

cpnfenfum , merito pro abfurdis reputantur 8c improbantur. Coelum autem naturalis patria noftra coeleftis , in qua orti fumus dicitur. Hebr. XI. 13. 14. ijr. 1 6. ubi Apoftolus fi-

&

,

mul probat , patriarcha* na!

ejfe

in terra ,

qua exierant at animae,

Verba

,

e. veri

poftolus ad Philipp. III. 20.

coelis.

noflrum

:

,

hominis fufcipiens fuerat.

ipfa fupra arg. 2. allegata vide.

ts^voTc in

& adve-

patriam non hanc ex

quas quidem corporis naturalis

,

i.

profeffos fe hofpites

qutcfivijfe illam

,

f,

Porro A-

peuv m\h&y.ot. ov

inquit, jus civit at ti

Locus Philonis de confuf.

efl

ubi

lingu.

nojlram patriam naturalem coelum dicit, allegatus

& mox denuo allegabitur. Ibidem epift. & confol. ad Helv. cap. 11. & 6 quibus (cribit animi proeft.

cap. 2.

vide quoque verba L. Senecae .

priam originem ejfe ex

crum

& ceternum

cui non pojjint

,

coelo

,

eum

diis

cognatum

,

fa-

omni mundo, ommque aevo parem,

injici

manus,

epift.

102. humanus

animus humilem non accipit patriam, illi patria eft quodcumque fuprema univerfa circuitu fuo cingit M. Seneca fu a for. 6 animum divina origine e (Te dicit. (ut ait Clemens Dicebant enim Stoici Strom. lib. 4. ) coelum quidem proprie effe civitatem qu
& .

,

Idem in libr. moral. apud La
te viderit in

ad veram

hoc

mundo velut

illam patriam

,

in tranfitu pofitum

unde

egrejfus es

,

,

&

paradifi

Mi-

: ,

,

De Origine Anima

.

41

.

&

peregrifum nus , Jient omnes patres mei. Ipfe La&antius c. 12. Homo ( prout communiter hominis vox accipitur ) conflat ex anima <2? corpore, td ejl, quafi e coelo terra quandoquidem anima qua vivimus , velut i coelo oritur a Deo ; corpus e terra , cujus e limo dixiCorpus ejl quafi vafculum , mus effis formatum. quo tanquam domicilio temporali fpintus cceleflis uta-

fejlinantem

&

ac dicentem

,

,

incola ego

,

,

,tur

:

utnufque

6? Deo

,

officia funt

imperet

V

bolo fer viat.

;

,

ut hoc

illud vero

II. y.

simma

nuis, aterna, fenfibilis, illuflris

ma ceterna ejl originem

quia de

ejl.

quia ex Dei fpintu

De coelo efhs ejiis itf

,

,

cepit. <

coelum

quod e(l ex

,

quod ex terra

ejl

coelo ,

,

coelo ejl

Dia,

te-

& cap.12. Ani,

qui aternus

efl ,

Chryfoftomus hom.i y. op. imp. iterum redituri 2? de coelo vemjlis ,

&

remanere

ni/i ultro

,

volueritis in terra

tuam colloca , ubi patriam haMenaffeh Ben-llrael Probi, iy. de

tlhc ergo fubflantiam

bes

,

&c.

creat, feribit

compingantur

,

,

antequam in hunc

mundum

degerefeliciter in patria fua.

Pytha-

animas

,

cum

Diis cognationem

goras , hominibus docuit terte Diog. Laert.lib. 8. Didymus quidam citatur ex quadam epiftola : JQuapropter nierte

mium vecordes vos

<2?

miferabiles judicamus

,

qui ori-

ginem ve/lram effie caeleflem non fufpicitis , magnamque cum Deo habere cognationem. Cicero Anima-

rum Idem ,

inquit :

,

in terris nulla origo inveniri poteffi

per fpiritum

nem jactare poffifhus

fit ,

,

ut

cum

cceleflibus agnatio-

tanquam ex eadem

progenie

,

quod ut meminerimus perpetuo , erigamus in coelum oculos oportet , tanquam in patriam.

fitrpeque orti

,

Cj

Vellej,

,

De Origine Anima.

4*

Vellej. Pater, lib.

Stoicus

«ftetus

honefiam ducere

.

Non pudeat

,

& cedere adverfis

&

mus

2 animam cosleftem

:

,

Epi-

dicit.

inquit, nos vitam in -

'

Dei aqnati Jit-

?

liceat illuc unde profecti fumus ^reverti. , Apollonius Chalcidius Stoicus moribumium in haec verba exlpirafte ait : Reverm tn patriam , ubi ,

meliores progenitores

cap.

lib. I.

%d{

rxfjq

aovts

,

vov

^

3

tyeS

*y?
,

SJnAoiQioSin

oAoij cncelvx

j

Plotinus Enn. f. tk? ;J/U-

anima

^

,

fxo~^tq c/*eifa

io^Taf

oiyfoiictt/f (c

,

Jtj

,

c^t«-

natura divina partiri-

,

& Deum parentem & agnationem fuam & fetpfas quid tandem

pes funt

fuum

$

& parentes.

ri jtsts oip^i esi ri jteotojxo?

r.

ita oblivioni tradiderint

,

,

,

chufe ejfe potejt ? Verba Oraculi in fine argumenti hujus producentur. Patria autem illa eft , in

quam revertendum tus ex

nobis

hoc tabernaculo

,

eft

quare etiam exi-

:

vel depolitio hujus ta-

bernaculi, (2. Petr. I. 14. r reverti dicitur. Pfalm. CXVI. 7 . ’ 3 ’rmob >csj »aw Revertere anis

ma mea in requum tuam : haec verba in martyrio Antiochiae prolocutus fertur S. Babylas,a. 2 y4. cum mortem rum

eft

,

tellexerit. fte

inftare videret,

quo

infra allegabuntur.

t

1 1 1.

fuit

h.

X C. Ecclefiaft. X

& XV

1 1 1.

rvnifra

revertetur pulvis Juper terram * :

&

fpiritus revertetur

ium» Philipp,

I,

23.

cujus verba

1

Conf. Plalm

niru ipn oviWtSn amn nnm

Et

& Origenes te-

eo quo nos,

& Hieronymus

Epip hanio,

Ezechiel.

unde non oblcu-

fenfu S. martyr Pfalmi verba in-

Nempe

ptcrSp nsyn

fi

7. arn

quemadmodum

ad Deum

ffWJlftopkQUi

&

3. 1 1.

,

qui dedit

CMT

iuo

,

il-

'dw

(Pki-

Qigitized by

Google

:

De

*

m

flOJAw

4HV6t)

Q/b

Anim*

Origine

cRn Jvfxl&u tx avft f

dvxhCcuj

ejfe

43

;

K&

C.OdYctor

.

|Ufiii?i\OV

trinque, defiderans revertt,&

.

>

CYlittt

cum Chrijio ;

U—

»4»» id

optimum eji hoc didfo ulutn ede Origenero pro probanda hac, quam nunc defendimus, fenteftis elt Hieronymus , qui lib. i. apotentiS

longe

,

log. adv. Ruffin. &. lib. i.

cap. i.

'io

oivocAvczof

Itus eji reverti

&

,

reveni

:

ejfe

cum

iyufijJ*] ewivSopicU (rtus

iQiwnt

Chrijio.

oivotKu-

K&!

Hebr. XI. 13 14 .

j

(**!

,

Jtj

jtJJo

vuu

icaw^ov «v«itaju4'<*rims^tvin

omnes

,

1

ci<$

x *‘ras

f*

*)

,

47T-

ar«o9-£V-

«*

^ 'Tojom/tk Ae-poflquam

Quod fi

4|?A^v

,

&

«^ovixv

o^iyovj) ra0 Tt^et^ov^r

,

ijii

eminus ea confpicati,

& amplexi & advenas in terra,

credidtjfent

dicunt

*]f

Secundum fidem mortui funt

non adepti promijfa

fuifjent fe hofpites

haec

1

cRn^yitSffi^ Kstf ifAtyotvlfytnv oti nvelff/Jd

,

c/Keiws IfXvrjfxovAjov

Ti fiv

*

AtfGoVTE?

cfxohoyrifctATis ott |evo«

7UX.^iTtlSYiy.ol eitnv 3dn n?

y)V7if

tempus mei^

,

Tnffufa ccurds liorhf

,

doxr»ffdpS/JOi

3

2..

0<

,

HTiSIV
7?f

ad EpheL i AleTim. IV. 6.

comm.

Latine dixit

Nam ego jam mattor

:

reditus injiat .


,

ejfent

,

ejfe

,

profeffi

nam

,

qui

ojlendunt fe patriam quaerere. memores fuifjent ex qua exierant , £<*-

,

illius

buiffent utique

tempus ad revertendfAn

*

nunc autem

meliorem expetunt, hoc eji coelejiem Huc referri pollet reverfio filii perditi , qui mortuus fuerat .

& revixerat & ,

tes Lucae

X V.

alibi vide.

redudtio ovis perditas in monexplicationes

quorum locorum

Philo de confuf. lingu,

e7r«ef#v »v a>-

.

& e Origine Anima.

44

eufxom T tOV 7IKVTK

tec ouc&yitu. yjfj 9-vjjtk Jl’

KOCTi^CiIffJV, t7rKVif>%0V?)

uffA.yi%(nvj no 7rf!wwv,7nxle/£oc

u

cv

Tnhildjovrzq

noTg

Y.Y10VM VOUt^UCUJf.

«V7T te y.YiT^onihiug *)

»7

y&Qov u nccqu-

xgylviov

\}zjv£ij;oi[d[iJvi

ov

SOihotpflf/QlS

S'fax 7nxlgjs

,


mSSaiv emxvfyyicdZ rint in corpore

perfpexertnt

fuerant ves funt

,

,

,

l oflquam anima;

:

& fenftbilta

unde prius profeth in quo ci,

peregrinum autem terrejlrem illum

colomqm

,

,

patriam qutdem coelejlem locum

mifji funt

piens patria

ierunt

verfati fue-

mortahaque per /e omnia

,

redeunt illuc rurfus

,

ut peregrinum incoluerunt in

fd(ij

$ r ns%iyeiov [J%U '&7mKlXV

%ivcv

,

cuo-

WAiV 0$ZV

O t

in

Gigantibus: KotfyQoiozy

,

,

extjlimantes.

kr.£.\*\


HfTrzp

non

HpTTv.c&iiGWi xoin7rufyozvr

ofcv ap[/.t}%ffW/

,

,

orupix

$-*srfjs niuu cpo^flv

no 7rfwnov civivyt-covnv

cMH
De

&c.

,

eig ttbJkjuov no

ovpy.5 Jlvtjg fiiatofipnyc

\svsi>

oivlta^eiv £uVYi$-Hczy

quem

,

enim qui

manet ns qui peregre ab-

illa

etiam reverti defiderant

non

Iis

maternae fufci-

loco civitatis

at emittens

,

quam

,

ttxXiv «jtetHjjotm/

,

et&ot, Illa; •

:

animse delapfae) po(lquam in corpus tanquam in fluvium defenderunt , aliquando velut a fluctuanvero

tis

(

oqu
autem , cum impetui fere

,

refflere poterunt

,

unde profecti fuerant

pojl rurfitm eo

De eongrefTu erud. gratia

:

H
aliquando

:

primum emer,

evolavere.

eft remijfio

,

hxc

Ubertas abfoluta anim
& tranfeuntts ad

nunquam

deunt ifque ad fortem gmflcefpiraret

&

quam

,

errant em

naturam

oltm acceperat ,

vigeret honeflis laboribus

,

,

re-

cumma-

De Somniis

r

'

V-

Digilized by

Goyogle

--

:

De mniis
txtwv

:

Origine Anima.

t ^/\j%uv

p%uoi cufxoitn B-vynvTi

Ao
ai J[‘

45

xonlotoiv crftfyi-

ed

,

oot Gr&tryetorwm

,

<$><-

jtj

j

oivif^ov^ S^Kg/^eiaij ^ntXtf

uf' T«f viOT 4)Vf Og/oJHvQt? O&fffXVS Kj jtfOVtSf l

Harum animarum aha

defcendunt

(

,

ex aere

)

,

ut illigentur vel implicentur mortalibus torporibus , 'eacjue funt

dmt

humillima

& corporum amantes

Midras a-Nehelam Paraf. Beref R. ,

,

quas ex

ad fontem

,

inquit

originem fisam redibunt.

comrn.

&

R. Menafleh B.

30. de creat. Spiritus

&

domicilium

in aurea Pythag.

fuam

oitgtnem Ifrael

probi.

,

&

effs

& de-

mundo hoc jam excejferunt,

furiito corpore rurfus

funtreverfa. Et

tes

&

peculiarem fedem

ait

ammabui

alia afcen

d natura terminos

rurfus fecundum definitos

tempora. In

Iohanan

:

anima ad fon, Hierocles Stoicus

verba

Sola religio ter-

:

rena nos ignorantia expurgare potefl fine qua purga,

tione priflma

forma

epift

.

6y

.

&

imagini

fpeciei noflra

reftttui

cjud

Deo fimiles eramus. L. Seneca

Animus

oravi farcwd preffus explicari cu-

non po (fumus

,

& reverti ad

&

quorum fuit. 70. licet eo reunde vemfli. item : epift. 8 6 Animum Scipionis Africam in coelum ex quo erat ; redtffe pcrfua deo mihi. M. Seneca fuafor. 6 . Animus divina

pit,

verti

illa

.

,

,

origine hauflus

fedes fuas lit. 1.

&

onerofi corporis vinculis exfolutus

dicit, fanilos homines

rena peregrinos redire.

,

coggnatafidera recurret.

,

in

ad

hac

civitate ter-

& beate demortuos in civitatem fuam

Clemens Rom.

gfl thxoiiuf

effe

,

Hermas fimi-

oivoi^pitpic&VJI

dfacrej,» vytiQfaj

2. ,

divine

ad Corinth. Kj

rd

H9
-ia'

&jufie reverti & 3

belue

tcarm uf res

has

mun-

Di

&

)

,

De Origine Anima

4

.

mundanas alienas ducere, &c. Clemens Alex, protrept. outSiq iffi/x/jifywq

:

eiq tfapvii s

dv orna X& 7114 nsq

Chnflus rurfus in

coelos

&c poft

in terram praecipitati fueramus.

eig

revocat nos

yluij ,

qui

ut tandem

:

ceffetis , rurfks autem in coelum revertamini . Strom. lib. 7, Ajunt certe beatum Petrum , cum Utatum quividijfet uxorem fitam duci ad mortem

ab errore

,

&

quod domum reverdem ejfe propter vocationem , teretur. Origeneshom. 23. Num. Laetatur fuper te Deus , cum te viderit in hoc mundo velut in transitu pojitum

fm es

,

& ad veram illam patriam

paradifi feftinantem

,

unde

,

ac dicentem

,

,

egref-

incola ego

fum & Ht , qui de flatu prima: beatitudtnU moti quiI. 6 dem funt , non tamen irremediabihter moti illis , quos peregrinus ,ficut omnes patres mei. Periarch.

.

,

fupra defcripfimus , fandis beat ifque ordinibus fubjetli funt ad regendum

:

quorum adjutorio

ufi

& inflitu-

,

ac difciplinis falutaribus reformati , ad (latum beatu udtnis pojfunt &c.

ac

eionibus

redire

reflitui

Grego-

rius

Nyftenus orat.

8.

Catech. mTs ozwtluntyoH

s&if)

:

& fanatio d Deo gratiam reducit.

,

xd g/v

De

obitum

ejfe

vrtooTlw [Auxcie/o'rn(gi.

,

vel in pree-

purgatus

,

( traAiv

De

fw

J)popnjejj

creatione hominis

Gratia refurredionis nihil nobis aliud pollicetur ut antiquum in flatum ex

velpofl

fornacem ad pnflinam

per expurgantis ignis

recurreret beatitudinem

curatio

ad primaevam

mortuis: ut homo

& philofbphid

kvcu •m-

,

creditur

qui fuum figmentum

fentivita precibus

TsKoiofxoi

ia' 'l
,

^fX^ envcvoty Maxime intelLigcntibus


noflris

,

:

quam

lapfibus innove-

mur

Digitized

by

,

Google

De Origine Anima. mur

Certum

,

47

quod homo ante ruinam qui-

eji ,

dam angelus habebatur: cap. 18. Chryfoftomus op imp. hom. 1 y. De- coelo eJUs , & de coelo veniflis

,

&

manere

iterum redituri

efli-s

volueritis in terra

calum

in

illic

:

,

*

mfi ultro re-

tuam

ergo fubflantiam

ubi patriam habes , &c. Mercurius Trifcolloca megiftus aa Afclep Avus tuus, inquit, 6 Afclepi, ,

remeavit in coelum. Praeclare Epicharmus, St fueris

mente pius ,

nihil

mali patiens mortuus

net in coelo fpiritus. Y.eJ.%

yoi tv.

(

Clem. Strom.

(uperius

eis yoiv

,

mvtvfxx

Concretum fuit


xvuw.

& dtfcretam

eft

ma-

Xuut-

)

«7rijA^v

WJ

fjjo'

,

lib. 4.

rmKir

t ,

3 yxteinv ‘rediit que

,

iitfe

unde

Quid ex his omnibus iniquum eji? rnhil : apud Plutarch. de confol. ad Apoll. Anaxagoras, cnm multum peregrinaretur, interrogatus, annon defiderio revertendi in patriam luam teneretur , digito venerat

,

terra

deorjum , Jpintus furfiim.

coelo monftrato refpondifle fertur : imo magna mihi cura efi, magnumque defderium patri x ijtius mea:. Euripidis Theleus in luppl. Eotorar' n$YI yvj XXhV($yijvX\ V6X£SS*
«f

Ev1 xu&’

To

,

70 ffWjU’ UcplxiTO ,

7tvivptu

000 [xx «P eif yluu.

»71

cjrfsc od^i^o/t f

^ KiKTVfxtJx

HjUsrr^ov muto, vsKlou cvoixyjaq Qlov

'

:

Sinite jam terra tegi mortuos .

Vnde enim unumquodque

Eo

rediit fpiritus

quidem

Corpus vero in terram .

Ipjum

nobis

venit in corpus

,

w cetherem,\.t. coelum.

Haud enim pojfidemus

proprium ,nifi ad incolendam vitam .

QuiI

.1Digiti^dd

by

Google

:

:

,:

, , ,

De Origine Anim

48

Quibufcum convenit

& illud Lucretii

Retro idem cecidit de terra, quodfuit ante

In terram : fed quod mifum ejl ex aetheris Id rurfum coeli fulgentia templa receptant.

Didymus incolae

in

quadam

hujus mundi ,

terrarum venimus ire

,

epiftola

fed advena:

progredimur

,

decurramus

fumus

ut in eo libeat confiflcre,fed trans-

Horum ponderibus gravati $ te

non

nec ita in orbem

;

properamus enim ad larem primam

:

fiti

Nos

:

orti

nullus deli -

,

nulla quidem confcia fon-

ut expediti ac faciles fpactum propo itineris.

Cicero

J

:

l er fpiruum jit

,

ut cum coelejhbus agnationem jattare pofjimus , tan quam ex eadem progenie , jlirpeque orti , quod ut me-

minerimus perpetuo

erigamus in coelum oculos opor*

,

tanquam m patriam , in quam nobti aliquando redeundum ejl InLadio: Socrates dicebat femper animos hominum ejfe divinos , ltfque cum e corpore exjucejfiffent , reditum ad coelum patere , optimoque quod idem Scipioni flifjimo cuique expeditifjimum : tet

,

&

videbatur.

Vellejus Paterculus lib. 2. Auguflus

ait,

animam coelefiem

cus

:

Non

coelo reddidit. Epi&etus Stoipudeat nos vitam inhonefiam ducere ,

&

Dei agnati fumus. unde profech fumus ,

cedere adverfs ?

&

liceat

illuc

,

Illinc

venimus

reverti.

Apol-

lonius Chalcidius Stoicus refert morti proxiexclamafle : Revertor in patriam , ubi melio-

mum

res progenitores

&

parentes.

Oraculum Iuliano

Imp. redditum Mortali humanti pofltti cum corpore curti

Atque ita coelefli patriam fplendore revifes Diide es mortales

quondam delapfus in anus. Con**

,

,

De Origine Anim&.

49

Concludimus itaque hoc argumentum cum verbis Hieronymi in Pfalm. C X V I. 7. Quando dicitur , convertere m requiem tuam : ergo habuit ante requiem , quam perdidit. Nemo enim convertitur , nifi qui pergit illuc ubi prius erat . creavit

,

&

Deus enim

noftro arbitrio nos reliquit

,

nos bonos

& omnes cum

Adam inparadifo pofuit. beatitudine

chrymarum

illa :

Sed quia nojlro arbitrio k cecidimus , venimus in vallem la-

&

animam fuam hortatur ,

propterea jujlus

ut convertatur

illuc

unde defeendit.

IV.. Vidimus ha&enus carnem appellatam pulverem mortis , corpus mortis , tenebras , laqueum vel rete , corpus humilitatis , formam (ervi , animas fepulchrum , carcerem vel cuftodiam , ergaftulum , vincula , tabernaculum vel tentorium , diverlbrium , hofpitium. Appellalatur eadem quoque vafculum teftaceum : 2. t fyemvQcv rSmv iv ofgytKivoit Cor. I V. 7.

Habemus thefaurum hunc invafculis teNam Hieronymus 1 de viro perfe&o Habemus inquit (piritum illum in cor-

GH&itnv

:

Jlaceis, vel fJlilibus.

,

poribus ex limo terree fittie

militer Origenes.

,

Sic

tamquam

&

id eit vas dicitur

nus derefurredt. Gen.V iipa

,

.

:

,

/

«in ojffa

s

Non

homine tn feculum illorum 120. anni.

,

:

in vafculis.

i.ThefL IV.

Si-

4. caro

ut exponit Tertulliao-i«a

I. 3.

invaginatus

»nnp» «S meus in

erit fpiritus

quoniam caro

eft ,

fed erunt dies

Locum enim hunc de vitas ter-

renae duratione exponunt Philo de gigant. Iofeph. lib. 1 antiq. cumque iis omnes ludan. Lattant, II. 14, Diodorus Tarfenf, Auguftinus .

D

JEuche-

Digilized by

Google

,.

:

De Origine Anima.

jo

Eucherius Lugdunenl. lib. i. Genefl Conf. Pfalm. CIII. iy. 8c ClV. 30. 31. Porr6 La&antius II. 12. Corpus , inquit, eflquafivafculum , quo tanquam domicilio temporali fpintus coecap. 1. Corpus vas lejhs utatur. De opificio Dei efl cjuodammodo fitiile , quo animus , i. e homo ipfe ,

.

& cap.

verus continetur. induti fumus

hominis receptaculum

3

Sic

II. 8.

ftit.

19. Corpufculum hoc

Anaxarchum

eft.

,

quo

Conf. In-

carnifici dixifle fe-

Tunde Anaxarchi vafculum , nam Anaxarchum mhtl teris apud Diogen. Laert. lib. 9. 5c Clement. Strom. lib. 4. Veftimenti praeterea nomine venit caro: IobiX. ir. »j»uSn Vmmijt uanfcn dwji ninryai: Felle carne veflivifii me , (A runt

:

<

tn ofjibus

& nervis

Ladfantius VII.

dutam

dicit

&

cooperuifli

5”.

me. Conf. ludae 2 3

animam

domicilio corporis in-

& de opificio Dei,

cap. 19. Corpufculum hoc , inquit, quo induti fumus , hominis receptaculum efl. Eufebius de praep. Euang. VII. 12. cwpioe ytuSie riv
renum e(fe indumentum animae. C hryfoftomus op. imp. hom. 2 $. Corpus , ait, vefhmentum efl animae, ficut ait apoflolus

mus onerati

:

De corpore noflro,

tn

quo ingemifci-

Dicam autem quod fentio

;

folum ad veflimentum animae caro creata

,

non

efl ,fed

ma-

verius

&

ad tentationem ejus , quafi domeflica naturalis inimica copulata efl, Scc. MercuriusTrifmegi-

gis

ftus

Pymandr.

braculo dicit

tegumentum. veflem

,

,

lib. 4.

animam velatam

& Afclep. corpus & y. Imprimis lib.

quam circumfers exuere

3

vocat ,

umhumanum

carnis

inquit,

oportet

indumentum tnfcittae

Digitized by

Googli

, ,:

:

De Origine Animatix

ruptionis

j i

fundamentum , cor velamen opacum , vivam mor-

pravitatis (al. gravitatis

,

vinculum ,

)

tem fenfuim cadaver , fepulchrum circumvertile, domesltcum denique furem , qui dum blanditur , odit ,

dum odit

hujufmodi

invidet,

,

ejl

,

quo circumtegens

umbraculum inimicum, in Alclep. Mundanum dicimus , ex quo facium esi corpus quo circumtegitur illud quod in homine divinum ejfe , jam diximus , in ,

,

quo mentis divinitas retia fota

cum cognatis fuisjd ejlt

tanquam Gorgia quoque corpora L. Seneca epiihi 02 velamenta

mentis purae fenfibus, fecum tpfk conquiejcat,

muro corporis fcpto.

J I

vejhmenta appellat. najcentium

inquit,

tum tui

,

,

ibid. Detrahetur ,

quibus operti (iimus

tibi haec ,

Jato in

cutis

:

circumjetla

,

.

novi (fimum velamen-

detrahetur caro

& fujfufus (anguis

,

dtjcurrenjque per totum: detrahentur offa nervique

firmamenta fluidorum ac labentium. epid.92. Quod de veste dixi , idem de corpore me extfltma dicere,

nam hoc quoque natura circumdedit

:

ut

,

velamentum

quandam vellem animo Quis autem unarcula ? Nec bonum nec

ejus esi.

quam velhmenta a:(iimavit malum vagina (Genef. VI. 31 .) gladium facit. Ergo dc corpore quoque idem JBen-Krael

cie

tibi

refpondeo.

Menafleh

rcfurredl. lib. 1. cap. 11. §. 7*

Spiritum, inquit, involvit

& inveftit corpus. & lib.

animam corpufculum investit. Conf probi. ij.de creat. Sicut enim veftimentum tegit carnem, ita caro tegit animam & quemadmodum dormiturientes exeunt, deponuntque ve2. cap.

1.

ftimenta ita

.

,

.

ut eo liberius fine onere quielcant

morientes exuunt

,

deponuntque carnem ut 2

D

Digiteed by

Google

1

.

:

De Origine Anima.

yi

onere liberati, commodius quiescant ab omnibus operibus. Quinetiam Genef. III. 21. ubi leriptum in® «Si m«S o’nSx mn» byn o®aS>nij; nuna Et fecit Dominus Deus homini ut gravi

illo

:

&

s

'uxori ejus tumeas pelliceas

& induere fecit

,

per

eos

Origenes intellexit corpora Epiphan. ad Ioh. Hierolol. interprete Hieronymo , his verbis Nuncjmd coriarius aut fordifcarius erat Deus : ut conficeret pelles pelliceas tunicas

noftra

refert

uti

,

:

animalium,

& Ev.e.

& confneret ex

Mamftfum

noflns loquatur.

Idem

eft

tunicas pelliceas ,

Ad.im

ejuod dc corporibus

&

haeref. 64. Conier. Ancorat. Proclus de Origene.

Methodius

ajunt

Eadem

iis

eji ergo

expolitio

&

Iulii

apud Ge-

Calliani

ment. 3. Strom. cap. 8. Tertullianus de refurre&ione , explicat ho z de pelle vel cute hominis carni [aperinduta

Genef

I.

27.

mRn-nx

D^nSx xi3M

Et creavit Deus hominem ad imaginem fuam , ad imaginem Dei creavit illum. In hunc locum Origenes Domo , inquit, qui ad imaginem Det factus eji , interior homo no (ier eft invtfibtlts , incorporalis incorruptus atque immortalis. ammam autem bominis hominem interiorem , , primum effe folium ad fimilitudinem imaginem Dei ; fecundum vero , Jcilicet corpus nojtrum vel exteriorem hominem ex limo terne. At manifelhnn inx «ia D>nS« oSxa idSx3

:

,

,

&

,

&

&

eft

Apoftolum Paulum Rom. V 1 22. Ephef Origenem Gement. Alex. Paedag. .

III.i(5

.

lib. 3.

cap.

,

1.

Hilarium

Philaftrium haer. 49.

num Enn.

&

4. lib. 7. cap. 1 * .

in

Plalm.

CXXIX.

Platonem apud Ploti.

in fenfu

J ica

dvB-pu7ns

Digitized by

Google

1

De

Origine Anima.

animam folatn interiorem hominem volunt# Eufebius de praep. Eu-

?ry

convenire; hi vero

ang. VII. 12. per hominem ad imaginem Dei fati um [olam animam intelhgit. Philattrius Brixienjfis haer. 49. aderit animam tJlo die J'olam creatam , Sc aliter lentientes inter haereticos recenfer. Ex Philonis libro de profugis

tanda veniunt

:

Ante

1.

jtzujjVw^ «vS-pwOTv

,

duo hoc loco no-

pluraliter

r

«vS-pwTrsv.

purifjima

,

ununfohu

Dem creator efl.

& mixtum cum

i^oylw didus cum

invijihilii

eum

efl

2 Ho

rationali compofi tus efl natura

qui

.

-*

eji

,

At homo fine ar-

qui ex rationali

,

ment‘

Sed multitudo

fenfibus.

articulo pomtur

& immixta ratiocinatio.

ticulo ante ditius denotat

,

6

,

Heri enim hominii qui

fecit hominem iftum,

mo

ditium erat

pofl fingitlariter ,

& ir-

Eulebius de praep.

Euang. X I. 4. fcribit , hominem corporalem Enos autem hominem

Adam apud Hebr
notare

,

ve-

rum , rationalem. Clemens Strom. 3. tap.6. Hominem , inquit , vocat fcriptura dupliciter : eum qui apparet , animam : eum rurfus qui fervaeum qui non. Plura huc facientia vide in tur , Genef 1 extged noftra hujus loci 7. Haec autem omnia eo fine producuntur , ut monftremus veram noftra.m lubftantiam ede animam folam : toties enim praedicata perlonalia animas jfoli tribuuntur, quae omnia recenfere nimis longum foret , aliqua tamen eorum hadenus vidimus. Certe nonnifi de foH anima latronis intelligi poteft quod Chriftus ei dixit : Hodie ,

&

&

&

&

&

.

meam eris in parad/fi, A poftolus 2, Cor. X 1 1. 2.

D

3

3-4-

,

y4

De

:

Origine Anim*.

3.4. etiam homini extra corpus hominis titulum tribuit , quod facere neqtyvillet, nili animam in

&

corpore hominem v.eftitum , animam extra corpus , hominem nudum exiftirnaflet homi:

nem eundem Icribit audilfe verba

inenarrabilia

quod non perfun&orie Socimanis animam paratam

;

le-

corpore expertem omnis lenius alleverantibus, conliderandumeft. Nam fi eadem a

fuillet lententia

homo

quin

let,

Apoftoli , utique non dubitafaudiens fuerit in corpore. Illud

Ieremias in Threnis

luntti funt tert* homines

:

om-

cap. 6 Rom. ita exponit, eUet : juncta: funt corporibus anima: omnes, lerem. I. y Antequam te formafem in vennes

,

Origenes

quali

lib. y.

.

di&um

.

tre

,

indidi tibi fapientiam

tris profiliiffes

confiitui te.

,

£>c quo

,

probi, iy. de creat. nio

eorum

,

qui cenfent

corpus tantum

,

& antequam ex utero ma-

finitijicavi te

effe tnfir

Prophetam qenttum

,

( inquit )

Menalleh B.

Ifrael

confirmari poffe videtur opi-

animam

hominis totum

ument um

,

effe

quod animee fervit.

Fuit enim Theologia Iudasorum , verum homiin anima, quam lentendam etiam

nem terminari res.

&

Philo , corumque legatoClemens Alexandrinus Strom. 3. cap. 7.

lecuti funt Plato

negat parentes effentue.

carnales

effe

authores C? caufas noflrai

& Strom. 7. Hominem corpori natura pa-

alligatum Strom. 2. nos carne illigatos dicit. Origenes Periarch. I V. 2. homines, ait, nunc dico animas in corporibus pofitas. verba Grasca legun-

tibili

tur Philocal. cap. 1. dvSyoomss owy.ff.ox ;

')

:

i.

e.

jj'

xuv A tyio

,

rus

homines nunc dico

animas

Digitized by

Google

i

1

1

,

r

,

De Origine Anima.

-

5 y

mnimas utentes corporibus. Arnob. 2. contra gent. findetis inquit , ridere nos, quod animarum noftra-

rum provideamus faluti, fumus homines

,

nifi

id e[i

ipfi nobis ?

Quid enim

animas corporibus claufas ? ibid.

Confpicimus homines

,

(id eft animas ipfas, quid enim

mimas corporibus illigatas ? ) &c. Hujus difcipulus La&anrius 1 3. Nec ait , mirandum ejl , fi Deum non videant j cum ipfi ne hominem quidem videant quem videre fe credunt. Hoc emm quod oculis fubjeUum ejl , non homo j fed homi-

funt homines

,

nifi

.

,

nis receptaculum

ejl :

lineamentis vafculi

detur.

item

1 1

2.

1

.

:

&

;

&figura non ex & moribus pervi-

cujus qualitas

fed ex failis

,

Conf. V. 21. In animo folo ejl homo. De ejl quodammodo fi-

corpora funt hominibus carentia. 1 8.

opificio Dei cap. 1. Corpus vas

quo animus , id ejl , homo ipfe virus continetur. , cap. ip. Cofpufculum hoc , quo induti fumus , hominis receptaculum eft. Nam ipfe homo neque tangi, nellile

que hoc

neque comprehendi poteft

afpici, ,

x
VI 1.

otvB-funvv , pSf oeJ&TUj r Ao^kjjc ptius^ov , «c

'

minem in anima

&

Theologia

terminat

ctv xoc

tum animae

qui intelleUuahs ,

corpus

Jlatuit .

appellant Hebraei

,

X I.

eivcu

ludxorum verum ho,

rationalis efjentia particeps eft , utpote

ginem dei creatus

12.

voegcjtf

JiJypa xpyvpSfioV cupun $ yiwSie

<©£<6ajj fxa

,

qui latet intra

f&j oieupidrn

eiwva

rea

;

quod videtur. Eufeb.praep.Euang.

cn

incorpo-

ad ima-

autem terrenum indumenHominem Enos quoque

4.

quo vocabulo non terrenam , fed ra-

verum figmftcant. , hominemque Chryfoftomusop. imp. hom. 2j. Suftamia, in-

tionalem

naturam

D

4

.

quit ,

Digitized by

Google

:

56

De

Origine Anima.

quit , hominis non eft corpus Jolam Deus ad imaginem

,

fed anima.

qHttar mimicus tn

Hancenim

& hanc hanc zelat & propter hanc & Dei venit fuam fecit

& mundum

fropter hanc fecit

-,.-,

,

,

diligit ,

,

perfe-

,

ipft filius

mundum. Corpus autem vefiimentum eft animas

pcut au Apojtolus : de corpore nofiro , in quo ingemiJctmus onerati dicam autem ; quod fentio virtus, , non filum ad vefiimentum

anrnas caro

magis ad tentationem

tmmca

ejus

T

c

creata eft

quaft domeftica

,

lata e fl>

,

fed

& natu

&c. Hieronymus de

vZ° perfecto c , dicit hominem non cffe, quem cernimus ; fed hominem verum '

effe

m

invifibilem

& contineri

corpore ex limofodio tanquam in vafcula. Mercurius Trifmegiftus Pymandr. lib. 3. Solus inquit, JOmo e* uni verfis terrenis animantibus duplicis natuC rascenfetur : mortalis quidem propter corpus : immortalis

autem propter hominem

6mm

^AAoA A c e pium ^

i

corpus ,

ipfum fitbftamialem

C(*ntl°Y umque

/ivi tui

,

fi

e fi

:

,

id

meft

enim

reliquus

homo totus tnfenfu ,

rm**wt in ccelumr lib. y.

corpus oderis teipfum ,

:

arbitrium obtinet

mundanus homo

jacet circa littus crocodilorum

Vtlpotius totus ’

» :

vitas

me

Ntfi prius 6fili tuum

amare non poteris.

De Home-

ro Piutarch.fcribic Jib. de Homero : Apertiffime Homerus , fe hominem nihil aliud extfitmare , quam animam, Jta enim fcribit pronunciavit

J’ cRri -

Dedita ,

4^'

THfiriao

Xgvorov oKyrilgev iyusv. -

(OdyiT.

A.

91.)

emm opera cum /ubftantivum $,v%vj fceminino

genere pofutjfet ,mafcultno

m oftenderetipfam animam

rttmpoft.fi bid.tfooO

-

genere adjetlivum applicavit, effe

lirefum. Atque ite-Digitized t>y

Google

-,

;

De T«?

Origine Anima.

eioworiazc 3 potT

57

H gpxXeiyliO

/3 ilw

'

Ei^wAov, cuuToi ^ pt,N dfavoimitn $to7
Nam hic quoque oftendit corpore evo/drat

neque quicquam fecum

,

mate-

illitu

* traheret , imaginatus fit : purifflma autem anima: pars qux difceffijjet ,ipfe fuerit Hercules .Socrati Phiri

&

corpus tabernaculum. lofopho , anima homo erat, Anaxarchus carnifici dixit:T«»^ Anaxarchiva fculura, Anaxarchu non tundis apud Clem.Stroro. 4. Tertull.Sc Diog.Laert.lib.p.Cic.paradox.a. Non magnitudo animi Reguli cruciabatur d P cenis ,

non gravitas tus

,

non

fides

,

non conflantia

non denique animus

,

fldio munitus

,

ipfe

,

non ulla vir -

qui tot virtutum pr
:

tantoque comitatu circumfeptus

cum

:

corpus ejus caperetur ^capi certe ipfe non potuit. Sortin.

Sdpion. Et ille tu vero effle

te

enitere

mortalem , fed corpus hoc

forma fla

declarat

,

& fle habeto

,

,

nec enim

fed mens cujufque

,

ts efl,

is cfl

non

quem

quifque

,

non ea figura , qua: digito demonjbari potefl. Conf. Plotin. Enn. 4. lib. 7. cap. 1. Arrianus vel Epiv ipto)

[Aouvtnm pia

j

,

ipeoi

$

,

n

citisl

tw

tw £c%ugjlw mirflflf

hil florum

,

ffcopiciriui tj

outncc ay^eouvzfl)

,

,

,

,

y t<£

y t? yiwcuai.

idv iyoi

tyiXoo

:

Ni-

fed aut corpuflulo meo aut exflimationi , aut liberis , aut

mihi portenditur

aut recula: mea:

pus

roTf riKvoii

:

mihi autem faufla omnia portenduntur , fi eg> In quod caput nota talis eft : Hic aperte in hortos Platonis digreditur , qui animam tantum volebat effle hominem. Et quidem verba ifta nihil a-

uxori

:

voluero .

liud fibi volunt

,

quam quod David

D

s

Pfislm.

CXVIII.

Digitized by

Google

.

,

De

58

CXV11

Origine Anima. quid faciant mihi

p. dicit

[.

.

ani-

(i. e.

:

mae meae ) homines ? llLi emm ut ait Salvator Matth. X. 20 corpus quidem occidere pojfunt , animam autem occidere non poffunt. Sed nil attinet .

plura hujus

tcftimonia proferre

rei

bet ea in Platonicorum

ciun quili-

,

Stoicorumque feriptis legere poflit. Pauca faltem addam de animarum angelorum homufia fpecifica: Philo de gi,

6

gantibus

/v%cd

olfythoi

:

eiai ff'

xj

anoeli funt anima: per

aerem

Sody.o vm

,

ev

'j

y^njj

'rcwdv

tf

fiaqvTDnv tellexerit

nomina

dfyhxg

1

t

t

ovopia^,'

\svsvx.eipfy-'Ov

deemones

,

differentia

,

iv

2dg,ovfgl

2^cf-vcir,^eig

'dsTvfiiry Je-iaiJou/*ovlccv

animas

digof. srtTvpfyjcn:

volitantes,

,

&

:

de Decalogo ujfaoi

,

titxcvj/ •nictu-dui

:

t «V oiSzhQxg

(puert}

jw>j'

,

inquit

,

tantum

Nam

omm fuperfhtione

1

i

,

b

rtfB-fdccv dvtwcnL-

^ganuvi

dfavaQiDTtgipg ta

ejje

fnppofitum

onus graviifimum fuperjhticnis dcpojnerit.

I

,

,

Quicnncjue in-

angelos

unum idem que

at

,

«’

juijc/ , qjq eA ot%ov: amo-

itoioA

germanas nobis natu-

&fi putiores & immortaliores (ut ita dicam) acceperint, luftinus M. confut. qu. 3 graec. feribit angelos deemones & animas ras non adoramus

,

effentias

,

.

,

rationales effe oixoaAag.

Gregorius Nyflenus de

hom. Clarum efl

inquit, quod homo ante rui-

creat,

nam quidam angelos

der

1.

&

,

angelus habebatur.

animas non

de duabus naturis

quit, quee corpore filuta

Scotus probavit, G. Caflan-

differre fpccie.

efl

in Chrifto ,

angelus relfe d qutbufdam vocatur

reaitum

in

caelum

,

&

:

Anima

perfona non aliter

,

,

in-

atque

Et certe poft

reftitutionem in Itatum prifti-

,

,

>

IDe

,

Origine Anima,

priftinura erimus l
ys>

fine ulli

natura no-

#

immutatione. Nos qua ratione denominentur ordines angelorum , fpiritus fandius, advocatus , fpiritus veritatis , fpiritus adfiantes ,

lirae

,

fpiritus miniftratorii

accufator

angeli

,

fpiritus

,

impurus

calumniator , adverfarius , fpiritus erroris mendacii , anima vel homo , quaeque fingulorum fint officia gradus , alio loco tempore explicabimus. V. Quintam rationem proponit autor , fub nomine Pamphili , in apolog. pro Origene , his ,

&

&

&

&

verbis

:

Quidam

ominantur praeparatisjam in ventre

mulierum , deformattfque corporibus tunc ad prasfens injen jam deformato corpori. Haec creari animas ,

&

vero fentientes nes

,

proster

hoc quod mantfejlas probatio-

ex (anites (crtpturis adhibere non pojjunt

infuper

,

etiam jufiitiam quodammodo conditoris accuJant,quod non aequaliter, id e(liquas vitee conver/ationes tribuat

omnibus. Statim enim ut creata fuerit anima nihil utique

interdum

adhuc

in (e culpae commiferit

,

,

cum

infentur

,fi ita acciderit casco corpori , vel altas debili ,

alite

vero fanis corporibus

aliis

quidem multum

brcviffimum

,

& alue infirmioribus & :

,

vitee

tempus tribuitur

interdum frnul

ita ut

,

j

alus vero

ut natas fue-

& quidem ad converfitionem agrefem quandam & barbaram & ubi

rint

,

exturbentur e corpore

alias

;

,

nihil terruse

humani aut

honefii ejl

,

Q' fuper omnia

infinitionis impietas obtinet

vero ad viros honefos

,

fobnos

manarum legum obfervatio parentes rehgiofos

,

,

,

humanos

viget

:

,

ubi pa-

diriguntur ,

ubi

:

alite

& hu-

interdum etiam ad

ubi educatio nobilis

& honefta, ubi etiam

D gitized by Google

-;

6o *

Bc

Origine Animae.

etiam eruditio rationabilis, tranfmittuntttr.

Quomodo

eorum m talibus divinam providenttam rede omnia d/fpenfdntem ecqua lance moderantem tancjnam bonam ju[h Dei poterunt igitur ajfertiones

&

&

Eadem

re ?

afflgna-

ratione folvic hanc difficultatem ip/e Origenes Periarch. 1 1. 9. cur fcilicet quidam

nafcantur inter Scythas qui nullum Chriftum , cognofcunc , quidam inter veros Dei cultores alii tempore Chiifti alii feculo barbaro , &c. ex (ententid de meritis animarum ante corpora: ita enim feribit Obfervantcs igitur iflam fenten,

:

quam Apoflolus de nativitate Efau& lacob , exponens dixit. Nunquid mjuflitta eff apud Deum ? tiam

abftt

etiam in omnibus creaturis retium arbitror hanc

:

eandem debere (ententtam cuftodiri. Quoniam fupenus diximus apparere

,

juflitta debet Creatoris in

qu
;

,

ita

,

fient

omnibus

demum lucidius

offendetur Ji caufds diverfitatis unusquisque vel coele , vel terreflrtum , vel infernorum infemetipfo

flium

,

procedentes nativitatem corpoream habere

dicatur .

Lib.

1 1 1. cap. 3. Animarum , inquit , motus caufas pr deflare meritorum vtnflmile eft, etiam priufquam

m hoc mundo aliquid agant

fis per tate

,

ni aliquid

dem

,

,

quifiquc ergo ,

pnmd

ut ita

nativi-

dicam vel boEt hxc qui-

qn
nativitate flatim

fuo

,

vel mali perpeti dfipenjentur.

lucem prorumpant loco

ut pro his meritis vel cau-

& ante nativitatem

dtclaflnt de his

prima

,

divinam providentiam flatim d

mimo

,

vel d

,

vel etiam antequam in hanc

Lib.I V. cap. 2. Vmfideficendentium tn terram pro mentis vel }

quem

,

evenire.

inhabitaverat

,

dtfpsnfitur in hoc

mundo

Digitized by

,

,

Ve Origi?K Anima. mundo mbns ,

in di ver (is locis

vellentibus

,

naja

vel infirmitatibus

vel

,

minus pus parentibus generari

certe

6x vel convtrfatto-

,

a ;

religiofis

ita ut

aut

,

aliquan-

do contingat ifiaehtam in Scythas defccndere> &
gyptium pauperem deduci ad Iudxam : ira allegat hunc locum Spencerus in lib.i. Orig. adv. Cei(um. Philocal. cap. 21. ex Periarch. 1 II. 1. &UVXTCV

VUV ffHiV juvjtTs ,

Lv

Kouvi- KTtcnl

TY)

tw

cillus

t

cPfljueiov;

ctovei 'ivii

ou&jwv

/3#Agv7K.

y^jj

,

fiitoowunq

7uft\o'i

r

ft

,

cuyv^tot itrv[ufyjoi

Qitress rfl.eiv

crlay

«V^jjATTzt)

x^ei^PiOV x

x<*K9~f fi^^ctf^lueiv

,

,

>j

j

x,

iSapuxduv

xapwsCpo^Vwinv cPn xug^x

,

CT57G

hiKoyur^oi

,

eig x^eirjovx

Pofflbile efl

in hoc ,

671

ci?)\

t?73 !hfd rue c^f3ou-

,

y&Qvs-

xa^,m-

n ^cro

^5T5 xaxwv Xtcpfyrs

fi negligenuus egerit

noris fecem

flpxs

i7nxvx^MveiV xftMtg 7?

pve#.

xiV

f.v prioribus caujis

J

un/atac; //e^jc-

xlisag cv roTg xxhoTg Tr^et <£%

,

a^c-

iffgytiAiTZOf

x^eiAjovuv eig ^eifova

3

,

9 uctwfp,

jytxcfl s-

:rav sp^cv

nw

(g>~*

C4CXA>f
%&(>cvwv

c/a


Tt[xr,S

neu ouyvn\luv

WfE

*

ot

ctk€ v

qdj iAxptcaoi eivcy

Tivdg

A«V «V

«f

(TEAdCffTV^)

,

«f

,

$&-

fyk&t,

onmsffivrui

y

«f

itr^yyj A /cr^oerEA^cv-nf, eotsv

VSh&QV

efl

irjx&i

tx%x tj pLtjs

71 piy,g

(THiV^

Jsclcj-gtjj

y,'nupunffp^jcv.

ly.oix 3

|U>)

av.dj»

xT.y.lout

'foiofaj

,

vcv

9b v

tw

Tlpir,S 3

xxjhxfa tw

oduva [email protected]

tTf(>ov

'tlVWV KXTOf()b)[Xcl-

C-K <3J-£9TE£WV

ffifa

T UV

,

*7

xxtbIV

7?

k#-

/; 0 c,

mundo ad honorem fattum neque convenientia vafi ho-

convcrfatioms fuce mentis in alto fe-

Djgitized by

Google

-

Ve Origine Anim&.

62

ad contumeliam

culo efficiatur vas

contumeliam a creatore formatum rit fe rit

atque ab omnibus /ordibus

,

m novo feculo

,

,

& quod vas ad

:

emundave-

ut

efl ,

purgave-

vithfijue

,

nova potejl

vel creatione

vas

effiet

&

ad honorem fanchficatum , utile Domino ad omne opus bonum paratum. Et fortafjis qui nunc Ifraelitte jUnt , fi minus decenter pro nobilitate vixerint , e genere excident

melia

&

:

maei (unt cerint

,

,

quafi

,

ex vafis honoris fath vas contuIdu-

ad

Jfrael accedentes

,

fi plures fruitus fe-

Domini

introibunt in Ecclcfvim

exifhmandi *y£gyptti aut Idumaei tae

adeo ut ftc propter

:

rtbus meliores evadant deteriora delabantur

tur

,

tem

m malis maneant ibid.

pejores fiant,

dvyiotx

'fi

'nmv

^-wxftS

rt yct7iv,c8vn

ilw

}(ffj

,

i«xw€


071


offov

Q\nrioos eruens

ex eod.

ei

,

«veq

eis

a,W|

j'

dremv

71

,

ouT\a

y,
eis

raVcTe

3

-rov

iaxooG 'icv

$

rxff)

dy.cn.

eziQuis

q

(pvcnl

,

uaxrep

dff k tpv^fiyxl^ dwyictv
xsvsescetyivKC

,

5 t

7tviAos s

eis

,

;

rJzrOKeiyfySii

tIj

Ttytis Xj

t i\avZ

t

tw

,

eis

iv‘

krug

Aoysxwv \jzoCsu-

rrtar&vngff 'nvx cuiix 7&7niYi>a

vylw

rsfjcniyifa

jtywivooi eis

,

,

Vt&ix-Aoos

53n

au-

dviA$vv(gls eis

ytyurc <£%

hos <§vgfiyoc\@- ovl&

cuov

alii

j

aut ex malis effusa malitia

tm Kzgjcyei

eig Ttjulw

,

,

hvewyoduanws

ngiAicov

ets iJzjVKeif)

tnru)

tn bonis conferven-

alti

,

t

Jfraeli

ala autem ex melioribus in

item ut

rrtitr&vTi^s § ay.dSvs

etvon -uvet? ouriaj;

eis

non amplius

quadam fludia aliqui ex pejo,

:

,

fed veri

,

aut a bonis in meliora fuperafcendant

£ rudius

&

multi eorum qui nunc tsEgyptii

dityinv

:

,

-raV^e ytv

Si fimel admife -

De Origine Anima.

63

quapiam , quod vas aliquod fit ad honorem , aliud ad contumeliam , an abptrdum efl ut redeamus ad locum animce , antiquiores caufds quibus lacob diligeretur , Efauodio

mifierimus

caufis antiquiores

effe

,

,

&

,

haberetur, 1

.

2

.

3

.

)

(

Rom. XI.

exMalach. ( men,

13. 14. if.

futjfe in lacob ante incarnationem

&

in Efdu , dose Tarinus : antequam crearetur , ) ante adventum ejus tn uterum Rebecc.ee ? Simul au-

temfignificatur , quod naturam p-sppoftam concernit , quodficut unum lutum figulo fubjacet , ex qua mafsd fiunt vafa

ad honorem

& ad contumeliam

,

natura omnis anima: ptbjefta Deo

ut ita

,

ita

una

dicam ,

md

:

mafsd exiftente rationalium fubjldntiarum , antiquiores quaedam caufd fecerunt , ( rurfus male Tarinus : caufas quajdam antiquiores fecit ) ut quadam effient ad honorem, ahee ad contumeliam. Sicut enim :

r

Origenes tenuit 7luo aperte jU£7?v
& ali^s improbavit.

«Tai ? 01 enceifev

% ddlw

ovouy,dreo
,

IV’

8T«$e?7rw,

THTBV Kxfi/L&OUVXd

,

}

ita

lib

5*.

Philocal. c.i.

Son>&vri
Xgyl VOfdfaol

U^lOt

T £

nvcvTvs iz&syeiis tv 7ns Jtxtyogav oUtjhigJuv

^cAtjo-

vav

tvTs tuc-

*i

%eigovuv

Tgfihnv.

ais

Xxu'3«f,

yjfq

vshlw

d X«,Tn'p

oi 7ru AcAc-nx (/ti

'roTeJe

t(OJ\

,

Jiu/xofoj\

Alyvnhov

TTDTi

eis

aiwxyAyeiv

cUx

togycyA'

yj

:

Sic qui

illic ,

m Orcum hunc dependunt miciliis

mToie

,

di

ut ita dicam ,

is

^ ivixiccv x.otnA&eiv. rfa tw ^fjQxrra rd 7nf^uv £ ‘nr^rh

ei^olrxuv t ij thSoeoKothiot oudri

xaA«v7tu[

tj

lo^YjK'n\w moetv

'Scrd ,

t

moriuntur

,

digni judicati diverfs do-

commodioribus aut deterioribus

totius terrae

ar -

Digitized

by

Google

, ,,

Anima.

Z)* Origine

^4

circumjecit fpaciis

tdque apud bos vel illos patres , ut

:

quidem poffit Ifraelites

in Scythas incidere

ludxam devenire. C ceterum

gypttus in

domus

nit congregare oves perditas

&

,

Servator ve-

ffrael

&

:

multi de Jjrael dochrince ipftus non acquiefcerent

Tom.

cantur qui ex gentibus.

qui cavet ne qutequam vel injufle

ta eleClione faciat

quam

,

antiquiorem

corpus admittat

tem miffam

,

vo-

Proinde

y. in Ioh.

vel cafu vel priva-

,

cjje

neceffe ejl

cum ,

,

Johannis animam

& antea fubfijlen-

ad mimjlenum tejlandt de luce . Vide quoque tom. 19. in Ioh. cap. 18. com.22,. tom. 1 6. in Ioh. Lib. I. cap. 8. Periarch. VIII. cont. Celf. Empedocles apud Laert. non folum lenfit animam ante corpora fubfijlere ; led Origcnes 1. adv. Celf. teftis eft , eum Pythagoram docuiffe , unamquamque animam ocfuijje

&

&

&

&

cultis rationibus pro meritis

etiam pro

Curtius

prccteritisfuis ,

cum

additlam

moribus.

Lib. V.

cet quibus forte ac temere

c.

corpori

addici

,

Hinc non abludit

11. feribit

:

humana negotia

Eludant livolvi

,

agi

que perfuafum eft : ejufdem aeterna confli tutione crediderim , nexumque caufarum latentium , multo

&

ante defltnatarum

,

fisum quemque ordinem

immu-

Eadem certe difficultas de locorum & temporum nativitatis

tabili lege percurrere.

cliverficate

manet

,

Adamo ciim

etiamfi peccato haereditario infantes ab

propagato ftatuuntur

omnes

infedti.

Nam

,

peccati hujus aequaliter participes

unde ergo illorum quae memoravimus ? Nodus autem ifte egregie folvitur diverfitas haec quantitati demeritorum animae ad feri-

fiant

,

,

diverfitas fi

\

Digitized by

Google.

1

, .

Anims. 6$ quam quia voluntariam effe necetergo etiam animam antequam in terra "De Origine

adfcribatur fe eft

,

,

nalccretur, ftatuendum

eft fuifle.

VI. Adlcribitur homini peccatum ante nativitatem &c conceptionem , quod nonnift in anima locum habuifte, proprie peccatum originale , id eft quod ab origine fecimus, dici potuit. Pfalm. LI. 6. i-tunai >nSSm -pa-n rmya-p

&

,

’ox

Ecce in iniquitate formatus fiam , me mater mea. Plalm. L V 1 1

:

& in

peccato concepit aio

nan pan

a vulva

,

ij?n

ama

o”?an ni

:

.

3

Alienati fiint impii

erraverunt ab utero loquentes

mendacium .

quem locum eo fine allegavit Origenes 7. contra Cell.

Plal.CXIX. 67.

>jx

mum.

Ioh.IX.2.

tic ;

diu

:

antequam

Vide argumentum pri-

humiliarer, ego peccavi.

oti 'wQh.iq

myx

y/AXfTtv^Tvg quis peccavit

,

rj

61 y>vetg cosrt/

hiene an paren-

quod cacas natus cfi ? Haec quaeftio ab, fona fuiftet , nifi anima cceci nati ante ejus nativitatem carnalem extitiflet, quae peccare potuiftet. lobi XIV. 4.5'. lecundiim LXX. Ne unus quidem e(l fine forde , etiamfi vel unius diei ejus vita fuerit in terra. Genef. V I. 2. omSxn-*» «m nna ib»'x Sao d»p'j onS mp»i njn nau >a oaxn nin-nK Ea viderunt filii Dei filias hominum , quod pulchra tes ejus

:

ipfie

,

gerunt

& acceperunt fibi :

&

verf. 4.

uxores ex omnibus quas

onxn nua-Sx

ele-

ixa»

o’nSxrr>ja

hominum. Philo de &c , Eufebius praep. Euangel. V. \. Convenienter

tngrejji fiunt filii

gigantibus

,

&

Dei ad

,

filias

Quod Deus immutabilis

L XX. editioni veteri & ,

E

Latinas Italicae •

,

vel

Am-

.

Digitized by

Google

Dc Origine Anima.

66

Ambrof. Auguft. Procopio

cum

teftibus

hunc

,

lo-

Cum

autem vidijfent oi xyfthoi Dei filias hominum. Origenes quoque

legunt

ita

:

fcx , angeli y. adv. Celfi agnofeit hanc

le&ionem ; oi i|o» r t=’nS« enim in Hebraeo plurale eft. Hebraifmus autem eft filios hominum , aut filios medicorum , pro hominibus , aut medicis dicere, dii autem illi funt an-

fc&Jv

geli

deorum

: filii

,

,

i.

e. dii

de quibus di&ura

in fynagoga

deorum

:

:

in Pfalmis

item

:

Deus

Ego dixi

,

ftetit

vos dii

autem qui prioeftis, Sc filii excelfi rem le&ionem retinent, per filios Dei etiam anomnes.

Alii

gelos interpretantur, inter eos funt FI. Iofeph. lib.i. cap. 4. antiq. Iud. ex Enochlib. prophet.

Heracleon (apud Origen. tom. 18. in Io. ) Clem. Strom. 3. cap.8.)

Iulius Caffianus (apud

Martyr

Iuftinus

dial.

cum Tryph.

& apol. utra-

que, Athenagoras apol. Irenseus IV. 7.70. Tertullianus deidol. cap.9. de habitu muliebri cap.

22. de cultu foemin. c. 10. contra Marcion. V. 18. virginum. habitu dilciplina Cyprianus de La&ant. II. iy. Eulebius , Methodius de Re2. develandis virginibus cap. 7. apol. cap.

&

& dialo-

furred:. Sulpitius Severus hift. lib. 1.

go. Clemens Alex. Strom.

lib. 3.

cap.

cdyftXol Tivcc oix&leif 'fadfdfaoi

#Aov7

K

xppvofa Jevgo

,

xulgifftoflojxcicrtv

etiam quidam intemperantes correpti

Angeli

,

ex

ilii

voluptates

,

coelo

huc

y.

fatti

delapfi funt.

,

& Sc

‘j

l

Angeli

concupifcentid, lib. y.

quibus fuperna fors obtigerat

enandarum arcana

j

cfikiJvfAiet

,

,

mulieribus

cap. 1.

delapfi ad. ,

& qua» cunque

Diqitiz

-

De Origine Anima.

Cy

cunque ad eorum venerunt cognitionem larent angeli

mini.

illinc

,

vel potius refervarent tn

,

ciim

alii ce-

adventum Do-

profluxit doctrina providentia:

& fubli-

,

mium rerum revelatio. Porro Paedagog. lib. 3. cap. 2. Mens a voluptate abducitur , & rationis integritas

,

libidinem cidat.

quce Verbo patdagogo non utitur lapfus

;

autem mercedem

eju
,

,

qui Dei

propter pulclmtudinem

,

atque adeo e

Qumetiam

quod ex-

,

Harum rerum tibi fint indicto angeli

reliquerunt pulchritudinem

runt.

labitur in

,

recipit

coelis

in terram cecide-

Sicinmtce puniuntur , qui lapfi fient,

fanet ie virgini probrum inferentes. Sepulchrum

fupplicium

efi eis

& poena: monimentum nos ducit ad falu-

,

rew.InHypotypofibus etiam eum docuifie,angelos cum mulieribuscongrefIos,teftis eft Photius Cod. 109. Origenes tom. 1 y. in Ioh. per filios Dei intelligit angelos , de quibus legitur Iud. 6 . quod deferuerint propriam habitationem , non fervarint fuum ipforum principium. Quarta le&io hujus loci tom. 8. in Ioh. exhibetur

&

fic: efi

Iordanes interpretatur defcenfus ipforum , huic

vicinum ( quod

men Iared

in libro

Enoch feriptum eft , ) noquoniam genitus ,

interpretatur defeendens

efi Aialaleeli

,

his diebus

cum filti

Jfracl defenderent

hominum : quo defcenfu quidam fufpicati funt innui animarum ad corpora defcenfum : filias hoad

filias

minum metaphorice terrenum mantes. (Sic Deut.

Hebraeo

,

filiorum Ifrael

rum Dei , quos Plato tur , legunt

?

habitaculum dici exifli

XXXII. ,

alii

8.

quidam cura

cum L X X.

angelo-

in Critia Deos interpreta-

quos videbis

in exegefi hujus loci.)

Ei

Conf.

-

0

;

Dc Origine Anim £•

68 Conf. tom. T8T«


y. lib. y.

zreiovyfa

_

dLvviyafyt

contra Celf. xJIvvtIov

701? ^UUOlftZVOlf

071 Xj

,

«f t

t&fjQvfkTLS /3x-

t*

rfawv

$

b>

<3re2

al.

(

cfkifyy.too $uo[A.zvuv

^

«xa«V

)

eupiom

ns rcwToi ^oyov

9-pwVw»>

oiv

,

cv

(ita ,

ans p t^o^Ao^wv iQUtrnt tehzxfai fyyxodtycs oiv 9-pwrrwv «r iis , 7 <

Nihilominus etiam de hoc pcrfuadebimus

:

propheticam voluntatem audire pojjunt

^«0^

,

ad fermonem de ammabus , 9 «« vita carnalis hominum in corpore qua tropologice dicebat concupijcentia capta fuerant , quidam antiquiorum hac

retulit

vocari filias hominum. Lib. 8.air, circumterraneos damonas genitura voluptate perditos. Bafilius hora,

qubd Deus non quit

,

fit

autor malorum

a bono defieclit

tate affetta

&

,

,

'velati

flatu fuperiorc delapfa

,

quum

:

Anima

,

in-

beata oblellatioms fatie

quodam gravata

veterno

,

ace

turpibus fe carnis libidinibus

immtfcet.

Clemens Alex, de Serpente Gene£l II.

Serpens

inquit

,

ventrem repens

,

,

aliegonce dicitur voluptas

,

vitio terrefln innutrita materiis.

ma itaque lu&a

,

hominis

eft

fuper Pri-

contra ferpentem:

homo tandem

deus loquuntur Clemens Conft. V. 13. contra Tertull. ad Autol. 2. Theophilus Ant. Strom.7. Hermog. Clemens Alex, protrept. Origenes hom. 29. in Luc. Macarius in homil.

omnibus autem

fuperatis

efficitur, ut

&

Hieronymus Gal.

4.

banus

&

in

Pfalm.

CXV.

•ssKijJvf 71

Tabula : £7i 3 £% yiwouxwv iraigav ,

iftxewv

egw 4 AvTttj mfltw

in

&

cap. 1. Ephef. &alii.

,

1. Com. ad Cebes The-

6 $£c evdov oravi

Ttvhrf

3 oenus ptopQoie

Aof
,

^

Eth^u-

, :

,

De

~

fjLicy 3

civoC7ryJu)
,

gx<345®v*

Origine Anim£.

69

H^ov^' >t«A8V7W). ctov av

Jtj

<£‘

,

«7K«5TOy»
ov fxzshiH3v^)

tates

? video.

Ho ergo

& Voluptates appellantur

exfilientes

,

w*r«J prodiCupidi,

Opiniones

,

:

o'

vr&s

praeterea vides tur-

bam quandam mulierum meretricum , tarum formis

eiajfOQ&jy^)

turbdque inorediente

ampleiluntur ftngulos

abducunt

,

Iplum certe peccatum ex antiquiflima traditioerror dicitur , licet vone hodieque lapfus cum proprietas , abrogata lententia de praexiin lenium metaphoricum ftentia animarum , cellerit. Plura dicemus in exegeli hujus loci. Hierocles comm. in aurea Pythagora verba Homo inquit motu fuo malum J'equitur , bonum

&

,

relinquit

&

:

inejl ei controverjia

quodam in

imis af-

volun& proter contraque naturo conten& quo aum cum Deo

fectibus germinans,

tatem excitata , dit facit ut

ex

litigat

terram promat. 2. Pet. I.

coelo in

io

y.n

uucond^cov , A falui A«•wQhoc 3 uv $ xetfagjfptS T Tnthm oiuri/ oipiatfltiov : qui

7nx(>t5i tccvtci

j

,

/

virtutes tjlat non habet

nens

s

oblitus fefe

a

,

cocus

ejl

,

nihil procul cer-

veteribus peccatis fuis futffe pur-

gatum. Sic Ignatius epift. ad Trallianos : iret t« dipiom eurri/ xcdfxefan ny.oLe vmXoucit SvosiGdotAZ ut Chnftus nos fanguine fuo mundaret ab antiqua im-

Clemens Alex, protrept. 0 'j Aoy(& x «x7 «^ 6 V n/ucct n? vsKoivrii' ocii/ xvuvud 3 'bpnikvpiiviss cdnQxtoifsre9tv eseno-coxev : Verbum illud non nunc primum mifertum ejl nofiri erroris fed defuper a principio, nunc

pietate.

viw)t

>

,

autem ,

nos

,

qui jam perieramus v

E

3

,

apparitione fud libe-

ravit

Digitized by

Google

,

De Origine Anima,

yo

Origcnes Comment.

ravit 6? incolumes fervavit.

in

lobum de homine, :

Fattus

efl

quidem, inquit

Archangelus ,fed malevolentia fud , qui cum bonum y munere acceperat , abjeciffet , nomen habuit ab ed malitia quam elegit, itaque ait, Confdium impiorum

&

,

adjuvifti

qui nec

,

fuam dignitatem

amorem

nec

,

(iudiumque tui confervavcrunt propter fcelus

,

,

quo

ponte fe contaminarunt. Sub obfcure autem hisfigwjicat etiam foetos conjurationis ac defelttoms daemo-

f

nas

,

qui natura angeli erant. Lib. i. cont. Celf.

animam ipfam pojl priorem lapfurn ad fecundas Dei infiriptiones , &c. Lib. 7* 01 5^ edvivlopfcot

en

t

'ided

civci
faguv

'fpktnoiq

zc^ypioiTUV

"Syro oipt>ct?7ictA'

tnwe\n<$Slu> funt proferunt

cium dicunt

<70(pov

‘g&A «p7» y$jviiy.ivuv

,

Propheta;

:

,

,

cTe

cum

^

tv

wf

pro recentius natis

,

quia minimefint

omnino peccati expertes. Davulenimfic inquit §.z.

:

Ecce

Methodius Aglaaphontis , h. e. Orige-

in iniquitatibus conceptus

apud Epiphan.

a xat-

cv ccvofxloug

,

ea quae generationis

offerri pro peccatis facrifi-

prudentius

&

,

<$)cccn

,

,

fum

,

&c.

de hac re ita proponit , v4mma quod circumfufum nobis efl , in delirii poenam

nis iententiam corpus

,

cum fupenoribus

temporibus ab eo feparata

in felicitate degeret.

Firmilianus Origenis

affumpfit

fummd

,

difcipulus Sc Epifcopus Caefareae Cappadocias

,

quam in corpora dejiciantur. Arnobius i. adv. gent. Nonprimum fum ne inquit , Deo omnes debemus hoc ip etiam

fenfit

,

animas prius in

,

,

,

quod fumus vel miffi

coelo peccdjje

,

?

quod

ejfe

homines dicimur

?

quod ab eo

vel lapfi caritate hoc in corpore continemur ?

Vide

Digilized

by

Google

, ,

Anima. Eadem 1

T)c Origine

Vide notas Elmenhorftii tentia Prifcilliani

ut teftatur

,

Veniamus tandem ad

34-

3 3.

71 fuit fen-

.

Sc Albieenfium

,

Bzovius a.i 199.$.

h.

prifcos gentiles. Philolaus Pythagorae difcipulus

Theologos

&

prophetas docuifle

corpori propter peccata alligatam

audiamus Plotinum

,

in haec verba feribit

!

ejfe.

ait

i

animam

,

Omnium loco

E nn> $• Lib.i. cap. 1. Quod ifl
qui

,

tura divina participes funt Deum parentem juum ,

&

ita oblivioni tradiderint

,

& agnationem jitam & ,

tandem caufa: ejfe potefl ? Frofcilo reaudacia , fpondet ipfe , mitium mali , temeritas

feipfas

cjuid

,

&

& fui juris

quia voluerunt fefe emancipare

ejfe

,

itaque

adverfdm plane viam Deo , ut ( non elegerunt , adeoque aliena: fac L-e funt a incunabulis a parentifecus ac infantuli , qui ab ipfis cujus fnt , aut unde , aut quales , parentur bus libertate

ad

licentiam abufe

f

)

Verba graeca lege

plane ignorent.

idem Enn.

to 7. quit

,

,

qua:

ad

argumen-

fis

cap. 4* Animam innatura comparata erat ,

r. lib. 8.

res cceleftcs

inquit, , materialibus fefe immerfijfe. Alibi i ab intelle fuperiores fubflanti# defcendunt in feipfis , materialia , a tlu in phantafam , 'a fpintahbus ad ima a perfectis ad imperfecta. Et qu
fummis ad

firma:

,

& flabiles

tenta: fuijjent

,

ejfe

poterant

non tam jua

fi in unum Deum in quam Dei virtute fub eoijfentque dum in ma-

,

iflis

fubft antiis

,

.

,

,

,

d

femetipfis

Fropterea vero

jemetipfas delabantur.

.

,

oujus velati forma vixi fient propendent teriam inclinant

&

'•

,

&

infla

inquit

,

in

qua: in res materiales nutare pojfunt

& advenijfe peccatum & damnatam fuijfe

,

infideh-

,

E 4

tat

em

Di^tized by

Google

)

,

De Origine Anima,

jz

tatem feu perfidiam turas dilexerunt

,

antiqttt

tradunt

,

quatenus

creatorem averfatx fttnt.

verum peccatum

originis

,

quod quia abrogati

fententiade praeexiftentia animarum

du&i nov& animae vel

crea-'

Hoc fuit

,

& intro-

creatione vel generatio-

non potuit , in hujus nomen concedit peccatum haeredi tari um confi&um , adeoque yerum peccatum nominetenus folhm , non

ne, confidere

Duodecim rationes contra hoc peccatum haereditarium fcripfit Autor A(hunc famaeft fuide L. de Brederopoftafiae quas hic fubjungimus : peccati autem de , reipla perraanfit.

,

originalis

dum. nymi

nomen

,

ibi lenfu

tamen ledor

Sciat

,

quae parenthefibus

communi

intelligen-

ea ede auroris

non

Ano-

fint inclufa.

omnes homines in Adamo peccavei. runt , ergb hodieque peccant in parentibus filii fi omnes homines in omnibus proeorum 5 genitoribus fuis peccaverunt, peflima edet conSi

&

ditio ultimi

catorum

,

qui debitor edet infinitorum pec-

Certd majori ratione dici

originis.

quis poteft fuide

& peccafle in patre

,

qu&m

in

avo, proavoque fuo. Quae ratio ut hoc de (olo Adamo dicamus ? an alio modo fuimus in Adamo? an ad hanc rem quicquam praedare poteft , quod ipfe fit radix , ex quS omnes homines funt progeniti? fedfic

Semo

& d Noacho.

(

omnes etiam

Ad hoc

lius

Ficinus de relig. Chrift. c.3

bis

non ede ab origine primi

qux ad propriam

funt

refpondet Marfi3.

dicendo

:

no-

parentis tradita

cujufque perfonatn

prop^ peru-

Digitized

by

Google

) ;,

De Origine Anim*. pertinent

,

73

fed quae ad fpeciero. Vertlra refp.

Adae peccatum , quia ex a&u proprio liberi arbitrii proceflerit, ad perlonam propriam potitis

,

qukn ad fpeciem

Ficinus rurfus

:

pertinuifle.

Marfiiius

originalem, inquit, juftitiam, Dei , nili Adamus deliquidet

donum cum propagatione naturae

utpote

in pofteris conede rationem , perverfitatis. Ego autem relpondeo negando pofteros Adami ab Adamo , fi iple non peccUdet , cum propagatione naturae originalem juftitiam habituros fuide. neque ifta juftitia eft donum Dei, fed liberam arbitrium , perquam aut ju-

fuide

{ervatam

& eandem

,

ftitiam aut peccatura , eligere potuit Adamus* Illam vim liberi arbitrii fingulis humani generis individuis h Deo datam cum {cripturS cenfen-

dumeft

qui,

,

etfi

Adamus non peccidet

,

fi-

peccare potuidet, neque hujus filii peccatum ab eo contraxident : ergo nec filii Adami ab eo peecato originis infici potudre.

lius ejusSi originaliter in

2,.

gd etiam fecimus

enim

,

er-

bona opera

idque majore cum ratione. Deus benedicendo virtutes in

,

liberalior eft in

pofterorum millibus

non

Adamo peccavimus

originaliter in majoribus

puniat

nifi in

tionem. Sed Enoch juftitia

:

ctim peccatum parentum

,

tertiam aut quartam genera-

& Noah vixerunt in omni

ergo,&c.

Adamo fuimus, re&itis Adamo originaliter fuide peccata po-

3. Si originaliter in

dicitur in

fterorum «

,

quam

in pofteris

E

j

peccatum

ipfius

quod

Digillzed

by

Google

:

De Origine Anima*

74 “ quod

de femine

fimili

&

arbore declaratur, quatenus ,

Infans eft in patre originaliter

4.

femine. Atqui femen eft excrementum Cc ut in anno fequente nihil ejus ex anno praeterito fit reliquum. Ergo femen, quod in Adamo tempore peccati in paradifo non fuerat , non fuit corruptum per peccatum illius. Quod eft in

etiamfi eftet

to

,

a&u

nos loquimur de originali pecca-

,

quod locum habere nequit , nifi in Adamo fuerit femen , ex quo debuerat procreari

Sethus.

Credibile eft

Adamum

nam

fine peccato,

aliquandiu vixifle

diabolus

,

utpote fpiritus

non conatus fuiflet Evarn feducere , cum interdi&um de non edendo frudu iftius arboris recens datum eftet , fed potius poftaftutus

,

quam oblivione

aliqui ratione eftet traditum,

.Atqui ad generandum nihil impedimenti fuit

imo propter praeceptum

&

,

bencdi&ionem fequentem probabile eft Evam lapfus tempore jam fuifte gravidam. Ergd non omnes homines fuerunt in ret,

Adamo

originaliter ciim

pecca-

&c.

6 . In lege

& prophetis legimus peccata fuik & converfione. At nullum

fe remifta facrificiis

facrificium pro originali peccato conftitututn

Vbi autem peccata funt remifTa , fit reconcum Deo , ergd nullum peccatum refiduum eft. Huc accedit, quod per converfionem omnia prorfiis peccata remittuntur, quomodo ergo refervatur originale , imo quomodo mieft.

ciliatio

Digitized by

Googl

De Origine Anima, nils remiflibile illud efle poteft

& enormia peccata,quale

lia

,

7f quam a&ua-

eft idololatria, &c*

Pofteri po/Tunt dici fuifle in fuis parenti-

7.

bus originaliter fecundum efle, non fecundum velle. Sine voluntate autem nequit efle peccatum , ficut in infante furiofo , vooperari

&

&

luntas enim. fine intelledu efle nequit. Augufti-

nus refpondet, Adamum reprasfentafle humanum genus , fic ut ejus a&io voluntas omnium

&

hominum fuerit. Refp, talis repraefentatio locum habere poteft in pangendo foedere &c. Ad hoc regerit Marfil. Ficinus d. Peccatum ( non efle tam proprias naturas quhm commu,

1 .

,

nis

:

quod nos negamus. ) Cor. V. 10. Omnes

8. 2.

coram

m

tribunali Chnfli

in

originis

,

qu
non

fe-

&c. argumentum

corpore

Nonum

ut unusqutfcjue reportet

Sed peccatum

corpore fecerit.

cimus

,

nos comparer e oportet

,

eft petitum ex EzeXVIII. Filii non ferent poenam transgrefjioms patrum, item : Anima peccans ipfd morietur. ( Ad dicendo : hoc refpondet Marfil. Ficinus d.

9.

chiel.

1.

hoc di&um efle , fi filius penitus culpas expers omnes autem primas illius culpae parti-

fuerit

,

cipes nafci titio.

:

fed haec eft manifefta principii pe-

)

10. Chriftus fuit originaliter in Adamo non qu&m nos. Ergo debuiflet in Adamo

aliter

originaliter peccSfle,

&

efle ficut nos.

Refpondent

ab eo purgatum

efle per

propterea puniendus

quidem

,

Chriftum

Spiritum Sand. verum hasc

Digitized by

Coogli

;,-

De Origine Anima»

76

haec fandificatio nequit

dum

fadum

reddere infi-

&c. 1 1. Anima de novo creatur & Deo : erg6 cundiim animam non fuimus originaliter in , 9

v

damo, neque

fe-

A

Corpus vero five peccati. At anima pura

peccavimus.

non capax eft Deo nequit d corpore contaminari nec fpiritus a carne. De hoc argumento fcribit Auguftinus ad Hieron.28. Optat. 157. anirml

creata &

ficut

&

Jc neque orando

,

neque legendo, neque cogitando

& ra-

re/ponfionem ad haec potuiffe reperire. 12. Si omnes homines in Adamo peccaverunt , ergo debuerunt etiam omnes in illo originaliter puniri. Et ii Adam in illo die occiiiis tiocinando

fuiilet , totum humanum utique genus in & cum illo occiium fuiilet. Sed juftitia non pati-

tur

,

ut qui originaliter tantum peccavit

,

adua-

Conf. Hebr. VII. 9. Haec funt argumenta iftius Anonymi , nos ver6 arg. y 6 8. non magni valoris eiTe conliter puniatur.

.

.

&

-

fitemur.

VII. Aut ignorantia fuit prior.

Non

aut icientia in animS ignorantia : quia illa eft priva-

: privatio autem praefupponit habitum. Prior erg6 fuit fcientia quae in anim& , ante corpus ponenda eft quoniam in corpore , nafeimur ignorantes. Dices : Iicit fcientia non

tio icientiae

Iit

in individuo prior

fic ut

Adamus ab

,

fuit

tamen

in lua Ipecie ,

initio habuerit fcientiam

propter peccatum autem privatus

omnes ejus pofteri ideo puniantur ,

fit

ea, &c

ut ignorantes

Digitizgd

by

Google

;

De Origine Anima,

77

Verum Refp.i. commune JCto-

tcs nafcantur.

rum axioma

eft : nil tam perfonale perfionae, que adhaerens efTe , quim culpam. Nemo itaque propter alterius peccatum jufte punitur: quod etiam fcriptura confirmat , Ezech. XVIII.

dicens: filii non ferent poenam transgrejfionis

V atrum,

Cum itaque anima

ignorans nafcatur , necefle eft , fi haec privatio faat propter culpam , ( prout revera fit,) eam ipfam voluntarie peccafle. Fuit ergo anima ante corporalem nativitatem.

Cura animam non habeamus per traducem Adamo , utique nec fidentiam habemus tra'dutftam ab Adamo fcientia enim eft in animal. 2.

ab

:

&

Perfonalis ergo

individuo proeft fidentia nec enim {ciens homo procreat {cientem , ergo nec privatio {cientiae in anim& Adami cau{are poteft privationem in ali£ anima , quae ab illal non dependet in effie , adeoque multb minus in operari , {ed & Deo creatur in luo genere perfietftiifima , cum habitu {cientiae ejus , cujus pria

anima poteft

maevam vio

,

efle capax.

de qua etiam

fcientiam pri-

»ai

pS'by nrSjrn «Si ,

&

:

Quia oblivioni

e. oblifiunt

:

'ryo nnoj

tradita fisnt anguflia

Quia

quia abfcondent (e ab oculis meis.

& terram

novam

& non

ecce ego creo coelos novos

,

memorabuntur priores

nec afcendent fuper cor .

clefiaft. 1 . 1 1

.

,

rvni-ttS i>n>p ouin«S oji

nnn«S un»r oy piat onS

i

5

Non

v •

.

ve-

nijvtnn nmninatrj »3

nnain «Si ncnn "puni o’vin o*n» toia

priores

i.

,

quaedam

in {criptura

Elai.LXV. 16.17.

ftigia.

Hanc

fecuta eft privatio {cientiae

ejl

:

EcowkiS pnai p«

memoria priorum , ({ecu-

.

,

.

De Origine Anima,

yS

feculorum , ) neque poftenorum qua ventura funt , memoria erit iis , qui in pojierum erunt Haec duo confideretur , novum coeloca conferantur , lum , terramque novam efle futurum feculum (

&

in

quo

naria

memoria

fed ple-

nulla hujus feculi

fit

omnium rerum

praeteritarum oblivio.

,

Verba antecedentia & verfup. loci pofterioris fonant : Qjud e(i quodfatlum efi ? id ipfum quodfuturum efi. Et quid efi quod creatum efi ? hoc ipfum quod creandum. Et nihil efi omnino ita latine

recens fubfile.

Sed quis loquetur

,

& dicet

,

eccc hoc

novum efl ? jam fuit in feculis, qua fuerunt ante nos . Secunddm L X X. Int. autem da vertendum : fed quicunque loquetur (A dicet ecce hoc novum efi , tfie jam fuit in feculis, qua fuerunt ante nos. Hinc Origenes III. Periarch. f elicit , ante hunc mundum fuifle alios. Certe poft hunc mundum futurum alium, infallibiliter inde evincitur. Pro,

.

inde Origenes addit , dicens utrumque probatur

,

quod

mundosfimul ejfe

futuros

:

tefiimoniis ,

,

fed poft hunc

efi

inter im alios

efi neceforium per fin id in Juperioribus fecerimus,

de quibus nunc non

repetere cum jam tx eodem loco Origenes

gula

,

priorum a nobis

d&f- on tote e. Ncfiine

:

7. cont. Celfi

rerum

in alio feculo geftarura obli-

vionem probat. lobi o’3i -p’ nsDoi -ibw

i.

Quibus

Non tamen putandum

futura fint pofimodum. plures

:

& ante fuerunt fecula

XXX VIII.

L X X.

int. ita

21. t«-»a njn» habent : eTcT*f

ytfifiyUjiy , «g/Gpjf $ iruv evmhvfquod tunc natus fueris , ( fcil. cum fa-

cerem mundum)

&

quod numerus annorum tuo-

rum

:

:

,

De Origine Animd. rum magnus fit ?

y$~

Biblia Dordracena affirmative

: Tu nofii,ea quae ex te quaero, quia tum, cum facerem mundum ,jam magnus efl : Sc tuorum numerus annorum eras , Menafleh B. Ifrael probi, iy. de creat. Noveris

fine interrogatione legunt

&

&

probi. 1 6. interrogatitum natum futjfe. ve redius: an Jcis tunc te natum fuijfe? Deus illudit oblivionis caul^, dicens: lobo ejus ignorantiae te jam

&

Num nofti,vel,num memini/Te potes, quod tunc

&

quod nu( tempore creationis ) fa&us fis : merus annorum tuorum multus. Non potuit vero lobum latuifle tempus fuae nativitatis carnalis , adeoque nefcire numerum annorum fuorum , qui non ade6 magnus fuifte credendus eft, nifi Deus de prima animae nativitate locutus findet. Clemens Rom. Recognit.I. i. Crebro ad memoriam meam conditionem mortalitatis adducens , fimulque difcutiens , utrumne ft mihi aliqua vita pofi mortem , an nihil pofiea fim futurus : fi non fuerim

antequam nafcerer pofi

:

velfi nulla prorfus vitee hujus

obitum recordatio

euntia oblivioni

,

&

ita

erit

immenfitas temporis

acfilentio dabit

,

ut non fotum non

quod fimus ,fed neque quod fuerimus habeatur in memoria. Eulebius praep. Euang. Lib. XI. cap.4. Adam inquit , apud Hebraeos humus dicitur, fignificatque rubeam , corporeamque naturam , terrigenam atque terrenum , aut corporalem hominem . Sed homi-

nem Enos quoque appellant terrenam

,

Hebraei

fed rationalem naturam

,

,

quo vocabulo non

hominemque ve-

Eroprte autem fi verbum de verbo latine exprimas , oblivifcentem Enos denotare videtur

rumfignifeant.

,

De Origine Anima»

go analis certe

mura rationalis

corpori alligata efficitur *

Lib. III. c. 3 . ubi lcribit fecnn-

&c. Confer.

dum Porphyrium nari luce illujlratur

,

virtutem , qui lu-

inferioris aeris

oblivionemfigmficare

,

,

quia ani*

orbem defcendendo tranfiennt , Enn. y» divinarum rerum oblivifcuntur Plotinus exprimit Lib. 1 . c. i. caufam hujus oblivionis

mas

cum lunarem

,

his verbis

yds is

crus

VOV

,

Tl wnoiqgt

1

170

'SfoKcfy£m , oAwf cm&vx 3 oiyyoijcuj

iij

0U>TCt~f ,

n TrfwTH

•flfttrif 3

$

mmirirsc

totf t]/v-

w pfi&s ^«

orei?

(c

KOCrftiS

zTf^om }

ictvnzf

'TOAfXOO

,

9**

.

cntei-

}

>j

3

Kj td @>xr.y,ffivcy

q

}

iQolvyozu/ Sfl«/7wv «v
7luu cvxvTutv fjyiovjzm/z Kj

91rojfJjJtfM ,

3 KSW tccuTKS

WK^tf <&>' f Sonenzic&tv™ *^ovov jKppa» T^^cpfiVTEj ripcps.

5

Quod ijlee anima

ticipes funt

^

a'n^v ,

57

ctyroxai ,

Xj

«azrep

k,

otAvV

tctuhsi %ct/ tusc-

quce nat une divinas par-

z?^ oblivioni tr adiderint

,

m-

'bcrnq&oiv cnieitytv etvai.

G?

Deum paren-

&

cognationem fisam 5 tem fuum , mali tetandem caufos cjje potefi ? Trofello initium meritas (3 audacia

,

zpzz* voluerunt fefe

Deo

incunabulis

unde

3

,

a

,

adeoque

alienas faJ
^

ipfis ut ( non fecus ac infantuli , aut parentibus feparentur ) cujus Jint,

aut quales

,

plane ignorent .

Tabuld tic (tj Attutv) rficouTvsSuv#^.

in

o

,

;

verfam plane viam elegerunt funt a

emancipare

licentiam abufie

y& ;«m
Cebes Thebanus 7BV /3»ov

nvngq

:

tpvj riA#vtj

j

«$>?>

QTJfffWOT-

yjyAyoW' E
715 cr
,

De Origine «i»

t

Tnvifai .

o< /<#/

tam

«V

ntfdjov 7Ui

,

taAavov

^«ov

,

ingrediuntur

>j

,

c\

»

;

,

Uort^ov «v

FlavTif 7rivv
jrjf]ov

:

8i

Animes.

riv /3/ov.

rrccvTtt

,

Impojlura ni qui in vi-

Ou
facultatem fptam propinat.

vero eftilLt potto ? Error, inquit,

& Ignorantia. Quid,

tum ? Hac pota veniunt m vitam. Num erqo omnes ernrem bibunt * Omnes bibunt , inquit Jed alii plus : alu minus Idem quafi iifdem verbis legitur in Eris Armenii genere Pamphyli narratione quae ,

.

,

&

apud Platon, io. de Republ. Certe Er, quem Zoroaftrum volunt Clemens Alexandr.Sc Eufebius , & Plato, &Virgilius, aliique torrentem in via delcenfus , ex qua bibant animae incarnanda vocant fluvium Incurium oblivionis , quod idem eft cum flumine Lethaeo , *.y,% enim oblivionem denotat. Dicitur etiam, oblivionis campus. Neque nominum diverfitas tollit rei veritatem. Quis enim neget hominem

exttat

.

,

&

,

-

aliquando in ftatu beato vixifle in paradilb quia Plato dicat animas liib Saturno olim beatas vixifle, quod leculum aureum delcribunt Heflodus , aliique poetae. Neque omnia poetarum liceraliter intelligenda puto , quafi ipfi non potuerint ex traditione antiqua allegoricd quae-

dam dicere.

Spiritus in lacris allegorice dicunaut pluraliter flumina vel aquae, fic hic allegorice cenfeo intelligendum fluvium ob-

tur flumen

livionis.

phetia

,

Allegorice intelligenda erant

Chami quercus

alata,

in

pro-

& pallium varium.

Allegorice Plato dicit animas in Cratere mifceri , ex eo prodire , animas efle alatas. Al-

&

&

F

lego-

)

Digitized by

Google

De Origine Anima,

82.

&

legorice intelligenda certamina Herculis , antrum vel fpelunca Epimenidis , qui in epift.

Pauli ad Tit.

Graecus propheta eft. ConvePymand. Mercur. Trifmegifti,

I.

nienter didis

legimus

lib.

rum

Quo ruitis mortales ebrii , qm me-

:

eam

ignoranti# combibiftis ?

evomite

vivite fobrii

:

fi minus poteftis omnes

idferre nequeatis

oculis mentis infpicite

:

:

,

quod

Jaltem qui pojjunt id agant.

,

# peflis omnem terram animamque corrum-

Ignoranti

,

pit corporis vinclis inclufam iter ajfcifcere ,

hi

ait

,

,

&c. Cicero

perftafi

re pleraque

magno

,

antequam

,

argumento , homines ftiquodjam pueri , cum ,

nati funt

artes difficiles difeant

arripiant

in Cat.

effie

eam filatis Major. Sic mi-

neque (init

:

,

ita celeriter res innumerabiles

ut eas non tam primum accipere videantur ,

fed remmifei

&

recordari.

Nam Plato in Menone

,

H#c

Flatonis funt fere.

probat omnes fcientias

per reminifeentiam jam addifei, exemplo parvuli

Menonis

tura demonftrat.

,

filii

quem Geometricorum periApud C. Rhodigin. led. an-

Naturalium primo Macrobius, Si memoriam rerum divinarum , qua) rum in coelo erant , confise ad corpora ufque deferrent , nulla inter homines foret de divinitate dijfenjto. Sed tiq.

X.

animas

1 6.

(

inquit

ebhvioncm quidem omnes defendendo hauriunt , vero magis minus ah#. Hinc eft quod qu# apud tinos leltio

,

apud Gr#cos dvoiyvuav; vocatur , id

repetita cognitio

quia :

quum vera difeimus

,

videt animus .

\

animas inebriaret.

eft ,

ea reco-

quam Ea namque non

gnofetmus qu# naturaliter noveramus ante materialis influxio

alia:

La-

,

quum repente in tam mftlitum , tamque

De Origine Anima. que perturbatum , ut Cicero inquit gravit. Sed

quum

fe collegit

,

,

83

domicilium immi-

atque recreavit

agnofcit ea remtnifcendo. Alia oblivionis

fertur a

R.Menafleh

cap. 7.

cum

B.Ifrael lib.2.

tum

,

caufa pro-

de

refurredfc.

Antiqui ( Jalmed. Tarafl ptcude& Ntdacap. 3.J inquiunt, infanti, quam diu in utero matris eft , candelam fupra caput pojitam ejje y ita fcribit

:

qua

pertujlrat gc videt omnia , qiue ftta funt inter utrumque mundi cardinem : ciim autem nafcitur ,

angelus occludens infantis os, feu potius impediens linguae

ufum

: cumque vi erumpit eorum omnium oblivrfcitur , quae an-

extinguit lumen

,

ex utero infans

,

te perfpecla habuit

ejl

,

mas

ideo

,

quam animas hominum ante partum fapientiffiommumque rerum cognitione imbutas ; fcd

ejfe

,

eos faentid tfta privari aliter

ortum ac natalem fisum irrinon alia mens

Quorum verborum

gat lachrymis.

quando

cidunt

ac proinde fcientiam

,

iterum acquirunt

non

,

corpori inditur

,

quam 11 qui ex perturbato efje ntfi

non

,

cerebro tn phrencfin in-

omnem quam

dtfcendo

eorum qu
Nam Raby luda ab Antonio Pio interrogatus, quando anima rationalis infundatur homini , poft partum ne, an ante eum ? reipondit cum in lucem editur, in Berefit Raba rePuref. 34. Sed haec etiam de oblivione minifcentia di&a funto. Sunt 8c alia argumen-

runt remimfcentiam.

:

&

ta, quae praeexiftentiam

animarum probare

poft-

quod ex creatione quotidiana abfurdum fequatur Deum cooperari omnibus

funt

:

quale

eft

,

,

fornicatoribus ftuofis

,

imb

,

Icortatoribus

beftialibus

,

adulteris

,

ince-

animafque infundere foetiF 2

,

•.

i

.

Ve Origine Animse.

84

fcetibus illorum

,

quod

certe

abfurdum maxi-

ne dicam blafphemum. Hac ratione Gregorius Nyflenus utitur. Deinde, quoniam Deus amat ordinem , conveniebat utique prius intel-

mum,

lectualem fubftantiam

fieri

prius compofito, guftinus agnovit.

&

Hexaem.

&

,

& tunc ex utraque hominem

:

fenfibilem,

& unum multis quod & Au& Bafilius fcribic hom. 1. in :

or. 3.

de

reCt. dottr. fent.

mundum

multis centenis annis ante hunc credjfe

ita

quia fimplex eft

altum invifibilem ,

& in eo angelos.

Deum

vifibtlem

,

Conf. au-

Ctam nofiram exegefin in Genef.I. 1. Praeterea, cum efle quSm non efTe melius efTe quivis confiteatur , ut loquitur Clemens Alex. Strom. 6. qua ratione lobus cap. III. 20. indignabundus execraretur diem nativitatis fax ? qua ratione Ecclefiaftes cap. IV. 3. Feliciorem utroque ( fcil. 6c vivente defunCto ) judicaret eum , qui nondum natus eft? Quomodo enim felicior eit qui non eft quam qui eft , aut qui felix faltem dici po,

&

,

qui nec

teft, '

1#

eft ?

(VideHieron.

h.

Quara-

1 .)

XXVI. 24. de luda diMelius ejfe , fi non natus efjet homo ijlc ? Nifl omnes ifti de nativitate carnali locuti eflent: metione Chriftus Matth. ceret

lius

:

enim

eft

quomodocunque

De loco Ecclefiaftis

efTe.

feh B. Ifrael de refurreCt.

Hinc , tas.

I

V.

efle

,

quam non

feribit

3.

Menaf-

cap. 12. §. 11. inquit, apparet animas ante corpora ejfe crealib. 1.

Nemo enim potejl laudare

ipfa non extftit. ter explicentur

ik cap.

15*.

illud ,

quod atlu

& re

Fieri non potejl ,ut ali-

verba Solomnis

,

quia td quod revera

non

Digitized by

Google

,

Ve Origine rumcft

aut omnino non

,

Attima*

exiftit

,laudare non pot e

f.

Et Origenes tom. 32. in Ioh. Conducebat , inquit , illi nutum non fuijfe y five regeConf. argum.

8.

nerationis ortu

(ut profundius quis intelltgeret

,

'hoc communiori ortu

quis volens utile ejl ,

,

uttle Jit ei

,

qui non

fit

,

qui e(l

,

,

) five

de quo onu molefhts fe eximere etiam quod , qutcqutd

,

cum inqutfierit

,

,

mhil conferat

& confiderans quod

G?

expofitionem ciim devenerit

,

utilefit

ei ,

ad fecundam

illum magis /ufcipiet.

Ciim tandem viderimus iiidem verbis , iiflemque formulis loquendi ulbs cum feri ptura Plaan tonicos ludios Sc gentiles Chriftianos probabile eft,hos in lcnfum proprium lcnpturac

&

,

:

contrarium unanimi iententni conlpiralfe,fcripturam%utem fblam in allegatis iocis metaphorice locutam? An credibile eft Chriftianos

ienfui

primitivae Ecclefiae Patres & S. Scripturae vcrA

interpretatione

cum Origene maximo ,

poft

A-

poftolos Eccieftarum magiftro, aberrMle; at difcipulos eorum , qui ab iftis Chriftianam fi-

dem traditam

acceperant , praeceptores fuos juidque elapfts a nativitate ,

re haerefeos damnalTe

Chrifti quinque feculis.

Convenientiam Philo-

fbphorum Platonicorum cum (criptura non nevidetur Iuftinus Martyr , cum dial. cum

gaflle

Tryphone

feribit

o
:

obi oii^sor^*

™ UKcH-'

JiJdypLot&Zi Xg/sS: lJlatoms dogmata non e(fe

aliena

tum pro

a

Chrijlo.

Idem Socratem Sc HeracliVnde Celfus perfo-

Chriftianis habet.

natus Platonicus

,

verus Epicuraeus (judice Ori-

gene ) calumniatus

eft,

Ielum noftrum Sc Apo-

F

*

3

ftolos

Digilized by

Google

,

De Origine Anima.

86

ex Platonis

ftolos

Platonicorumque fcriptis Clemens A-

,

excerpfille fententias fuas morales.

lexandrinus

philofbphus Platonicus in lib. Philofophiam ( Plato autem ei folus eft Philofbphus , elle datam gentibus fic) uc legem ludaeis. Origenem , lcribit Hieronymus ad Magnum , in decem Stromateon libris Chriliianorum Philolophorum inter fe fententias comparafle , omnia Chriftianae Religionis dogmata ex Platone , Ariftotele , Numenio , Cornutoque confirmafle. Paganinus Gaudentius lcripfit librum de dogmatum Origenis cum dogmatis Platonis confenfione. Anonymus Anglus comparavit Hieroclis verba cum

Strom.

ait

,

,

,

&

&

&

Quod

autem Wato dogmata Prophetarum probavimus DifTertat. iz& $ Aoya. Videamus itaque plures quofdam fcripturae locos, qui a Patribus noftro fenfu funt expoliti , de-

verbis

D.

Pauli.

fua acceperit ex le&ione Mofis

&

,

&

inde traditionem antiquiffimam hujus lentendae

demonftremus. •

V

Philo ludceuslib. de mundi opificio:

J I J.

to ovt(pvay,
ydgv

,

lice ilia

v

evtgcv

,

yj

7rvtv/uoi

Bciov Scrd ,

aiecv 7Iw

:

rui aliud erat

>j

3tj

cjudm

,

natur a

Illud infpiravit

,

huc

fpiritu-s

,

(Genef

'ibm-

II.

divitms ex beata

7.)

& fe-

in coloniam mijjtts.

Gregarius Nyfienus

lib.

de anima

,

contra

quotidianas animarum creationes, utitur loco

Genef.

II.

2. 3.

qui ab Apoftoload Hebr. 1 V. 4. Quae confirmantur

repetitur j Detu dcfut creare.

ex

Digitized

by

Googl

,

:

De Origine Anime.

X V III. Qui vivit

cx Ecclef. ,

vit

omnia fimul. Creatae itaque funt

Nam

87

in
,

crea-

omnes ani-

corpore crearentur , quotidie Deus crearet. Dices , Deum indidefiifle creare novas fpecies,non nova vidua. Sed Refp. exprefle contrarium innui ubi Moyfes fimpliciter fcribit : Dens quievit ergo etiam a creatioab omni opere creationis ne indiviauorum. Nec creatio quotidiana novorum individuorum pollet dici quies , propter quam Deus fan&ificaret diem leptimum. Menafleh. B. Ifrael probi. iy. de creat. Cum, inquit poji fex d es creationis , Dens non condiderit

mae

in principio.

fi

in

,<

,

qiuequam ex nihilo , fed aliud ex alio , neceffe utique aut ex aliis rebus ejl ut credamus omnes animas , qua: aut ex fe invicem produci nequeunt , ( etfi contra quidam ex pbilofophis perperam ftatuerunt ) omnes in-

quam fimul ac femel in principio mundi conditas effe. Origenes praeter locos jam allegatos , parabolam de ove perdita , Lucae XV. ita interpretatur

:

naginta

ut ovis perdita

fit

genus humanum

,

no-

poteftates coeleftes Sc ancoelum, locus aberrationis, val-

novem oves

montes lachrymarum haec terra , homo Chriftus, &c. tefte Methodio de caftitate. ipfe Origenes hom. 9. in Genef. Quia, inquit, principes hujus mundi wvaferant partem Domini , neceffe habuit gelicae,

lifque

paflor bonus rehbhs

m fupernis

nonaginta

&

novem

,

ad terram , £> unam ovem , qua: perierat humeris revellam , ad querere , mventamque eam reperfectionis ovile (i. e. in Ecclefiam) tupernum F J r defcendere

&

F 4

vocare.

A

38

De Ortgine Anima. Lib. 4. contra Cei/,

vocare.

aK$As 0 ei

cv

deajf

ov£v

7V«

cLfisX

,

4

ijoiott;

x,xt

XV

T

u'

fix™

plcu, i^xi^iTDv

\j&'t

,

p

)

m(u t

S^Ao» oik

W

H«(^A<7r&)v cv Trrf 0£g
5r conftderaj, et

tura vita

<3

t)

* 9'-

origine

,

C5*

,

vH

e
quid (equator animam tn fuquid fentiendum fit de ejus' efintid

Ce/fits

,

principiis

:

non

ita

calumniatus

immortalem in mortale vementem corpus dem fecundum flat onu fsi-nyffwpxuTwr.v

dum foblinitorcm quandam fet utique

tye&og'Jcw*

fre^fjg
i5i€oA<£f? xx(gi€e€t;xivut

0

>

&y>jTBv ip-

$ (tp^ch

o?k*

'frp^x

it

^ ^^

4/>;AoTtp
9-«« dvoptxor pivcnx£ s

O

ivvoymt f,

tjv

isKxTU]V(§r [avnvffuptoiito-

xfklw nvx

JtW^tnv

^Yj

'3

ievffiy fatj , ctvTVf ^ de,i r ^f^uv xv-

obc xv xtw Kavqt T xfyvxmv «f

,

“Jt

ei

eouvlti)

X°{A°ov cufxx’ »
-

,

ejfet

non qui

:

fed fecun-

contemplationem

vtdif-

:

unam e multis in/ignem beneficentiam,

(Dei, ) defcenfum ad convertendas ( ut facra feriptura myfiice vocat oves perditas domus ) frae iticce , et rore delatas a montibus ad quas pa &

it

Spencerus

&

,

mqmbufdam parabolis dcfcendiffe dicitur relitlis , in montibus rtltquis qua: non erraverant. Sc ,

/for

2

.

in

Genef. cap.

in montibus

,

6. relidis nonaginta

defcendrt quatrere

Clemens Rom. Conftit.

1 1.

eam

homil. novem ovibus

qucc perierat.

20 Exquire quod de-

ffi ad exemplum Domini Dei , ejufdemque patris nofjtri , qui filium MHm bonum paftorem , ac Salvato f Y

"°ftrum lefum Chrifium mfit

fT 0 et ju •

lt (J

relinquere nonaginta

novem oves

in

,

mon-

tibus

Digitired

£y

,

G 90gle

,

,

,

De Origine Anima. &c\ Nam Efai. L 1 1.

tibus

<5.

i

&

89 fcriptumeft

:

Nos omnes enabamus Jicut oves r Pet. 1 1. 2 y. Erat a velut oves enaptes fed converfi nunc e(lis ad pajlorcm epifcopum animarum vejlrarum. Et David Pfalm. CXIX. veri. ult. Egofumquafi .

,

enans

& perdita

ovis

,

Theophylado

XV III.

h.

Ex di-

quare fervam tuum.

Rom

dis locis Clementis

Sc Origenis

elucelcit

1.

uc Sc

,

locum Mattb.

12 cum Arid Montano, VulgatS, Syro, Arabe, Persa dithiope ( excepto hunc hngulariter tantum in monte , legere ) it^i diftin.

&

,

guendum TK0^»J

,

oilQeif

Z

ZVgivS-df

rd c*y£V^K5 v^t

‘W 7lAXVWfXtV0V

J

cvvta,

n

CUm

SC Vel

codice illo vetuftiffimo quo Beza ufus eft , ita legendum:»^* citpiyim rd cm vivy;w(& harkoe cRn ree ,

oq*]

,

it)

naginta

qua abenaverat

in montibus ?

Nonne rehchs no-

&CC.

,

novem

,

profectus quxrit

eam

Hanc diftindionem lequuntur

.Biblia Lutheri, item Tigurina Germanica , Sc Belgica Nicolai Bieftken. Rede etiam Gro-

hac retrahenti ad ea Lucas : d xotrvtKeinet Vlerumque mon; tana loca fknt exteris defcrtiora. Hinc Chnflus in montes fcedit fhtudinem captans Et rd o^eivd in tius h.

1.

Afjentior, inquit, Syre

qua praecedunt rd

Nam ita &

ivvtvrirsvljjl ivvioi Lv rij

ef/uu

.

quibus concionabatur Iohannes vocantur nihil clarius fit,

quam

tani

:

t(>ry-(Gy.

Sed

diltindionem noftram probare po£

illud

Ierem. L. 6. exverf. Ariae

Oves perdita fuerunt populus meus

Mon-

pajlores ,

earum

errare fecerunt eas

montibus abegerunt eas

,

,

de monte ad collem abierunt * Imprimis cum con* Conf. Eitech XXXIV. x3.j4.2j. & XXXVI. 12. flet, .

'

Digitized

by

Google

:,

,

De Origine Anima.

90

montibus pafci folere. Noftro Gregorius M. PP. Angimus Cantuar. Casin Euang. hom. 34. terum Chryloftomi quidem editio Savil. h. 1 aliter diftinguit , Anianus tamen interpres illud, flet

oves

,

in

modo diftinguunt etiam h.l.

&

.

quod

in loci expolitione dicitur >iA0e

,

iple red-

ad errantem ovem reliZlU nonaginta , defcendit novem.De quibus montibus multum in Icriptunl

didit

,

reperias in partem vidis

Plalm.

:

,

&c inter alia illud

ajcendent

& Pfalm. C X X

monte fando Dei.

meos ad montes

bonam

X V. Fu

& I.

Da-

reejuiefcent in

Elevo

unde mihi venit auxilium.

oculos

Ab hoc

Ifraelis ( Ezech. XXXVII. 22. ) aberrarunt oves perditas domus Ifraelis , ad quas conquirendas defcendit bonus pallor in vallem

monte

lachrymarum , 'quas terra hasc eft. Male ergo diftinguunt H. Stepbani , Beza , Curcellaeus alii , quos lequuntur Biblia Reformatorum ( Gallica , Dordracena Belgica , ) hoc modo

&

&

cityeif

givfyeii ,

tu

cvvevijn$v(gZ tvviot ,

tyr «

ginta novem

,

aberraverat ?

ts

7tAuvw/$jov

;

tn montes profectus

Cum

cftri

tu

m-

o^yj

nonne rehclu nona,

qu
itaque erraverimus

omnes

fuimus itaque prius in montibus, antequam delaberemur in locum peregrinum vallem lachrymarum , unde nos in montes reduceret paftor : id eft , fuimus prius in coelo , antequam venimus in terram , unde nos in coelum reduceret Chriftus. Nam verf praeced. ficutoves,

tlc.

iA^ AwAcf


:

Venit enim filius hominis

,

vet

1

by

Google

1

De Origine Anima.

t

91

Luc. X I X. 10. tk tu ^yniAwAcTW o
.

&

tu angelico lapfu ris

,

& peregrinatione

in his ter-

& in priftinum ftatum per poenitentiam

ut

,

reftitutione. Cujus expolitionis veftigium eft in Orig. hom. 4. Genefi In eundem hunc lenfum expoluit Origenes, tefte Hieronymo V. in Hierem.Ierem. XXIV. y. XXVlII. 13. Pfal. y. LVI. 13.14. 2. Cor. V.4.6.8. 6 Philipp. III. 20. 21. contra Ephef. I. 1

XXXIX. Cellum

Hunc

,

hifttrruelib.7

inquit

.

Hieronymus ,

locum

Ierem. XXVIII.2.

in

allegoricus fmper interpres

fugiens veritatem

,

&

interpretatur de caelctti

Hierufalem , quod debeant habitatores ejus fponte afdefendere in Babylonem : id c(l Jumere corpora ,

&

mundi ifhus

confufeonem

&

qui in maligno poftus eil

, ,

bolo.

.

,

haud dubium quin DiaQuodfi hoc facere noluerint nequaquam eos gravia corpora portaturo} ,fd perituros gladio , fame, nequaquam homines futuros ,fd daemopefle : fervire Regi Babylonio

,

&

&

&

Idem

nes.

in cap.

XX V1

1

cetherea appellans licet

y

&

& aena corpora

2. Delirat & in & catenas ligneas

1

.

hoc loco allegoricus interpres, furcas ,

dxmonum vide-

adverfartarum poteflatum. Furcas autem fi v*

&

,,,

.

Dc

91

Origine Anima*

five catenas ferreas

&

nervis

no(Ira corpora craffiora

,

de

noluerint

coelefli

miriores fubire cruciatus

rum condemnentur vincula

mundus

:

qux

,

td

efl

,

,

pannorum

ferviant Diabolo

,

mundi hujus

in maligno pofitus efl

dicente fcriptu-

,

cum

,

beslns terree,

tn brutorum animantium corpora fint religatae.

Idem

cap.

in

veftram

nem

in catenas no (Irorum carpo-

,

& infantia: vagitus

,

fordesque fuftineant

,

Regi Babylonis ra

qu
,

vemfque contexta fint , ut qui Hierufalem pro qualitate peccati

offibus carnis

,

XXIX.

—m quam

Et ]

:

14.

Educam captivitatem

emifi de

Hierufalem tn Babylo-

hoc loco delyrus interpres fomniat rui-

nam caelejhs

Hierufalem

& ad

,

eos

prophetiam dirigi

fufpicatur y qui in hujus mundi babylontd regione verfantur quod bene fecerint in hac corpora fponte defen:

dere tare

& in terra Chaldaeorum

aedificare domos , planpomaria , accipere uxores , filios generare bonifque y

,

operibus refiitui pofl 70. annos tn locum pnfitnum, Illos autem qui noluerint ad terrena defendere, haec paffuros Dominus Zedcchia: , ejus populo commina-

in coeleflem Hierufalem.

propria voluntate

&

quae

tur

qui noluerint imitari fratres fisos

,

pefrem

,

hoc

efl

,

eos

gladium,

,

quafi ficus pefjimas

,

quae penitus comedi non poffunt

perfequatur eos gladio fempitifno,

nem univerfis regnis

terrae

,

& det tn vexatio-

quofcilicet

nequaquam hofint apud

mines yfed daemones fiant airixpoteftates, Janitos angelos

ledtEhonem

,

,

nec venire in

& famem, rerum omnium penuriam & ponat

Babylonem: quod mittat in

&

qui praefint fingulis provinciis in

&m

fiuporem

opprobrium cunctis gentibus

,

,

&

in fibilum

ma-

& tn

,

£? hoc eos idcirco paffuros

'

• ,

'

.

.:

1 *

Digitized by

Google j;•

-

: «

'••»»»,

5-,

.

**

«v^*;

-

’ **

%.

,

.• f

.

.V •V

.*

)

y

.

.

De Origint Animst. rei

:

^///4

5) 5

verba prophetarum in ccelejH Hierufalem

audire noluerunt

defenderent

,

,

&

qui

eos

hortabantur

,

ut ad terrena

corpus humilitatu afjumerent -

alta poenitentia poji verum fabbatifmum locum

,

&

prtfli -

num reciperent. Fortafie hoc leniii iecundum Qrigcnem Deus jubet Hole® cap. I. & 1 1 1. ut concumbat cum meretrice. Epiphanius ad Ioh. Hierof, apud Hieron. fcribit Origenem pr®exilientiam anim® prob^deex his Icriptur® locis : ,

,

T riufquam a malitia humiliarer tere

,

ego deliqui

:

Rever-

anima mea in requiem tuam: Educ de carcere ani-

mam meam

Domino in regione vivorum. Alia loca producunt Methodius Hieronymus , qu® lupra vidimus. Addimus autem Genel. 1 1 In principio creavit Deus coelum : ubi Origenes voce Coeli h. putat denotari omnem fpi vitalem fubflanttam quam velut in throno quo, fuper dam fede Deus requrefcat : cum dicatur : coelum mihtfedcs efl : tjlam aflerit in principio ante omnia fallam. Inter eandem refert etiam mentem no flram , qu
Confitebor

&

.

.

1

.

.

&

&

.

&

&

leftiflime apparet plurima elle exlcila. -

Hieronymus

probat animarum pr®exiftentiam cx Plal. C X V I. 7. cujus verba argumenr.3. allegavimus: item ex Ephef. 1 . 1. 6. iplein h.

1.

Quomodo

Cabalift® ex hiftoria Ion® pro-

bent refurre&ionem mortuorum,

.

& praeexiltentiam

.Digitized t

by

Google

I

1

,,

Origine Anima,

54

tiam animarum, vide in MenafTehBen-Ifraeiis de refurre&ione I. y. &cap. 12. §. ty,. iidera 1 ex verbis Elihu lobi X X 29. dicuntanimam ter ex uuo corpore in aliud migrare , ut purget feab omnibus illis vitiis, emendet quibus fe in corporibus prioribus inquinavit

X

.

&

poft tres autem vices

animam

& limpidam reddi

aut line ullo remedio con-

,

iftam

,

aut

puram

demnari.

IpfeMena/Teh B.

Ifrael

de creat, probi, ry;

Non fotum communis

opinio eft omnium Hebraorum , animas humanas pr&cefjijje corpora opinionem eam etiam amplext /unt Hermes Trtf fed

ita fcribit

:

megtftus

,

Pythagoras

tilibus

qu
,

his mtfjis

,

ad

,

Plato

&

,

plures

alii

ex gen-

ab Hebraeis manavit, fed illud etiam ex quibufdam locis faercefenillos

pturee pote(i comprobari optime. Deuterono. (29.

14J

enim dicitur , Neque vobifcum iolis ego pango foedus meum hoc cum adjuratione hac : led cura eo qui adftat hic nobifcum hodie coram

Domino Deo

noftro

hic nobilcum hodie.

,

& cum

illo

qui non eft

Ad q u
Paraf. Picude. ) commentati funt. ( Omnes animas quas fuerunt ab Adamo f quas futurae

huma

&

funt

,

ulque ad finem mundi, omnes

creatae fex diebus creationis,

Edenis fuerunt tur

non

,

,

illae

omnefque

& interfuerunt.

fuerunt

ih

horto

Sic enim dici-

&

cum eo qui adjlat nobifcum hodie , cum eo qui hic nobifcum hodie. ) Qux cum ita ftnt , vide-

eft

mus

veteres

illo

verfu ufos

cjje,

animas ante corpora exftmjje ab

ad comprobandum mundi exordio •

ipfo

Emm-

Digitized by

GoogI

1

.

-

:

t !

f

De Origine Anima.

"

9f

Enimvero quomodo Deus potuiffet pacifii fcedufque inire cum ns qui in rerum natura non exijiunt ? Ex , his igitur , omnes animas , quas in lucem aliquando proditur

a

funt

prafcntes juijfe

,

cum Deus

,

& cum omnibus foedus pangeret

legem

nam pariter allocutus ejl animas tam vefiitas corpore , quam eas ,

ferret

,

:

Ad hac Jefaias nondum induerant corpus. 1 meo J7. ) Namfpiritus & confpe&u egredietur , animas ego feci. Non dicit, facto , tn tempore prafbiti , fed feci , in pra terito , adfigni fcandum omnes in ipfo principio mundi conditas fuiffe. quae

.

ait: ( cap

&

III. Praterea ex leremia ( cap. i. ) idem manifenam Deus eum alloquens dicit Anj tequam te formaflem in ventre , indidi tibi fapientiam , antequam ex utero matris profiliifles , fan&ificavi te prophetam gentium con,

fle potejl probari

&

ftitui te.

Ex quo ver fu deducitur

cum

,

animas non crea-

fed omnes conditas effe fex creationis diebus : nam eum in finem , inquit , antequam te in ventre fingerem,dedi tibi iapientiam. tas effe

corporibus

Hinc opinioni fidem

faciunt Cabahfia

— Qua cum

veminifeentia. efi

,

ita fint

.

Deum fdnltificdjfe leremiam

di dift

antequam eum finxi,fit

,

ma ejus

;

blificAffet

quia non

tum, quod anima fiafie

(

4. 2.

funt mortui

) ,

& corpus

effe ,

ait

fervit.

I

,

eum

refpeUu ani,

neque fdn

Ex dictis etiam con-

erat.

firmari poffe Didetur opinio eorum

hominis totum

& Plato de mantfefium

eique fapientiam in-

,

tn utero

alioqui neque cognoviffet

eum ,

,

,

,

qui cenfent

tantum

efje

V. Salomon

animam

infirumenin Eccle -

Laudo magis mortuos

,

,

qui

quam vivos qui etiamnum vivunt,

&

t

1 t

,

/Digitized by

Google

De Origine Animat.

96

&

eum

prae utrifque

Quo in animas

ejfe

,

nondum

qui

Sa.omon notat

loco

nam quatenus amma pura

:

tanquam in c.trcerc

natus

in corpore hoc

aliquo conclufa detinetur

velo corporis mortalis quaji abjcondtta latet

(e magis laudare de funitos

tus

amm.e

eft*

tres flatus (eu conditiones

quam

vivos.

& /ub

,

,

inquit

Nempe

,

(la-

mortem five defundo corpoin corpore : add t autem qui necdum fuerunt , tn lucem editi. Nempe hoc commate ekfignatur (latus animas felix , antequam m hunc mundum compingitur y cum videlicet adhuc degit m patria fud. Het re

,

melior

ejl pojl

quam dum adhuc

fe pi\e

duobus

alio (enfu

ijlis

ejl

laudare eos

intelligendum non

Salomon non

ejje

,

inde liquet

,

quia

tanquam in meliore modo adhuc erant in rerum na-

poterat laudare eos

flatu pofitos qui nullo ,

V . Denique ex lobo ( 38. 21. ) non leve pondus huic (e ut eut ia; accedit. Quando enim eum Dominus alloquitur. Sic adeum infu. Noveris tejam tum tura

.

natum

fuiile.

di ita ut ab rit.

Hbiper tum, ime IU git principium

illo

tempore fecundum

animam

mun-

natus fue-

Probi. 16. Sapientes noftmn Berefit Roba extextum Davidis : ( tfalm. 139. Poft Sc )

plicant

ante

me formafti

:

Deum

ut dicant tflhic fignijican

diter hominem, quam alias creaturas condtdtfje, Equi-

dem duabus omnes

res ,

vicibus

fcilicet

:

primo quando eum creavit ante

quo ad animam

quando eum creavit poflomues

reSy

,

primo die

:

deinde

quo ad corpus fexto

Hoc ipfum etiam potest cx lobo probari apud quem Dominus exaggerans excellentiam creatas lucis

die.

,

primi diei

natum

,

dicit /equenttbus verbis

fuiile ?

,

an fcis tunc te

&c. In

,

:

De Origine Anima.

97

In Interpretationibus Paradoxis, Joh. III. 3. y. 12. ita expofuimus , uc probaretur per re

non rem cceleftem

generationem ibidem

Ifrael quii

talem

runt,

,

,

gentiles tenuerunt

fed ter-

,

quam

etiam magiftrum in fcire conveniebat : quamque

reftrem fignificari

quam Brachmanes intellexe-

:

cum Clemens

Strora. 3. cap. 6. de

iis leri-

&

vivere nihili faciunt mortem contemnunt credunt enim ejfe regenerationem. Quo fenfu regenerationis voce ufus eft Clemens Alexand.

bat

:

,

Strom.

3.

ubi Icribit

&

&

cap. 8. :

Pxdagog.

efficiamini ficut hi puelli

caelorwn\non

libi.

i.cap. y.

Caminus dicens ,

: Ntfi converfi fueritis non intrabitis in regnum

regenerationem allegorice hic fignificat.

&

La&antius IV. 11.18. ubi Chriftum in carne natum , vel fecundum carnem regeneratum dicit. Pleniorem hujus loci expolitionem vide fis in Interpretationibus noftris Paradoxis. In Epift.

ad Titum

I.

aterna fecula

2. dicitur nobis promijfto fatta

erg6 tum anima noftra

acciperet promifia

fuit

ftipulatione fa&ii, per

,

,

ante

quaa

,

quam

promiffio certam fpem genuit : qui ver6 non exiftunt , non poliunt Iperare. Salmero prolegom. 10. Can. 2. hinc probat angelos efie creatos

ante

mundum

;

fed reditis

animarum iplafum Tim. 1 2. gra-

praeexiftentia inde probatur. 2.

data dicitur in Chrifto

tia nobis

cularta .

hominis

hemoth

,

,

Iefis

.

ante tempora fi-

Apoc. XXI. 17. Eadem eft menfrra qu
Euer erm ingentofus

,

(0 bonam mimam wcepi

G

pa,

tlHS

:

De Origine Anima.

5>8 tius vero

bonus exifiens veni in corpus immaculatum.

Confer Rom. VII.

cumcap. V.

p.

13.

Haec

quibus veftigia noftr® lententi® imprefla fenrimus : caeterum le<9tor aequus de iis liberi judicet , nobis fufficit fcripturam non contradicere. Vide fis librum Anglicum , cui titulus : A letter of refblution concerning Origen and the chief of his opinions cujus autoris nomen , quia ipfe fciri noluit , ego funt di
,

in

non prodam. ut probemus fententiam noftram , Judaeorum , GentiHaereticorum. Chriftianorum , , I X. Adam apud Hebraeos humus dicitur fignificatejue rubeam , corporeamque naturam , terrigenam atcjue terrenum , aut corporalem hominem Sed hominem Enos ( quo nomine vocatus eft nepos A-

Supereft

autoritate confentientium

&

lium

,

.

dami ,

)

quoque

non terrenam

,

appellant Hebraei

,

fed rationalem naturam

quo vocabulo ,

hominemque

verum fignificant.

Froprie autem fi verbum de verbo latine exprimas ,oblivifcentem Enos denotare vtdetun qualis certe natura rationalis corpdri alligata efficitur.

HaeclcHbit Eufebiiis praep. Euang. XI. 4. Nec hinc abludit , quod alii Enos aerumnofum denotare dicunt , nam talis efficitur natura rationalis corpori alligata. Enofi nepoti Malaieeli natus eft filius , cujus

&

nomen

vocavit Jared , quod interpretatur defcendens , quoniam genitus eft Malaieeli , his diebus , cum filii Ifrael defcenderent ad filias

hominum: quod v-

'

.

'

fcribitjaredis filius 'jt

.

Henoch in

Digitized by

Google

.

De Origine Anima.

in libro prophetico

99

Origeae tom. 8. Ioh. cui prophetiae autoritas conciliatur ex

i«n

allegante

,

epiftol^ Apoitoli Iudae.

Enochi abnepos Chamus

(

quem quidam Zo-

roaftrem efle volunt, alii ejus filium Mizraimum: de Zoroaftre autem capite fequente agam. )

prophetiam , ex qua Pherecydes Syrus animos hominum efle iempiternos immortales. La&antius VII. 8. feri piit

accepifle videtur

&

Quod,

inquit, tenue atque fubtile

;

id vero

e(fe

in-

dividuum , ac domicilio corpori* velut carcere liberatum, ad coelum ad naturam fuam pervolare. Hac fere Platonis collecta breviter , qua apud ipfum late copioseque explicantur. In eadem fententia quoque an-

&

te

Platonem fuit Pythagora*

hujufque praceptor

,

quem Cicero tradit primum de immoranimarum diffutaviffe. Verba Ciceronis

Pherecydes talitate

Tufcul.

,

1. funt :

quod

literis

exjlet

Syrus primum dixit animos hominum

Conf. Spencer. 17«

lib.

in

Orig. 4. cont. CeJfi p. 191.

dft\Y\yo(>v\
tS

xup

Pherecydes

At Ifidorus Bafilidis filius &diicipulu«

apud Clement. Strom. 6

quercu

,

ejfe fempitemos.

<3re$
Tnxvfiji

.

,

inquit,

0 mc

e&eoAoystcnv A.otGuv&ni ?nf

Agitur autem

ibi

de alat&

&

&

pallio vario. Pythagorici certe , Plato in Phaedro animae alas duplices attribuere , unde Homerus , Philo , aliique dicunt animam evolare e corpore in fuperiora. Imprimis

notandum quod Coel.Rhodig. 18. feribit

,

dicens

meditationem >

:

antiq. led.

Hoctpjum

) Zoroaflrem

G

(

2

(

mortis

XVI.

(cilicet

quem quidam Chamura

De

ioo

mum

Origine Anima.

fu fle volunt

veteris Theologia

i

, )

eminent iffimum ftgnifcdffe arbitror

tam animam commmifceretu r

,

plumantem

na

,

,

ejje (

ala-

al. re-

r ursumque la-

ac demo faJam volucrem

,

fupcr-

Quercus autem antiquis fuit homigenitrix : quare Penelope Vlyfli dicit apud

repetere.

num

Homer. OdyfL t«

auttorem

quum

ac confractis

mifjis ) alis labi in corpus praecipitem tius

,

ip.

j/

fyvos iosi TtuXoutpd-

fi,

tiqua

x J "bvn ,

non funt geniti ex quercu an-

;

nec ex petra.

Eodem fenlu

apud Clement. Strom. tur ex

coelo

lib. 2.

& exeo quod

,

hunt in terram

,

ejl

videtur did:um

Increduli

afpettabile

manibus plane

petras

,

ut vide-

omnia traquercus ap-

,

& &

Mulaeus Homerus homines arborum foliis comparant. Pallium tandem varium videtur denotare varietatem corporum, ceu tegumentorum animarum. Dicuntur etiam in Tabuit Cebetis , mulieres meretrices qua animas , tn porta, ampleftuntur , 7mvnSot. 7ruq ptoqQoie prehendentes

,

ut ait Viato.Confer argum. 6 Vt autem redeamus ad Pherecydem, fcribit qui,

varus pradita formis.

.

dem Clemens

Strom. 1. nelciri praeceptorem Pherecydis : at Diogenes Laertius lib. 1. Pherecydis magiftrum ftatuitPittacumMitylenasum unum ex feptem Graeciae fapientibus. Aliqui ipfiim Pherecydem (ut ait Clemens Strom. 1. ) in feptem fapienturn numerum retulerunt.

Chami filius Mizraim fuit Pater /Egyptiorum , quos animarum praeexiftentiam & jtxerept^v^umv tenuifle

teftes funt

lus lib.i. Bibi. Hift. Hecatasus .

,

:j

Diodorus Sicu-

& Ariftagoras in Dio-

1

De

Origine Anima,

,

ioi

(

Diogene Laert. l.i.Scd ^Egyptios hanc fententiam ex ^Ethiopibusaccepiile, fcribit Herodo* tus lib. 2. fibi tamen non conflat hic autor. Decimus & Noacho Abrahamus* confeflus eft, coram filiis Chet , filii Canaan , fe hofpitem advenam eile in terra, dicens Genef. X X 1 1 4. peregrinus fum ego vobifcum: Advenafum in terra Abrahami nepos Iacob, cognominatus llrael, Genefi XLVIII. 9. coram Pharaone fiam

&

.

&

,

1* atrum

fuorumque

totam vitam peregrinum incola-

tum appellat. David Plalm. la

inquit

,

ego

,

fum

,

XXXiX.

& peregrinus &

,

12. Inco-

in terra ficut

omnes patres mei : vel : Peregrini hoffues fumus coram te, fient omnes patres nofln : 1, Paral.

XXX.

1 y.

item

cola ego

CXIX.

Pialm.

fum

in terra .

At Apoftolus ad Hebr. XI. Patriarchis

cjui

,

crediderunt

& advenas

funt fe hofpites

19.

Peregrinus in-

Plura vide argument. 2. 13. rq.. iy. 16. de amplexi ac profcfji

,

e/fein terra

,

dicit: qui

palam oftendunt fe patriam urerere. q Quodf tllius memores fuijfent ex qua exierant , habutjjent tempus ad revertendum : nunc autem melioheee dicunt

,

rem expetunt

,

hoc eft coeleftem.

Porro quod

le

non

refipedu terreftris patriae peregrinos dixerint pereinde liquet : quia non dicunt j Advenae

&

*

fumus

hac terri Canaan , ied fimplicietiam Canaanitae erant peregrini refpedu patriae coeleftis : deinde non omnes patres Iacobi Davidis refpedu patriae

grini

ter,in terra

in

:

in quii

&

neque Abrahamus , tempore peregrinus fuiflet , fiquidem

terreftris fuiilent peregrini

toto

vitae

* Vide addenda.

G

3

i

pie

-,

De Origine Anima.

lo i

Dei ex Chaldaei , patrii qui fecundum carnem'natus erat,

jpfe egreflus eft juffu

terreftri.in

Quin etiam

nifi patria cceleftis indigitaretur.

David nec fe , nec omnes patres ftios in terra Canaan peregrinos dicere potuiflet , quam Ifraelitae jam quadringentos annos ut cives inhabitarent. Huc pertinet quod Philo de confuf. lingu. fcribit : oi Kct-rw Mwiiwv
Ex allegat

cob

2.

Iofephi

:

,

angelus Dei fum ego

ham

Iacobi precatione fequentia

filii

Origenes tom. y. in Ioh. inquit ergolaIfrael, Ego qui ad vos loquor Iacob fum ,

&

,

& fp

,

omne

Jfaac ante

autem Iacob

,

,

tritus

primarius,

& & Abra

opus creati fuerunt.

vocatus ab hominibus Iacob

Ego

nomen

:

Ifrael : qui vocor Ifrael a Deo : vir videns quoniam ajo primogenitus omnis animantis Cum vero ego veniffem a Afefia Deo animati. potamid Syria: exiit Frtel Archangelus Dei

vero

meum

Deum,

.

,

,

dicit fe defcendijfe

nes

ad terram

& quod vocatus & pugnavit

,

tufque

ejl

dicens: fuum

,

ftttffct

& habitdffe

nomine Iacob

mecrsm

,

&

inter horni-


,

& luElatus

ejl

nomen primas habere fupra nomen

mihi

meum

& ante omnem angelum. Jnterrogavique eum de noDei. Nonne & quotus & ego Archangelus potentia Vriet oZlavus a me Domini & princeps tribunus mire&ius perfbnd Nonne ego Dei litum Dei miniflcr primus & invocavi nomine inextin-

es

,

potentia:

(

,

)

?

inter filios

guibtli

v

Ifrael tn

?

,

-

tu.

ejfet inter filios

mine fuo j

Deum meum ? Origenes ex !

^

fupplantatione •

Iacobi

:

,

“V

s«-** I, •-

i •

\

De O rtgine Anima» Iacobi

catione Ioiephi b)

103

& procedentibus verbis Iacobi in pro-

,

:

ubi etiam legebatur

(

mfs 7rA#£)

uviyvuv

:

vyw

ocx ovyCntrCTUj

f(fj

quacunque evenient vobis fi/iifque vejlns : ) concludit tom. 3. Genef Philocal. 23. Iacobum abundantiore fpiritu , quiim humana natura eft , ufum : 0 Vx'jiTf

yoTf vyLoov

legi in tabulis caeli

:

,>

,

iw&fxei^oov y

>

(pov oiurtt d
tji

is^vy

Hj

y

xxT dvB-punvv dj

uoAoyuv

nzcqttytytfa tv ,

dvxyvu&fe

,

,

ffuy.tx.lt

$

\}%ttyiuvri
inquiens

Jacob

:

fupplantans fratrem

,

cv tki? otKxhji t*

Xff&nKOTTtf» ov

otf^xfytAa ovg/Kh erat

tkutj) t|j BICkio

Suvdiytug Jtug/a

«voti

AetTX(>yuv

nltgvl^uv icv oiSt A-

,

civ-vvj

Avtyvwv

,

CVOytX vmhctJI KtK

mine

r;v

b>

fuum

,

major ho-

,

& conftcns

ex quo allegavimus illud : Legi in tafc ejfe principem tribunum militum potenquondam nomine Jfr aciis appellatum tia Domini , quod in corpore miniflrans declarat in memoriam revoin

eodem

libro

bulis cceh

;

,

&

.

Huic libro

cante ei Archangelo Friele.

conciliari potelt

tur

,

ex verbis

E'iAtyv'fff7Uj 0

:

y^yd?

autoritas

quae in eo legeban-

,

o>V« 3 < 6 aiov

:

|

tanquam liber 6>c quidem hoc verba repetuntur Elai. X X X I V. 4. iAiyvtmtp d Convolvetur coelum tanquam deviis ug

vetur coelum,

Convol-

:

,

\

|

:

liber

,

vel

&c Apoc.

volumen

V I.

eihiosopfyov convolvitur

;

,

,

14. vpyvog

Coelum

:

Similia

Icphi lacobus

quale antiquis in ulu fuit tt^u(i/(&n ds

tx 7

abfcefjit iis

,

,

quo

tanquam in

0 <£a/ov

liber

,

qui

precatione Io-

dicitlpleraqne legebantur in libro

G

4

antiquo

Digitized by

Google

,

,

De

io4

Origine

antiquo de teftamento

Anim a.

XII.

Patriarcharum

filiorum Iacobi. *

Iacobi abnepos

Moyfes

in aula Pharaonis eru-

ditus fuit

omni

VIJ. 22

tradiditqueludaeis

.

lapientia jfcgypiiorum

mortalitate animae

,

tefte

Adi. , do&rinam de imEulebio demonftrat.

Euang. III. 2 . cujus fupra mentionem fePherecydis Syri cimus , dilcipuius fuit Pythagoras natione barbarus Sc quidem vel Samius , vel Tyrius. Hic docuit animam propter peccatum in corpus tanquam in ergaftulum detrufam ex corpore alio in aliud migrare , 6c occultis rationibus unamquamque animam pro meritis addi&am corpori , addici etiam pro praeteritis fuis moribus: Origen. r. cont. Celf Ferunt eum dogmaSc praeterea ta fiia ex Mofis fcriptis haufifle magiftfum habuifTe Sonchedem Archiprophet-im i£,gyptium, Sc Chaldaeos audivifle. Alexander in libro de Symbolis Pythagoricis , refert eumfuifle difcipulum Nazareti A/Tyrii *. Aliqui eum in ^Egypto vel Iudaea profelytum vixifle, 8c circumcifum fuifTe volunt. Diodorus Sicul. Bibi. lib. i aperte fcribit , Pytbagoram ab tAUgyptiis transmigrationis animorwn dogma d/dicijfe. Quidam eum exiftimant Ezechielem : de quo vide Clem. Strom. lib. i. cap. 6, * Fertur certe FJermipprts ( ut ait Origenes i Celf. in primo de ) ,

&

,

,

.

.

Tythagoram fitam Pbilofo phram a Iudceit traduxijje in Graciam. ( Idem Jofephus Hebraeis prodidit , Sc Iamblichus PlaIcnjlatonbus prodidiffe

* Vide addenda.

,

&

tOllicUS.

De Origine Anima.

ioy

tonicus. ) Sententiam Pythagorae ejus difcipuli

propagarunt.

,

De Eflaeis Iudaeorum religiofiffimis fcribit Porphyrius 4. de abftin. & carnibus , eos fta-

k

tuifle

,

cum

afubrthfjimo at here dimittan-

quodam

delatas impetu corporibus con-

aninuu

tur , naturAt

,

apud Eufeb. praep. Euang. IX. r. animas quidem ab initio creatas in tempore corpora afTumere , at beatorum animas a corpore feparatas , ultra mare profe&as beatam vitam

jungi:

degere docebant.

;

.

&

quoque, Iudaeorum do&iflimi fpe&atiffimi praeexiftentiam animarum ; at bonorum tantum y,invoiiu
marum aeternas

tenebras docebant

,

tefte Iofe-

pho *, aliifque. Non immerito ergo Nicodemus Pharifaeus

,

i Chriftoreprehcnfus

,

cum

rationem non

intelligeret, ut audiret

gjfltr in ifrael

&

Tempore fti

,

i(la

regener

Tu es ma -

non cognofcis ? Ioh. III. 10.

Chrifti Iudaeos

praeexiftentiam

:

& difcipulos Cbri-

animarum

ftatuiffe

inde

li-

quet, quod ex Iohanne quaererent , utrum ipfe eflet Elias, vel aliquis prophetarum : item, quod putarent alii Iefum noftrumefle Eliam, alii Hier remiam , alii Iohannem Baptiftam * alii umim Prophetarum. Deinde nifi etiam difcipuli ita lerftifTent, temere interrogsfflent Chriftum Ioh, I X. 2. de caeco nato , utrdm ipfe peccaflet, an parentes ejus qubd ccecus natus eflet. Vbi notandum , Chriftum nunquam , licet optima occabo identidem oblata fuerit , lentendam ean* Lib.

2.

de

bell. iud. cap.

7 ./

deiU

Digitizei

De

io 6

dem improbade

Origine Anima. ,

fed potius confirmSfTe

Iohannem Baptidam

difertis verbis

liam, quod certe, ii in haeretica,

& per fe fententia efTet fcilicet difci& confirmadet. illa

Chridus non fecidet, ut

pulos fuos in

Neque

cura

,

appellat fi-

haerefi reliquidet,

apoftoli accepto Spiritu fando, neq; pri-

eam non condemnafc lent.Cum tamen condet Dodores Ecclefiae ante fextum feculum eandem non modo filentio approbade , nullo Concilio habito , quod fententiam contrariam definiret , noftram condemnaret ; fed aperte animarum praeexidentiam defendide , ut mox probabimus. Hieromitivae Ecclefiae Patres

&

&

nymus etiam Comment. qui opinabantur Chriftum

liam,&tc.{ci\b\t jugx

in

e(fe

Matth. ludxos

illos ,

aut 1eremiam , aut

He-

crtuf errore fuijje deten-

adeoque ipfum Herodem exifltmantem iltum ejje Iohannem, quem decollaverat, &c. Quanquam vero tos

:

exempla praedida Iudaeorum

&

/xtTifx^v^ounv dabilire videntur,

difcipulorum

rede tamen

inde animarum praeexidentia elicitur , quia ida fine hac confidere nequit. At ex praeexidentia

non necedario

vel fM7iv
,

vel

Pythagorica infertur. Quare

genes

,

jueTsju.-

&

qui praeexi dentiam acriter defendit

"livewpiotTUKnv ejufinodi

&

Oxi,

jue-

aperte improbat in lib.

comm. in Matth. Philonem ludaeum nobifeum fenfide nemo nos loca multa produximus , quee negabit, eum nodrae fententiae fuide probarent : unde illud dideriura de eo in Hieron. Catal. natum :

contra Celfi

&

, ,s -

De Origine Anima. vi

(|n'A«v

'ssh/xl avi

,

Y)

1

TzhotTM
07 aut

:

Quinetiam

Philo Platomzjtt, aut PUuo Philomz.at.

ad Magnum : Quid , inquit Iurloquar de Philone, quem vel alterum vel fecundum dxum Platonem Critici pronunciant. Nempe ex eo-

Hieronymus

dem

fonte

epift.

& Plato &c Philo dogmata lua haufe-

re,quod Sc agnovit S. Gelenius pra?f. in Philon. D. Apoftolus Paulus ad pedes Gamalielis Pharifaei , Legis Dodoris inftitutus fecundum ,

fedam Pharifieorum in patria lege & religione: Ador. V. 34 XXII. 3 . XXVI. y. ipfe non folum majores fuos & patrem fuum Pharifeos fuifle led & poft con-

exquifitiflimam

.

,

;

verfionem feipfum Pharifieum religione profefad Philipp. 1 1 1. y. 1 1 1. 6. fus eft : Ad.

&

XX

Nullibi tamen fe haerefi illi renuncialle fcribit Philoni ufitatis loquenimo cum Platonicis quis negaret illum di modis ei de re utatur

&

,

etiam Platonicum fenfum verbis fuis fignificaffe , imprimis cum non addiderit , fe verba fua Platonico intelleda. Cernolle more ludaico Platonicos fimite fi aliter fenfiflet , Iudaeos

&

litudine

&

verborum decepiffet

,

&; in haerefi

illa

confirmsflXet.

Iudaeos etiam Iuftinus Mart. Dial. fcribit p.€7fjuxl>v%o>eiv ftatuifle.

Origenes tom. 7. de

tranfccrporationc

in

Ioh.

patrium

Dogma,

ejl

non alienum ah arcana dofcbrtna

,

inqu:t,

ludiorum , £> qux apud tpfos

Nefcio unde veluti in apocryphi Elea moti Hehrxi tradant Phinees illum , qui cfl traditur,

item

:

z.ar i

j-

.

De Origine Animet*

io8

( qui abfcjue dubio produxit vitam uf que ad multos judices : ficutt legimus in libro ludi ueri filius

&

cum

immortalitatem tpfi pro ) tpfum ejfe Heliam, mtffamtn Numerorum libro , per pacem nominatam foedus , eo quod z.elum habuit. Lib. 6. cont. Cellait

mldefperaverim

Ipfevero

,

cuntur

ab Hebrais quibufdam

,

,

qux

,

tn

aidicijfe

Phadro diPlatonem

,

, , cum tn prophetica fcripta is incidijfet , illud protulerit. Plato autem in Phaedro docet praeexiftentiam animarum ante

ut

quidam

literis prodidere

ita ut

corpora, rationemque reddit, quare fiat defcenfus animarum in corpora ex natu intelligibili

&c. Thalmud ordine 4. -

,

In

Ada migrdffc in Seth,

tr.

2. aiTeritur,

animam

& hanc pojlea in Moyfem.

Petrus Alfonfus ex Iudaeo Chriftianus fadus,

anno notf. apud. Vincent. inSpec.hift. lib.26. cap. 127. teftatur, communem Judxorum opinionem ejfe omnes animas in principio mundi fimul effis creatas. Conf. autorem ailceptationis de Verbo vel fermone Dei. In fpecie etiam ludaei unanimi confenfu animam Mediae praeexiftere volunt. * Menafleh Ben-Ifrael noftris temporibus in de refurred. II. T9. de Creat/ probi, iy. opimo ejl omnium Hebraorum , , animas humanas praceffifie corpora , d quibus hac opinio certo ad Gentiles manant Hinc ad Deut. lib.

- Communis , inquitXXIX. 14. fic commentantur Rabb. Omnes anima qux fuerunt ab Adamo & quxfuturx funt ,

,

,

ufque ad confummat tonem

mundi , omnes illx fuerunt

creauom

omnejque in horto Edenis

creata 6. diebus

* Vide addenda.

,

fut-

)

-.•,

,

Ve Origine Anima. fuerunt

,

& dono

legit

interfuerunt

,

Vid. Hot-

quidem ex fua

tingerus de abufu Patrum. Ipfe

2 6. 29. de creat,

lententia probi.

109

& C.

lib. 2.

de

re-

animas in principio mundi cum reliqui creaturis creatas, at probi. ijT» &c 16. de creat, animas omnes primo die creatas probat furred. cap.

ex

1

ait

.

,

feripturae locis

ratione

,

Nam hac

pientum conlenfa.

&

,

veterum

inquit

,

,

fa-

opinio no -

qua in contro , omnium fapientum 9

fira recepta fuit ab omni antiquitate verfia

nunquam vocata

efl

;

fed

confenfu ac calculo comprobata

In Bcrcjit-Raba

e[i.

,

Faciamus hominem , di(Vara. 8.J piper illud citur , Deum locutum ejfe cum animabus ; quo innuere voluerunt fapientes nojlri, Deum non pracipitare animas

in corporis

cujlodiam ,fme earum confenfu. In in calo Empy( cap. 1.) refertur pacis , animarum juflo,

Guemara Haguig.

reo ejfe domicilia vita

&

&

&

rum , fpir ituum , atque etiam animarum ift arum alibi ( Abodazara qua in mundum ventura funt , cap. 1.) ajferitur Meffiam venturum ejfe , cum omnes anima , qua creata funt, fefe corporibus humanisjunxerint. Eandem opinionem funt fecuti illi , qui ex ma

&

qna Synagoga temporibus Ezjra fuerunt , tn oratiunquadam ufurpanda horis matutinis pof levatio-

cula

nem

corpora de

bent.

da

eft

lecto

Mi Deus ,

,

,

cujus verba hunc in

anima quam mihi

illam tu creafti

,

modum hamun-

dedilti,

(i. e. in principio creationis

mundi anima omnes ex (li terunt uti a nobu comprobatum eft : formafti eamque mihi inlpirafti nec non lervas eam in me hanc accepturus es redditurus mihi praecum ex me evolaverit , ,

,

,

,

itu u-*

,11

Dc Origine Anima.

o

tempore.

ftituto ad id

lam

,

[edes

(

Paraf.In Mtdras a- Nehe-

Beref. ) dicit etiam

& domicilia

effe

,

R. lohanan

,

duas

unum iflarum animarum qua ,

nondum in mundum defenderunt-, alterum earum quai defuncto corpore ex mundo hoc jam exccjjerunt , originem fuam funt reverfe. rurfks ad fontem Cabaliftarum [Mn[A^v%u
&

&

,

tentiaro efle ailerit

unam eandemque animam

,

ter incorporari, lib. r. cap. 12. $.17- Ipfe

quo-

&

lib. 1. que eam defendit probi. 17* de creat. lib. 2. cap. 18. ex libro de refarr. cap. 10. Thamaris , &ex ex hiftoria Iudae Zoar, prascepto de fufcitando fratris lemine, fi impro-

&

&

&

lis

decefTerit

,

etiam Philolophos antiquos

ait

eam opinionem haufilTe vel & prophetis,fuperioribus leculis ubi addit eandem fevel cutum videti Chaldaeum Paraphraften , illud

fortaflis

,

Elai.XXII. i4.explicantem per mortem fecundam. Eandem fententiam attribuit Ifaaco Abravanepraeterea eam defendit R. Iofeph in Zoar , li :

&

Cabalifta R. Ilaac LorienParaf Haye Sara. qubd anifis. Legi tamen Rabbinos negare, mae antequam corpora lubirent , peccatum ul,

lum

admiierint.

do&iffimo quodam Iudaeo quid Iudaei de ori, gine animae fentirentj ipfe vero refpondit: omnes creationem in principio mundi , praextflenttam aliquos etiam fxtutfx^v^oocnv fiatuere , fe vero horum

Egomet nuper

a

religione Pharifeo quazfivi

&

fententiam improbare

Inter eos qui tranfmigra-

tionem animarum negaverint &

,

memorantur

Ambo-

De Origine Anima.

m

'

Ambonit, R. Sehadya Agaon, & R. Iofeph Albo , a Menafleh. B. Ilrael lib. 2. cap. 18. de refurredt.

Haec

de traditione Iudaeo-

ditfta iint

rum. Pergamus ad Gentiles. X. Zoroafter Rex Ba&rianorum , ( quem Plato lib. 10. de Republ. nomine Eris Armenii genere Pamphyli allegat ) in narratione fua , lcribit animas feparat as ventre in oblivionis

&

ad fluvium Incunum. Et

fluvio

tllo

Oblivionis

(

,

Piat.

men Lethaeum di&um obltvifci

mox omnium

,

eft oblivio)

& in corpora redire.

Hermae Trrlmegifto iEgyptio,

Termaximo

ex

& Virg. aliifque fluquod

&

campumt

ut quifque biberit

i.

t.

Mercurio

etiam prseexiftentiae animarum lententia adlcribitur. De utroque certe fcribit Rhodiginus lib. 9. cap.21. omnibus alus antiquiorem Zoroajlmm in libro cui titulus : ptaytKei A oyut ,

,

T-

Son £opo«§]d* ftoiyuv

docuijfe .

,

Mercurium quidem Trifmegtjlum emigrationes ritu poetico deferipfijfe

,

tales

&

animarum

& adnexuijfe

,

fe-

cem divinam non permittere , antmi humani in beflias Nam Pimandr. dicit : In melius quidem anima ( i. e. quae jam anima fa&a eft ) migrat in deterius nunquam. Animam certe Trilmegiftus corlolam , toturn lubftantialem hominem , velamentum appus humanum tegumentum pellat, uti vidimus argum. 4. Pymand. lib. y. Tatius : Cur 0 Pater non omnibus Deus mentem communicavit. Mercurius : Quoniam voluit eam , 0 fili, in medio tanquam certamen prxmiumque animarum proponere Tatius : Fbwam hanc locavit ? ATer : cum Cra tranfitum.

,

&

&

,

.

:

Be Origine Anima,

ili Craterem hac

quadam tn

tmplejfet

animis

,

prxconem

hominum

Craterem

dit

Uurum Et

mtftt

nanciare.

hanc pateram qua: cunque poteji

animam ad eum

,

,

,

jubens talia

Mergat Jcipfam qua: videlicet cre-

qui demiferat

,

rcdu~

quceve finem nofcit , cujw gratia nata fuerat.

,

Homo daemonum genus

in Alclep.

qui cum

novit

,

utpote

dem ortum [e efje cognofcat. De Chamo , Mizraimo , Zoraftro Rege Baetf

ctrianorum , iEthiopibus , d£gyptiis , Hermeque Trifmegifto , jam audivimus. Praeterea In-

& Badrianorum Brachmanas

dorum

puTifa^v-

probabile elt , eo quod non fecus atque Pythagoraei , nullo animato vefceren-

% w
6c

tionem

:

&

quod mortem contemnerent ,

re nihili facerent

,

quod de

cap.6. Chaldaeos

vive-

quia credebant ede regeneraiis

Icribit

Clemens Strom.

3.

& Indorum magos humanam

animam ede immortalem , primos omnium tradidide Paulanias monumentis prodidit. Germanorum Sc Gallorum Druidas & Bardos jue,

•npi^v%u
Strom. (

.

&

,

.

1 :

De Origine Anima didi funt thagorae

k

,

,115

.

Zamolxis Heros difcipulus

)

quo

in

PydEgyptum dedudus fummus Diogeni Laertio hic Zafuit

evalit Philolopbus.

molxis

eit

Thracius

*.

Didus Orpheus etiam animae prasexiftentiam docui/Te videtur. Clem. Strom.

inquit, tn Cratylo

,

Orpheo

3.

tribuit id

cap.2. Flato ,

quod dicitur

,

quod anima puniatur in corpore. Sic enim dicit : Et enim nonnulli ipfitm dicunt ejfe monimentum anima , ut quae in prxfintia fit fipuita:& quoniam id figmficat quae fignijicat anima, ideo reSlc appellari

Videtur

quidem certe Orpheui hoc nomen maxime impofuijfe,ut qua; eorum propter qu
tem

veteres

,

quod propter Ci? vates , anima fit conjuntla corpori , (3

quoque Theologi

aliqua fupplicia luenda

aliquo mommento fit fipult a. tefte Clemente , dEgyptium oftendunt ) feribit Plutarchus lib. de Homero : Fythagora; decretum ,

in eo

tanquam tn

De Homero ( quem plurimi

Strom.1.

,

mortuorum nempe animas

tranfire

porum, non alienum

ab opinione Homeri.

efi

informas

altas cor -

.

Qui

&

enim induxit Hetiorem cum equis colloquenttm Antilochum, tpfumque Achillem: atque hunc quidem audientem verba equi non loquentem modo , fed tum canem qui hominibus prius , itfque domefticis , Vlyjfem cognoverit : quid aliud quam communitatem

&

rationis

agnationemque

ofiendit l Ii

periere

,

humana cum brutorum animis

quoque qui

monftrant

* Vide addenda.

,

filis

boves ederunt

non boves modo t fed

H

,

ideoque

alia quas-

vis

Digitized by

CjOO^Ic

,:

1

Zte Origine

14

vis animalia

diu magni porcos

nuitur

ti?

,

,

peri.

alia id genens animantia

,

eo aenigmate in-

dementium hominum animas

,

corpora immigrare

rem revolutionem par erat

tALaed

Anima.

eandem vivendi naturam fortita , a Tum quod Jocii Tlyfjis mutantur in

ut

(olis

)

:

,

cum quam

in

Circen ipfe appellat

:

filiam facit

cui infula

befliarum

incidant in umverfi circula-

a verbo

,

,

<£?

(ut

habitantem in infula

ciux^eiv

nomen dedit

qui ,

homines propter mortem lamentantur. Atqui Tlyfies , quia fapiens , ifiam mutationem perpeffus non efi effit

eam d Mercurio id efi ratione munitus ,&c *. Pythagora ejufque Pherecyde Syro , fedatoribus egimus arg. 9. Thaletem Milefium feribunt alii primum dolempitercuifle animarum immortalitatem contra

,

De

&

&

fuit. loan. nitatem. Pherecydis ille c Tzetza Hift. Chii. 2. Thaletem Pherecydis Aflyrii difcipulum ftatuit. alias multa ab ifLgyptio-

rum facerdotibus vel prophetis didicifle fertur. Notandum autem ex didis falfum elle quod ,

,

Pherecydem , vel Thaletem , primum dixifle animam elle immortalem. Heraclitum illum celeberrimum Ephefium eadem de defcenfu animarum cum Empedocle feribitur

*

&

,

vel

Plotinus Enn. 4. , teftatur Hujus infigne tcftimonium h Iuftino Martyre datum producemus in Socrate

Platone lenfide

lib. 9.

ubi

cap. y.

eum

vere Chriftiano nomine non indignioElia exiftimat : Clcm.Strom.

rem Abrahamo

&

2. egregium Heraclitum vocat. Mofis

dogma fecutum Heraclitum *

Vide addenda,

feribit

profedo Philo IudSEUS»

,,.

:

Be

Origine Animet.

1

1

y

&

ex Orpheo maximam (criptorum Sed Tuorum partem accepifle ait Clemens Strom. 6 . Et Plato in Cratylo , aliatis duobus Orphei verhbus : animadverte, inquit , quam belle hac cum

dseus.

Jieraclito confentiant.

Epicharmus Pythagoras difcipulus ZtarexeX-

% yjl &&&% «f ydr

,

dmjxfa

,

'rrvvoy.oL

fuit (3 difcretum

eft

dvu


,

o$tv

*n

:

rediitqiie

!TO:Ai»., y* Concretum , inquit,

unde venerat

,

terra

deorfum , finitus furfum apud Plutarch. de conapud Clem. Strom. 4. Sifuefolat. ad Apoll. ris , inquit , mente pius , nihil mali patiens mortuus.

&

Superius manet in

coelo fpiritus.

Thaleti Milefio fucceflit Anaximander Milefius,huic Anaximenes Milefius, Anaximeni Ana-

xagoras Clazomenius, hic

cdm multum verfare-

tur in locis peregrinis, interrogabatur: ahnon in patriam Tuam redire defideraret : illum autem

digito coelum monftrantem relpondille ferunt fibi fummec cw
Diogen. Laert. lib. x. Ab Athenienfibus tandem veneno fublatum Tcribunt, qudd fblem,

fisam.

quem pro Deo colebant,

afpernaretur.

&

AEmpedocles Agrigentinus Pythagorae naxagorae difcipulus , ut &Telaugi$ , filii Pythagorae , tefte Ladantio animarum immortalitatem ; tefte Laertio , earum praexijlemiam ; tefte Plotino Enn. 4. lib. 9. cap. y. earum defcenj/fl» ficut Heraclitus (3 T lato ; tefte Hieronymo lib.2. Plutarcho de efu carh. Cont. Iovin. cap. y. tefte Origene lib. 1 animarum j

&

&

H

2

adv.

:

:

:

,

De Origine Anima.

ii 6

adv. Celf. cum Pythagora docuit , unamquamque animam occabit rationibus pro meritti addttlam corpori

,

addici etiam pro praeteritis fuis moribus. Ipfe-

met apud

Plutarch. dc fuperftit. reprehendens cos qui animalia facrificant , aperte punfx^v^u
profitetur his verbis

oi^d^ctv^ Tmvif Qlhov

MogQlub

ifcv

ddgpe,

Z
Mutata genitorjugulans fua pignora forma Immolat. Alii verius. idem probantes allegantur ^

mente Strom.

&

3.

alium

in ej.us vit&

deA-

,

&c. Ante hunc etiam mun-

thenaeo, Tertull.

dum

6 . Laert.

fuiile ftatuit

,

ut fcribit Mcnafleh

B. Iirael de creat, probi. 12. Socrates judicio Apollinis iapientiflimus } ma-

&

giftrum inter alios habuit Anaxagoram , poft , Anaxagorae diicipulura. Dicebat autem femper animos hominum ejfe di--

Archelaum Athenieniem

vinos, ii/que

lum patere

,

cum e corpore exceffifjent, reditum ad caeopttmoque 6? juftifwo cuique cxpedittfji-

mum

: quod idem bcipiom videbatur: iic fcribit Cicero in Laelio. At y.znvoupidTuciv agnovit in Piat. Phaedro Phaedone. Minvoco/xciruoie autem ipfi Pythagorae eo ieniu communis fuit ut uterque ftatueret genus animarum contemplativarum non redire in corpora alia 5 at tria alia genera opus habere purgatione. Eodem lenfu Carpocrates expofuit illud Matth. V. 2 6. non exibis ex carcere ufquedum reddideris ultimum quadrantem. Fertur cum Euripides Socrati legendum

&

&

&

,

Hera-

Digitized by

Google

, , :

:

'

De

Origine Anima.

1

17

Heracliti opufculum dedijjet, rogoretque quidfibi videretur , dixijfe ,

puto item

Ea quidem qua tntellcxi,

& qua non

,

JLaert. lib.i.

intellexi ut refert Diogen. Porro Socrates hominem ipfum ani-

mum ejfe dicebat animi organum /epuler

um

praclara fient:

,

corpus

,

autem

nihtl aliud

vel domicilium

,

ac carcerem

mum fui juris e(fe

,

;

quam

aut verius dicam

,

unde cum emiferit , tum de-

:

multoque

quam antea felicius

vi-

vere. Laur. Beyerlinck Theat. vitas humanae tit. Anima, exErafm. Declamat, de morte,

&

Bruf. Iib.4. cap. 10.

Tandem

& ipfum Socra-

tem Atbenienfes, cum contra eorum deos unum

Deum doceret

,

cicutam bibere

coa&um inter-

autem Athenienfibus eam cladem praedixit , quae illos non multo poft oppreflit moriturus his verbis exfpi ravit : animam meam fdpientium.Qux commendo redemptori animarum fecerunt

$

ipfe

&

verba mirifice confonant cum illis Pfalmifhe Pialm. XXXI. 6 . dicentis : In manu tud commendabo fpiritum meum , tu me redemifti , Domine Deus veritatis. Ciceroni lacrimas elicuit hiftoria Erafmum fer£ impulit dicere: mortis ejus; San&e Socrates ora pro nobis. Calvinus non

&

dubitavit

eum

At Iuftinus MarQui cum ratione inter Barbaros Abra -

fajvatum dicere.

tyr apol. 1. feribere aufiis eft vixerunt

ham

,

,

fimtles.

cap. 9. recte

Chnjliani funt

Afarias

complures

&

,

ut

,

An am as

,

:

Mifael

inter Graecos Socrates

,

,

Elias

,

6? alu

Heraclitus

,

&

& Menafleh B. Ifrael lib.2. de refurreft. Non dubium,

inquit,

eft,

de Deo fenferunt, pariterque

H

3

quin

iUi

quoque, qui

honefte, pie,

ac probe vtxc-

Digitized by

Google

. : :,

)

1 1

De Origine Anima

8

vixerunt

.

mortuorum obtinebunt : utt fentit R. Mojes *ASg yptius in epijlolis fuu : quamvis talis aliquis fuerit ex gentilibus , uti ,

Socrates

partem

Plato

,

,

in refanetlione

&c.

Euripides (31, annis natu major Socrate) primum Anaxagorae , poft Socratis dilcipulus Platoni in dEgyptum proficifcenti comes ,

m

Suppi, fcribit : (cujus verba graeca plenius videantur arg. 3.

——

- Spiritus

——

Corpufque terra. illud

coelo redit ,

,

Huic fimileeft

apud Lucretium.

Retro idem ceculit terra

,

, Cedit retro de terra ) ( quod futt ante,

vel

In terram : fed quod mijfum

efl

ex atberis

de

oris ,

Id rurfu coeli fulgentia templa receptant, z\. receptat. Plato divinus

phorum

,

,

quali

quidam deus philolo-

ut ait Cicero, philofophorura

omnium

celeberrimus , judice Eufebio, non’ Philolbphus Clementi Alex, primum audivft So-

cratem, eo mortuo operam dedit Cratylo Heracliti difcipulo , deinde in Italiam ad Pythagoricos Philolaum atque Eurytum concedit, poft cum Euripide in /Egyptum profedus , audivit Sechnuphidem Heliopolitanum , ( Clemens 1 Strom. ) prophetas , focerdotefque Iudaeorum. Hferemiam quoque ibidem adiifle dicitur , aliorumque prophetarum Moyfis fcriptalegifle, ex quibus dogmata fua acceperit fine dubio , ut Pythagorae , Heracliti, atque Socratis dogmata, quae fedabaiur, cum fonte con-

&

&

;

ferret

Digitized by

Google

-

,

De ferret: quare

etiam

Moyfen

Mww

Origine Anima. Numenio Pythagoreo

, ,

1 r.

119 (quem

honorifici allegafle feribunt,) Afofes atticiffant ,

gua loqaens didus cap.

,

eft

:

i.

t. oyccck lin-

(quod Voffius ae

Idol. I,

didum feribit, at

de Philone Iudseo

er-

Clemens Alex. Pacd. lib. III. cap 1. Z>j Awriu) Muvoius t jtovtw <*g/5tv vshotruvet : Strom. 1. e* malam Mofis optimam Viat enem Hebrceis Fhilofopham vocat. Fufius autem probavimus in Diflertat. noftrS £ Acy* , Platonem ex Mofis , aliorumque prophetarum feriptis fua dogmata accepifle. AlcimUs etiam probavit libris ad Amyntam Platonem plura ex Epicharmi libris aflumpfifle. Egregium ejus terat.

)

&

Ifimonium in Socrate produximus. Nihil autem magis confirmat Platonis fummam inter Chriftianosautoritatem , qu^m quod Nicetas Com. ad 2. or. Greg. Nazianzeni, exhiftoriis Patrum refert , cuidam Chriftiano maledidis infedanti memoriam Platonis , ut impii damnati, Platonem per quietem apparuifle, atque dixifle : Ego quidem peccatorem me fuijfe non nego , veram eam Chnfttu ad infernam defeendit , nemo ante me ad fidem accejjit. Summis quoque laudibus extulerunt Platonem , non tanthm ex Ethnicis Cicero , Plutarchus , fed ex Theologis Hieronymus , Auguftinus , Iuftinus , Bafilius, Gre-

&

&

gorius

,

Clemens

,

& plerique omnes de Piat. Philof. XII. & :

bit Poflevinus Bibi,

ut; feri-

2.

Hic quoniam caput norma eft omnium Platonicorum , fententiam de preexiftentii anima-

H

4

rura

Digitized by

Google

, .

,

T'«w*

-~r

C

De

120 rum ex

1

Origine Anima.

excerptam hic proponemus. In Menone probat omnes fcientias perremt mfcenttam jam addifci exemplo Jilu parvuli Aienotus cj:tem Geometricorum peritum demon(ir at. In Phaedro rationem reddit quare fiat defcenfus animarum in corpora ex flatu intelligibiti &c. In Phaedone ait r ^vxjlw uuv esvaj \g\ srg/v eis cupi oi animam noftram effe alicubi etiam anfcriptis ejus

,

,

,

,

r'i

,

:

tequam

in corpus veniat

& fepulchro,

vinculis

&c.

inde huc euntes

arcanum quadam ,

quo

,

&

includi

:

item

:

In Cratyio

traditur

autem

animas ,

effe

in corpore

hinc illuc ,

<5?

veneratur illud

animam effe rn cttflod/a In Timteo docet

in carcere (itam.

&

omnes animas fui)fe produtlas ante corpora , dtflributas in varias flellas , unde defeenderent ad corpora

humana

quae refponderent difpofitioni

,

juflinuiffe venire in

hunc tortarum

delegata fibi mortalium genitura

immortali o 3

mortale

,

yaa

,

flellce

bonas animas fupercaclefli

quasque eget:

ei

in

qua

& germina

Dei

accepto initio animae

,

c/rcumgeldjje corpus

^ ^gTj?

}

:

,

loco relido

*&

'5tO t

v

,

&c.

ryj crttc&wn-

& cuyal(gy

, us Siarroriw rp oifaaw animam, tanquam dominam impepriorem ratricem antiquiorem corpore , tanquam re regenda prodxtlam effe. De anima mundi. Lib.

po/.\

«rwjiqvtav.ro

&

:

,

,

4. de legibus

,

no beatas fuiffe.

dus yv\

1.

‘jvy^ccvet 1

(

Harum

oper. &; dier.

xivSuvdlxct

rdy,

tradit omnes animas olim

jidjo

Lib. 10. ) o\iyv %vpL 7nxvTtS

Swiay.iv
>jv

f^itrtus

,

ff-ib

Satur-

ftatum deferibit Hefiov,yvov\r.i-

c
n

ov

t

3 aftscov ouintrs (OS bt Theonis id ,
%4

ydxut

Digitized by

Google

&

,

2

De Origine Anima. uotfwv

«

y.oifiKov*

/uefeGo Kr,g


•n cu) rwv

ru

rocom 3tu( a&i

*ff*

3

ovyfwr,

+

omnes ftrme ignora (Je

vitientur

t

jtywo tw

& quam habeat vm, tum quoad alia tum

animafit)

»j

&*1

TrfsarGv-n^f

^

x<7*i$

7tu.rnf

,

ctsx s| oivdyKtje

«v

'&£!)'&

,

cupiali 'srfjtnik$v7wv

1

1

^

fjn-srCJ o9-gv 7nxvlci3v

j

,

,

quoad ejus generationem , quod ante omnia corpora natnnfimutationijque decmfque corporum ipfd taft ,

&

ft maxime omnium

Si hccc ita fint

princeps.

nonne

,

qua anima ipfius propria fitnt , neceffiario priora his qua ad corptu pertinent , cum ipfa corporefit erunt antiquior ? « 5' QxtjirtTzq ipv%q Trtdivv, u’ 7ri?f>,

iiife

otnp

<4'

,

op^cTDt^

Atj/cnr’ ctv

recoT i &’

7rfe
, :

av

iffwi
7W

&nequaquam.

effie

>

Fericulum in

;

aliter

,

x%e/nep

i [At.

ICj

me ipfum interrogem

,

ita

OTg/

& mihi

dtfputationem pertranfeam *

,

H

cenfieo

ipfi refipondeam ,

thotrrz-


faciendum

patto vobis in tuto audientibus

,

T A OyOV X7TKV—

cev

fdfy Srditfovpr

me primo

ve-

ftgww dvtgUTUv

ctnnovlesv vpiuv cv a&A«

A 0 «v

isToi

confiiterit


.

TCU/TK SrTVKgjlVXCSj TWlMV

£Cfiv*mu\

3 xJotptagZ

anima ipfio corpore antiquior retlijfimc affirhac ipfa ita natura conflare , fi ani-

•niutvv ifxewwv fif

QuA

anima primo effie vi-

,

mam corporibus antiquiorem ro

eeTAaif

,

^je^ov

,

0 7»

;

7:? 53n^«£jf

vJ/U^iei»

Jmabitur

yejfynfdtfii ov1us

«»
iiTUf £^ov5j*

St autem non debitur

cv

,

,

ut

:

&

hoc

totam hanc de ammd

qua J

prior

effie

corpore oflen-

Digitized

by

Google

^

i2ioflendatur.

De

Origine

Anima

.

r

Ikolviotu^ JiJeacTiq

t&jv Trfeirfiu^TM

mxv-

monflratum

Sufficienti/Jimc

:

efi ,

opGw? ol^of. animam omnibus antiquiorem ejfe. ^ 7?Aea)Tw5 «£>JK9TEf dv xug/aif ^A^swtz* te

'jstyA&v

ijpfyj

3 ^sute^ov te

trupeoe

&

propne

^£tj

vereque

,

& abf

animam factam fuijfe fierius

te? ov

ammd -idi?

trSuTt(yc

:

.ncfi

»? « tu i ok

ffco

fid&xg croi

T^0!TB»3

p :

i

quee anima: competunt

^ J

0>wm
(AKKiSS

declarari.

cogitationes

W

,

,

S^VTE? 3

o 7t

Wff

,

,

terunt

,

'ZBA&TgJ

e\

Aptius ergo,

vera: opiniones

,

etiam

,

,

,

mores ,

c//ne

,

latitudine

ficut

,

w/««-

memoria: ,

,

profun-

& anima cor-

waA/v ofyxotpTOVOVTE? 3 am/tb)

7if £
»

illa

corporis propria funt

,

ffufxixruv

cbotvo»;—

*M dixerim , imo

,

B6K£-

:

hdemipfi

e(fe

corporibus ,

\ouiiig 3 5i®4 u' faotiAov

*tf

,

«OTWV0 Wf «7T«V £7T(C^

nefient es anima: naturam antiquiorem

omnia , rurfus

X)

anima declaretur,

«jV6«T££0V

‘t€€'4/
cupolruv

tj'

longitudine corporum

Lib. 12.

cRnfaiAeuni te

,

prius fatia funt

<£w
0XA*J“

Xj

^5*5 ,

oopir,; eir}

antiquior corpore

ccffiffe,ft

^J

yywom ctv «7T£p ^ 0 * Recordamur nos in faperior ibus con -

,

uai&

(petveitj or^er

^ % vdy.cLx®*

tij


j

-SfOTE^

,

iy.QKoyi
tj

,

,

hoyepiol

p-vrujft Xj

diximus prius corpore

lute

Mtpiviiptifa yt

toVlTO 7rf£
c&g

igitur

corpus vero fecundo atque po-

;

ipi^Gr&c&tv

v

r,pi 7

ytyovivcn ffoopotios

use^ov

verofeipfos ever-m

n — ebe es* citm juniorem putaverint. (ii£euusfa
•>

0f

r

*

De CtV

6f

TU

fjttf

%lw

T6

Wf

,

/*e]«A>j
Deum

Nunquam

:

firmiter colere

nomide v,r -re

,

U 7iKau narres'9n3«»0» OTt

xgye

In Epi-

narius ztS

r,

;

naKouQTi^or

$

%cy

debeatis

preejcrttm quia

.*

OtTipiOTiQiSi

Jtj

Trfftffrm^OV *$*

oif

,

«ai

Xj

»6« T6£*

:

TrofeElo ita tund accepijlts

vero

ejl.

iJzjv/uvtjptx^.

Kj

piif*vt)(&e

jyt)

A CtGuptfu Jq T8TCJ*

Omnium

anima

K-

ffU[Atz}@« ,

generatio*

,

jU
«ju«vov

0

;

^ Jk

TU fvi5t\& TOTt

Y,r

OOTC JOVJJf

»0» accepe-

0

antiquijjima

,

\\,V-mortalis quifpiam potent

omnium

Ia
:

oimxriuV

^«1 itac

,

123

VtUJ
7rf€
651

rus participes funt

3*

ToJjTK

Trimum ,

rit.

^

Origine Animet.

AiytptfyjOC

#r meminijfe

,

maxime vera ejfe confluit.

maximum

illud

habitum

omnem animam maxime td quidem.

ejl

:

anti-

Num

quiorem omni corpore

ejfe.

cordamini ? vel

Nam quod me-

lius

,

id

& antiquius

atque quod divinum

,

feriore ac viliore prius

e(l.

— — Id

igitur

animam corpore antiquiorem ejfe. ipv u/ux


B-&orffov

id in-

admittamus ,

ntits&vTi^r r

&

:

divmiorque corpore anima. Vide etiam

Republ. Platonem verd etiam

ejl ,

re-

Antiquior lib.

10. de

fitltreuptolrumv aur pe-

TgpJ/w^axnv docuifle fcribit Origenes4. contra

6

Celf. Epiph. haer. refiirt.

naeus ,

.

&

Iuftinus conf. qu.

de

Sc Diog. Laert. lib. 3. Errat tamen Irequi Platonem omnium primum utlty,j

i}/v%a
tur inter eruditos

,

Quaeftio faltem agita-

utrum Plato crediderit animas

1

Digitized by

Google

#

,

1 24 mas omnes

"De Origine

:

Anime.

&

immortales rationales , brutorumqj animas migrare in corpora humana, viciffirn ; an vero putarit hominum animas tantum in hominum corpora transmigrare. Ego quidem tant^ quaeftionis arbitrum non agam, pro utraque tamen parte teftimonia producam. Pro fententia pofteriore allegari poteft, i.quod apud Phot. Cod. 25-1. Hierocl. Ait , fecundum efTe

&

Flatonem

filos

,

&

migrare ,

illos

nibus tn homines

tionem

:

2.

nequaquam illum Gregorius Nyflenus lib. 2. de ani-

cap. 7. ait,

tem affecutum ad

nibus

in corpus tranf-

fid ex filis homiex brutis vero in homines tranfi,

vel in bruta ex hominibus

,

ait dicere.

ma,

homtnum animos non/impliciter

in

,

,

Iamblichum Platonis meneo quod docet

rationis expertia

animalia

,

,

non ab homi-

neque ab

irratio-

ad homines tran[migrationes fieri , fid ab animalibus ad animalia bruta hic intelligun( tur ) <2? ab hominibus ad homines. 3. Alcinous in lib. de do&rin£ Platonis cap. 2j\ teftatur ani, nabilibus item

mas

prasfupponit Platonem credidifle ani-

mas brutorum tia militare

les Jint ,

Pro priore lentenidem Alcinous, ciim d.

irrationales.

videtur

1

ex Platonis fententia

tuum

quod argu-

irrationales non effe immortales

mentum

.

feribit.

1.

Ex eo quod immorta-

fiquitur ut inferantur corporibus

formatrici adheereant natur

,

,

ita ut foe-

£3*

tn corpora

tum humana tum alia tranfiant. 2. Porphyrius apud Stobsum in Eclog. Phyfic. teftis eft Platonem fenhfTe, brutorum corporibus infi-

plura

nuari animas

,

,

ubi

quoque ex Homero

narrat

focios

Dic itized

by

Gbogle

* l

n «-•

: •'

De

Origine Anima.

12 y

focios Vlyflis in fues mutatos fuifle

quafi

:

;

&

Homerus docuerit animas hominum tranfmigrare in animantium brutorum corpora. 3. Auguftinus lib. X. de Civ. Dei, cap.30. feribit riatonem animas hominum poji mortem revolvi ad corpora befltarum fcripfijfe, certi [fimum efl. 4.PIUtarchus de plac. Phiioloph. lib. y. ait, Fythagoram Flatonem docere brutorum animas ejje ratio yales , &c. y. Ipfe Plato in Phaedone ait : Inipfe

'

:

&

duunt (animae) ejufmodi mores cuerunt.

qui ventri dediti

qui injurias fiint

in

,

tyrannides

,

luporum

efl pertranftre.

,

,

,

'

^

quales in vita exer-

,

decens

efl afinos fitbire.

rapinas pr
accipitrum

,

milvorum genera par

In Phaedro fcribit

:

Hic

&

&m

beflice

vitam humana anima tranfit , ex beflid rurfiis in hominem. Conf. 10. de Republ. quae verba

Cronium quidem rium proprie,

,

& Porphy& per animalia mo-

Theodorum

alios tropice

refert Nyflenus d. Vtramque partem conciliare annititur Paganinus Gaudende Pythagor. anim. tranfm. cap. 10. hac ratione ut dicat Platonem quidem docuife animas rationales tranfire ad bruta fed nefe

res intellexiffe

1 .

,

tius lib.

,

,

ga/Te

,

,

animam

rationalem

fieri

animam

bruti

& &

idque confirmat ex Saluftii libello de diis orbe , cap. 20. Procli lib. y. in Timaeum Alcinoi lib. de do&r. Platonis , cap. 2y. quos ,

vide.

,

1

:

Hic Plato fuit autor Academicorum veterum, inter alios difcipuli ejus fuerunt Speufippus, utriufque Xenocrates, (a quo exorti

&

Stoi-

Digitized by

Google

.

Dc

12 6 Stoici

,

)

Origine Anima.

& Ariftoteles autor Peripateticorum,

fuit magifter Xenocrates autem Platonicus Stilponis Crantor Polemonis. Vtriufque Crates difcipuli fuere , Cratis 6c aliorum Zfeno, ,

&

&

Zenonis Cieas, iippus

rum

&

coelo:

tonicos

,

2. epift.

animas lap fas Marlilius Ficinus addit , omnes Plaomnes Platonicos

excepto Plotino

,

&

Hieronymus tom.

autores fuere.

82. fcribit de

Cleanthes, Cleanthis ChryChryfippus Stoico-

al.

quorum Zeno

:

fcntire

& Onoene

,

Contra L. Vives in Auguftinum de Civ. Dei X. 30. aderit Plotinum Jenfiffe juxta Platonem animas hominum ufque ad, corpora brutorum revolvi. Et C. Rhodiginus lib. 9. cap.21. utrique,

credere.

,

,

& Plotino, &

fcihcet

Ongcni ex

chum

ait

,

At

lib.

pfcduiffe

,

praecipitare.

,

,

vel

animam

rationalem

m brutum

& Greg. Ny denus

Quemadmodum

de anima

^>fx^ v Iambli-

libris

adfcribit fententiam

Nemefius Emefenus

lib.

de

natura hominis, cap. 2. poftquam tradidit Cro-

nium

,

lenfide

Theodorum Platonicum & Porphyrium omnem animam ede rationalem Iambli,

monobtblum cujus inscriptio h
chus inquit eji

:

non

,

(dripfit

,

hominum in

,

&

detur hic hujus fententiee gratia praeclare non Platonis

tantum mentem cubile perveniffe

cho

ajfecutus

& Porphyrio

neae Gazaai.

;

&

fed

Eandem

adfcribit

,

ad

veritatis ipfius

&

IambliTheophraftus IE-

fententiam

Alterius lentendae fedtatores fue-

runt

1Digitized by

Goggle

) -

.

De

Origine Anima.

,127

<

Timaeum. Plotinus lib. dc Daemone proprio, & Crantor. Tertius Hannibal Roflelus Calaber in Mercur. Pymand. lib. 3. com. 6 dial. 2. qu. 9. cap. 2. Platonis fcwcrcv amplexos fcribit Flotinum , Ortgenem& For mox fibi non conftans Reprehendiphyrium. runt Proclus

iib. y. in

.

&

:

hac finientia Flatonis ( adde Plotini a Porphyrio , auttore Auguftwo 10. de Civit. Dei. cap. 30. Dicit Forphynus , ait , Deum ad hoc anitur

inquit

,

,

mam mundo dediffe

,

ut materia corporalis cognofiens

,

aliquando jam taMundata pofimocum Patre confiituta nunquam jam mala dum , hujufmodi ultra paffura efi. Idem Porphyrius d. 1 . docuit ^ f» filos homines ( i. e. corpora humana )

mala

patrem

,

recurreret

:

wc

lium polluta contagione teneretur.

&

pracipitari poffe

animas humanas.

agemus. Cicero 1. de

De Origene arg.

feq.

miam

veterem

legib. fcribit

& Peripateticam

quoque, Acade-

Phtlofiphtam re con-

gruentes genere dicendi paululum differre

:

porro

&

Zenonem (autorem Stoicorum)©’ antiquam Academiam ( cujus autor Plato fuit , tefte Diogen. Laertio ) de re und ( esique morali ) filum diffidere de exteris mirifice congruere Et quaeft. Aca d. Platonicis feu Academicis 1 lib. ait , Stoicos fententiis non differre. Hierocles apud Photium, probat Philofophos omnes , «ve Plato,

,

.

nici

si

ii

fuerint

,

five Peripatetetici,

&ipfum Ari-

ufque ad tempora Ammonii , praece, noris Plotini Origenis , in dogmate con-

ftotelem

&

Jenfifle.

Epiphanius etiam

haer. y.

Stoicorum,

8c

Digitized by

Google

T>e Origine Anima.

128

& 7. Pythagoreorum ju»? vel ripateticos ^wv quoque tenuille. Nos ,

teftis

& Pe-

Stoicos

efl:

tuv idem de Seneca

[Atltv
Stoico probabimus. Arifloteies certelib.de gener.animal. intellectu, vel mentem patientem tantum traduci agentem autem forinsecus ingredi, £? ad corpus accedere contendit. Iib. de propr. elein liment. ait ,[ptritum vitee Dei juffu venire.

cum [emine

,

&

bris de

anima hanc

animam

elTe

cum corpore

,

illam

,

quam cum

Ceterum R. Volaterranus ejuod ejuum ficut

mam dixerit

&

ipfi ,

cor-

Philolog. Iib.

38. Platonici, inquit, Anfotelem rant

,

videtur appellare, aitque melius elTe in-

telle&ui non

pore.

mentem

xoot

errare adfe ve-

priorem corpore ani-

tamen reminrfci non admittat HieroEpiph. d. 1 Stoicos Icribunt , animam elTe propriam Dei fubftantiam , cjulque partem docuille , que etiam Senece lententia fuilTe videtur. Non re&e er-

nymus tom.

.

,

2. epili. 82.

go contraJEpiphanium

&

.

& Hieronymum

tur Gregorius Nyflenus lib. de

,

vide-

anima Stoicis

animarum quotidianam creationem tribuere. propriam Nam non lolum jU£T£v
&

clTe , preexiftentiam animarum necedario infert; fed Sc Stoicos aperte ean-

Dei Tubftantiam

dem docuille conltat. Imo cumEpiphanio Ladantius lib. 3. cap. 18. Stoicis pariter atque Pythagoreis lententiam de animarum preexiadlcribit.

ftentia &c

corpus

V trifque con-

Damafcenus lib. de heref. Stoici inquit, occidere animum k corpore in corpus migrare.

lentiens

,

,

Non

,

De Origine Animae. x zy Non re&e ergo hoc ipfum de Stoicis negat D.

"

Petavius not, in Epipban. hasref.f. dicens

quam a me

leElum

: nufi uehfirj/v^uxnv defendijfi

ejl

j

,

Stoicos, &cc<

ov

tw

Ifidorus Bafilidis filius

r

u>

apud Clement. [Alwvc&tq

Strora. 6.
tu/x

^rJ|

ccvB-fU7Ti{(

& difcipulus,

n«p^wp

i£ '3rC5

jTy

»

"

i%YiyyiitKwv ,

01

Axlptcv®*

7i

Aes&niAvif $xlfAo
vov t? ovmfxofluicnuf

: i.

e. migrationis

mtorpus.

Ad-

dit autem, A riftotelem hanc propheticam accipientem dodrinam in fuis libris pojfuifle , nec confeflum efife unde eam acceperit , &c.

Cebes Thebanus Tabulft

fWf
*

:

6

0/ fXtUAoVTie e

Philofbphus Platonicus in o 7Jm.owaIw 4
6%a& 6 nv Ave,

3

,

0

W

<

yxpdw nvx

<*vw

T jj £T 2 0 Uaarip ^«XVUftlV 71 «T(^* i *J TJJ , £ Axlpuiv xotAw-rof- •mO&'rJe< 0 v>7e eicaroq&optfylote ri
Jetxvvi] ntlxv 6 £ ov flo/riff x$l(fiw

IxifAvtnv ov

tu

/3/w.

Magna

,

« va^oS»!

multitudo quae portae

vitas hujus ii qui tn vitam corpora( , fitnt ) lem ingrejfuri funt. Senex vero is, qui fuperne Jiat, chartam quandam una manu tenens , altera vero

quiddam veluti monflrans

,

Genius dicitur .

Mandat

autem wgredtenttbus , quid eis , ubi in vitam ingrejji faciendum fit : cui viae committere de, fi

&

fuerint

beant, caiTtr x

vita velint. Ibid. 2 t iQuvo? IxoTYf iiwoifxi n E vJxtpiQvlx , >&) Agtiuj , uonr p tvs vevixtjufTxe t«V

'alvi ejfe in fi f £

? tjj

ed xfaeu 7mff0\

.

I

'

*

p «**-

Digitized by

Google

,

De Origine Anima.

13 0 fMylgug •n $

rag fxzylgsg

t<$luj iyco.fy&x. x

^

Ketf nolas oiyuvotA vivhtv,)uv ouu-

ciyuvot/;.

,

hjjj\

,

e»a/« JxAov. 'iodum 7ruv& vzvixviKZ

ysv

tcuilx

ci
,

^

0

TrfuTvv /dfc

cixvaii.

)

H

^jTriAavov.

s/

«Toxei

fyefct

co& cneivcc

TiKvo

5

t^u)

£

j ,

,

«rei

,

X7Ttffi-

cmelvois 'ssff-n-

m

rouim

no»«, Asj/«$

^ov.

,

(xzyt&c

rbi

CMOhxre

^

,

JC^Hp^THitev iowla.

^

vuo t«to) ^xA 6o«
3

ii.

6
'SrC9'^§ 0V eulivv y.xtvi&iz

rocom

3>?e/^


Ayvoitcv tivxi

,

Kj

j

tipluJiyu. Ei& r Avnluu ){$\ To^up}* tlui/ ^ r cfj/Aapyyg/ftv ^tj r <*x.£2 xkIxv. ttwvtwv t«twv jc^st« , Xj xxAwv tpyuv , a K^letnq uaxrzf 'io

pov

;

,

,

ijj

x.

,

£<{)ky srs

,

6 J/W

71$

cuJidv

,

Kj

5

Ixtkl&S vlxr S t

$uuxy.is

>?

Eu^ 0Mm,ovix»i

j

$ ,

,


w


CttHVO £71

)

vicuvlonz.

reujrtj tjj Siwotpii 6fcfctipuov

«-

juto»

0 £
yvzf)

o ,

fi>

Hj

nCpowwDeig

i*cixxes&

z

eum fud vi , (A exter# virtutes «f. eos qui maximis ftnt certaminibus defundi. , Quibus autem certaminibus is e(l defunctus ? inmaximas belquam. Tum ille : maximis, inqmt : Beat it udo coronat

omnes

luas

& & cruciabant & /uperavit omnes & a Je

qua prius ipfum devorabant

,

fervitute premebant

,

,

,

,

profli-

ili # jam ei ita dudum eis ferviebat. Qmflnam dicis belluas ? F erquam enim audire cuDepio. Frimum inquit Ignorantiam & Errorem

gavit

,

ipfe

ferviant

,

fui juris fastus

quemadmodum ,

adeo ut

:

ille

,

,

inde Dolorem , Lutlum, Avaritiam, Intemperantiam,

& omnia genera vitiorum.

His omnibus imperat ; non paret ut priits. O pr#clara inquam facinora vitiortamque pulcher imam ! Perum illud etiam mihi ,

,

,

,

dicito

Digitized by

;

Google

1

,

<

^

qu
:

beatus

fit

,

1

qua eum

,

3

ornari di-

Nam qui ea vi coro&c. Quo

cebas ? Beatifica 0 adolefiens .

natur

'

/

De Origine Anim&.

,

dicito

& maiorum expers

,

quid elegantius convenire queat cum illo Apotempus Tim. I V. 6 7. 8. Ego jam libor ,

iloli 2.

tavi

&

.

mei reditus

Certamen

infiat.

illud praeclarum decer-

curfum confummavi fidem fervavi .

,

y£-

,

pere/?

repofita efi

,

mthi jufittix corona

quam reddet

,

mihi Dominus in illo die juftus ille judex : non fiomnibus qui expetiverint illum autem mihi , fid 1. Cor. IX. 24. lufirem illum ipjitts adventum.

&

,

,

&

An ignoratis eos qui in fiadio currunt

2y.

dem currere

fid

,

,

unum accipere praemium

omnes qui? Sic cur-

rite

ut comprehendatis. Forro quifquis certat, in omni-

bus

efi continens.

vmiam

accipiant

& cum rit ille

illo

lUi :

nos

quidem igitur , ut perituram co autem , ut incorruptibilem. Vt

Petri 1. Epift. V. 4.

Fafiorum princeps

,

Quum apparue ^

reportabitis immarceffibi-

lem illam gloria coronam*. Anaxarchus tyranno. Tunde, inquit, Anaxqrr chi vafiulum (quod alii capfidm , alii/o&^alii tor,

nes

&

ojfa

dixere)

Anaxarchum

res qui id teftantur

,

AutQr

non tundes.

funt Philo Iud. lib.

quod

&

Bruf. lib. 2. cap. 1. ex omnis probus liber , Plutarch. apud Laur. Beyerlinck Theat. vit$s humans tit. Anima, item Diogen. Laerc. CleTertull. mens Alex. Ennius quoque Scipionis Africani , Nu,

&

;

&

mantini prsceptor

tem

&

,

ftatuit

animas immortalita-

f*gTE|

Catones

,

Scipionem

& I

Laelium animarum

2

prs-

>

Digitized by

Google

:

-.i

T>e OrigineAnim*.

praeexiftentiam docuifle , tum ex aliis, tum ex amicitii liquet. Fuifle auCicer, de fene&.

&

tem Catonem

etiam Stoicum iccibit

oaniyju^ef,

jLa&antius.

Ciceronem Platonicum ubi

offic.

volumus.

utrique

ait

:

&

i.de

fuifle

conftat ex i.

& Socratici & (Platonici

Atticus Ciceroni dicit

leg.

Scribas tu idem de legibus

de ejfe

:

fic

enim fecijfe video Pla-

quem tu admiraris quem omnibus anteponis : quem maxime diligis Notanda itaque funt verba fequentia ex lib. i . de divinat. tonem illum tuum

,

:

.

Animus , quia vixit ab omni asternitote : verfatufcum innumerabilibus animis : omnia , qu
qise ejl

natura rerum funt , videt: item, quid

e(l igitur,

cum

domus Jit omnium una , coque communis cumque antmi hominum femper fuerint , futurique fmt , cur ii quid quamque remJigniquid ex quoque eveniat , ,

&

jicet

perfpicere

,

non pojfunt ?

Varronem etiam Platonicam fecutum .

feribit

Virgilium

patet ex

illam fententiam

Hannibal Roflelus.

& Ovidium [xtlt[s4^uinv tenuifle,

iftius 6.

libro iEneidos

Metamorphofeon.

(

fe

udem

,

&c hujus libris

fententias favifle

Servius interpres Virgilii prodidit.

Tibullum & iententiH

)

pitlepi^v^uireus

Prasterea

non

alie-

ex ejus poem. ad Meflalam. L. Senecam ejuldem fententiae fuifle , apparet ex ejus verbis epift. 2 . Depone onus . quid eundam $ tanquam non prius quoque , relido , in quo la-

num

tebas f

fuifle, liquet

,

corpore

,

exieris ?

Quoniam verd omnes PhilolophiPy thagorxi

Digitized by

Google

:, I

De

Origine Animet.

133

&

raei

funt

Platonici noftrae fententiae adftipulati placet faltem nomina eorum gentilium ,

,

qui poft Chrifti nativitatem vixerunt recenfere. Sunt autem hi celebriores : Chronius, Theodorus, Sotion, Clemens Romanus, Apollonius Tyanaeus, Statius

rus Berytius

Plutarchus Chtcronenlis, TauIuftinus Philo,

,

Maximus Tyrius

,

fophus, Philoftratus Lemnius, Numenius, Apulejus , Ammonius, Plotinus , Amelius, Porphynus , Proclus , Iamblichus , Chryfanthius , Pri-

^

Maximus Chalcidius, Iulianus Imp. Ammianus Marcellinus, Salultius, Macrobius, &c. uique in feculum quintum. Vltimus autem Ma-

lcu.s,

,

crobius

l.i.

fuper

originem manare de dubitat«e conflat hccc

qua a

,

mam tem

,

inter recle philofophantes in -

,

cap. 10. Secundum

ejfe (ententice.

(3

vere

quifque

fuos fi inferos in bis corporibus ejjc credi-

Theologis afferuntur

patimur manes

mus

Somn. Scip.c.p oit^animarum coelo

,

quid aliud mtelligendum eji , quam mori anicum ad corporis inferna demergitur : vivere aucum ad pipera pofl corpus evadit ? cap. 21.

,

,

Quod

ait

:

Nihil infra lunam

effe

divinum

accipiendum efl, animos hic fed ficut piem dius advenit

recedit

,

non

,

ita

napi putentur plemus , cujus ra-

efje,ut hic

in terris dicere

ejfe

&

prater

,

animos munere deorum hominum generi datos

ita

animorum

origo cccleflis

fed lege temporalis hofpitaluatis hic exulat. lib. 2. cap. 12. Ver um hominem ip/dm animam effe tefla-

efl,

tiir

(Plotinus.) Ergo quod

(al. qui) videtur,

non rpp

?

,

verus homo

efi

videtur . Sic

,

fed verus

cum

ille efl

,

a quo regitur

morte animalis drfcejferit

,

quod

animatio

f

I (

3

cadit

Digiti;zed

by

Googlc

Origine Animi)

j34

cadit corpus regente

viduatum Et hoc ejl quod vide* .

tur in homine mortale. eji

,

ab

Anima

vero qut verus

omm conditione mortalitatis aliena efi

,

homd

adeo , ut

&

ad imitationem Det mundum regentis , regat ippt dum a (e animatur. (Hatonici enim munDe Deam ede fentiebant. ) Stoicis

corpus

,

di an imam

jam diximus.

;

*

' .

tii

yn .*& jwt

Quod autem omnes Ethnici, quotcunque feruntur credidide anima: immortalitatem

,

flmul

animarum tranlmigrationern tenuerint , liquet ex libro Greg. Nydeni libi. deanimA., 2. cap.7. ubi feribit : Ethnici omnes qui animam immorta,

animarum tranfmigrationem unanimi confenfit adflruunt , circa formas animarum diverft. Sed Stoicos affirmade animas ede immortales conflat j qu& de re vide Lipflum in PhydologiA Stoicorum. Hierocles certe Stoicus comm. in aurea Pythagorae carmiua , non folum immorlem dixerunt

,

talitatem animae defendit, fed etiam probat ani-

mam ede antiquiorem corpore.

&

alii cre* Hodieque Bramiqenfes in IndiA , dunt animarum humanarum tranfmigrationem in alia animalia, feu bona, feu mala , pro ratione vitae antea&se antequam in aeternam quietem , immortalem beatitudinem pervegaudium , niant , cujus rei teftem producimus Olearium in in itiner, Indiae Orientalis Lib. 1 cap. 13. Sed ,

&

&

quoque occidentali & feptentrionali plagA majorem partem incolarum crederfetranfmi* grationera animarum , legitur iri MSo Arabico «Geographico, Ferme omnes Cbiiienfcs fttle/aIndiae

.

Digitizoi by

G

3

,

De

-

Origine Anima.

1

3

^v^wutv ftatuere , fcribit Ricaltius hiftor. imperii Turcici , lib.2. cap.12. De Indoftanis hodiernis in imperio Magni Mogolis Ioann. de

omnes fequunturie&am opinionem Pythagoraeorum , credunt enim animarum immortalitatem illafque aut praemium, .aut poenam confequi per tranfmigrationem in Laet. Gentiles ibi

,

Nec Regnum Guzeratenfe tali alia corpora. opinione caret. Ha&enus de Gentilibus : refiduum eft, ut etiam deChriftianis, haereticifque agamus..

.

XI. Senecam, Ammoniutn,Plotinum, Hieroclem, Proclum., aliqui Cbriftianos fuiile volunt : nos de iis in praecedentibus egimus, hic nonnifi eos , quos nemo non ait Chriftianos

&

•fuifle,

allegabimus.

^Primo loco perpendenda proponimus verba D. Barnabae dicentis frffaoi

;

(

:

in epift.

pro ifaopttfa novi

,

creati

cap. 12,

legit

foufAzfa ,

initio,

Hermas vih ,

1.

i| wpyfit z* allegans

Clemens Strom.

Failt fumus rurfus ) item : cui dixit ante conflituFaciamus hominem &c.

ab

tionem feculis

rem

Cathol, part.

tflfjapitfy xauvoi tcu Aiv

quae verba

fptritum noflrum dicit antiquio-

3.

:

(fcil. corpore.)

$

Clemens Romanus Recognit.

lib.

I.

cap.i-i.

Fofl hatc omnia hominem fecit , propter quem omnia properaverat , cujus interna fpecies eft antiquior ,

&

ob cujus caufdm

,

omnia quas funt fatta 1

,

mintfterio

1ejus funt conceffa.

.s

Simonem, Bafilidem Carpocratem & Gno,I

4

,

fticos

Digitized by

Google

3

,

De Origine Anima.

6

1

fticos fxihvffufxoirutnv credidide clefiafticil

Iulianuin

videre

ex hiftoria Ec, Valentinum quoque &c

eft.

animarum tenuide,

praeexiftentiatn

peripicuum eft ex Clementis Alexandrini lib. 3. Strom. Apud Irenaeum plurima hujus rei funt teftimonia

,

inter alia lib. II. cap. y. homines per

Deo fcriptum non probo. Caeterurn autoritatibus haereticorum iolis non defendo meam lentendam led iufficit demonftrafle haereticos aliis in dogmate de animarum praeexiftentia non contradixide. dejcenfionem Inultum effefeparatos a eft.

,

Ego autem

;

Quid non

eft

Pantasnus de hac quseftione fenferit memoriae proditum nili quod Eulebius Chron. eum Philolophum Stoicum Ejus autem difcjpulus Clemens Alexan,

fcribat in fuifte.

drinus Platonicus fuit qui in libris Stromaton , promittit quaedam de anim^ , an vero tale quid

non conftat. Certum t3tnen eft eum hypotypoleon animarum eav, multoifque ante Adamum mundos, docuide, tefte Photio Cod. 109. Irenaeus autem videtur ftatuide animam cum (emine generari. De Melitone nil certi definire pofturaus, quia periit ejus liber de anima corIcriplerit,

in libris

,

&

pore.

Tertullianum etiam Platonicae illius fententiae participem facit Hannibal Roflelus Calaber in Mercur. Pymand. lib. 3. com.tf. dial 2.qu.
dam

quia Platonicam lenten, egregie exprimunt, luc inferere libuit.

-,

De

Origine Anima.

137

autem fequcntia : Platonem in pK%pnlv%v-

lunt trEiUf

dogmate flcutt ftintApulejus

phyrini

Varro

,

Vergilius

,

Plonnus

,

Tertullianus

,

,

Por-

,

Origencs

eas

,

omni contagione corporis Uberse funt

quce ab

lum poffidere fiderto

appetitivas vero corporum

:

de coelo profpicere

,

,

& pondere

,

;

&

hi puras animas ab initio conditas arbitrantur:

ca-

,

latenti

de-

terrena: cogita-

tionis, pattlatim in inferiora delabi , corporibus dtvtrfis

non ea

&

&

purgatas ab bis tandem refoltttas , qua defenderant porta , ad fuperos reverti ;

conjungi

:

,

&

duas ficjiiidem in coelo portas pro afcenju , deflenfu Macrobius fuper fomnio Scipionis ad animarum ,

mentem Platonicorum

minum , &

deflenfks

deorum

defcenfus

Prima

explanat. ,

qud.rurfus afendentes animes , galaxia autem

j

per ftgmftrum protenfus circulus Cestcra

autem figna

dtverfts

,

vis

,

ris 1

,

,

tranfluntes

oblivifcuntur eorum

vim agendi

tn Solis

j

,

:

,

locus eft beatorum.

,

quaft ebries ex vtis

qua

habebant tn

acquirunt mtelhgentiam

,

jent tendi

porta ho-

.

immortalitatem deorum confluuntur

In fphara Saturni

eft

Cancer. Altera Capricornus

in ,

Martis

,

;

coelo.

in Io

ammo/uans ardorem , naturam ; tn Vene-

opinartdique

motum voluptatum i in Mercurii , interpretandi Purgatas quo: in Luna , vim augurandi.

vigorem

que evocari ad Lethes um fluvium obliviflantur presteritorum

,

malorum

ut inde bibentes ,

qua

,

in corpori-

&

&

ab ad fuperiora conflendam , Haec Ro/Iemajorem ad di&orum explanaEgo autem tionem addo , Platonicis duplicem eile poturo, alium deojuro , quem ne&ar appellant., alium

bus paffa funt his rurfus

:

m inferiora reveni cupiant.

lus.

*

I

y

ani-

/

De Origine Anima, 138 animarum qui fluvius Lethaeus dicitur, & Crater Liberi Patris (Dei vini) inter cancrum leonemque locatus. Vtrumque potum dicunt in,

ebriare, 8c oblivionem inducere

&

fceniu naturae fragilioris

illum in de-

;

labentis

,

hunc

in

alcenlu rerum divinarum.

Inebriationem quidem divinam etiam in Plalmis legimus. Origenes Philofophus Platonico-Plotinianus, Ciem. Alexandrini dilcipulus , Periarch. lib. 1 1. cap. 6. 9. docuit , Bmnes unimus mitto

&

Deum Eundem in

fecijfe

aquales libris

libero arbitrio

Pamphilum

fui/Te

praeter

epift.

ad Avitum

,

fcd

,

Periarchon

&

,

epift.

,

,

pra ditas.

hujus lentendae

&

Hieronymum

82. ad Auguftin.

&

apol. adv.Ruffin. tertis eft Auguftinus de Civit.

Deilib. XI. cap. 23. Trad. 10. in Matth. locum adlcribit ammabus ante corpus, trad. 3 y. animam dicit incarnatam. Conf. hom. 27. Num. 6. in Levit, (qui

etiam funt

inter opera Cyrilli Alexandr.) aflerit,

ammas an-

poft princip. trad.

te

1

mundum creatas. Tom.y.

tiam univerlalem

,

appellat, dicens

valuerit univerfalis de

cum corpore

in Ioh.

anima opimo

non feminetur

variafque caufas carnem ,

,

,

hanc lenten:

Quodft prae-

tanquam qure

fed ante tpfism exiftat

,

ob

& fanquinem induat. Con-

cilium luftinianeum Origeni etiam tribuit len-

tendam Pythagoricam , quali {latuerit animas in ipfa quoque aquatilia animalia, i. e. in pilees migrare qu& de re lege Paganini Gaudendi comparationem dogmatum
lofophia Platouis.1

,

t

De Origine Anima Hippolytus martyr

139

.

animas hominum a ficulis

,

fuijfi affirmat. •

Firmilianus Epifc. Caefar. Cappad. Origenis coelo pcccaffe , docuit animas prius ,

m

dilcipulus

quam

'

tn corpora dejiciantur.

,

,

ammas proeexiflere an-> Photio Cod. 119.

Pierius martyr probavit te corpora, tefte

Arnobius lib. 1. adv.gent. Nonne , inquit, Deo omnes debemus , hoc tpjum prjmttm cjuod fumus ? quod

effe

homines dicimur

lapfi caecitate,

Elmenhorftii h.

1.

m

quod ab eo vel

!

Lege quoque

invenies.

lib.

ffi

,

vel

V ide notas

hoc in corpore continemur ?

2;

& plura

*

*

Ladantius lib.il. cap. 10. Rebus omnibus mir rabiit defiriptione compojitis

rare conflit uit

,

&

,

regnumfibi aeternum pat-

innumerabiles animas procreare

quibus immortalitatem daret.

Futat

,

di effe

Ad

b.

1.

.

creare, (icut angelos genuit ullo

,

,

fptritibas fisis immortalibus innumerabiles

malorum periculo

tamen

Thyfius

Lada nti us animas ab initio muncreatas. Lib. V 1 c. y. Cum pojfit fimper inquit

,

,

ac metu conflat

inenarrabile opus

,

animas pro-

quibus imrmrtaltta* fine :

excogitavit

quemadmodum

multitudinem crearet animarum

,

infinitam

quas primo fragili*

& imbellis

corporibus illigatas , &c. primum ut animarum gigneretur , omnemque terram multitudine oppleret. ( At lib. 3 cap. 1 8., aliter fentire videtur. ) Hinc apparet , quam immeriti

bus

infinita vis#

.

Ruffinus Ladantio opinidfcem


traduce af-

etiam Hieronymus lib.2. apol.adtf* Ruffin. icripferit :• quantum memoria fitggerk^, nifi tamen

finxerit':

ut

Digitized by

Google

-, . 1

1

40

De Origine Attinia.

tamen fallor, nefiio me legiffe Lactantium ov arrepo fxivlw animam dicere.Ccetertm qui leoiffe te fcnbisidic m quo

libro legeris

,

ne ut

tuum calumniatus

effe

me dormientem ,fic tllum morAt apol. feq. dicit, Mi fen-

videaris.

de Lactantio apert/ffeme mentiri Ruffnum , tentiam de traduce animarum adferibentem.

Eufebius Czf. Pal. de Demonftr. Euang.

IV. cap. corporeas

archangelos

,

dos fpintus

,

ditas

i

i. feribit

quafdam

,

Deum

,

lib.

in principio creajfe in-

divinafque virtutes

,

,

angelos

•*

&

immateriales etiam & omnimode mun& animas hominum pr
Scc.

Arium

fenfifle

teftatur Calecas

ammas przextflere ante corpora ,

,

:

& D. Petavius de Trin.

cap. 8. §. 2 feribit tonicum. .

lib. i

Artumfuijfe germanum Pla-

,

Prifcillianus

tur

animas

,

,

ejufque fedatores profiteban, antequam in corpora vemjfent pec ,

cdjje.

Didymum etiam Origeniftam ,

mus

in hilior. Ecclel.

flentiam credidifle

,

fuifie

probavi-

eundem animarum protexi -

teftis eft

Hieron. apol. adv.

Kuffin. quinetiam Photius Epift.

I.

iy. feribit

ob eandem fententiatn Didymum , Euagrium aliofque cum Origene condemnatos in Synodo Iuftinianea.

Gregor. Nyflenus libro de animS,& de Phil. me legifTe memini, )<\occt, animas humanas ante cprpora,($$mul cum angelis creatasfuijfe , ac deinde modo unam , modo aliam ad corpora demitII. c.6.(ut

(

ti ,

fis?

ex hominibus migrare in homines. Reperitur

autem

*

'i

: , :

De origine Anima.

141

autem liber de animd etiam in Biblioth. Patrum fub nomine Nemefii Epifcopi Emefeni lib. de naturi hominis , cap. 2. 3. Philaftrius Brixienfis haer.49. dicit ^animam effe creatam ante corpus , idque ex Pfalmu probat : porro

&

more Origenico exponit interiorem

Non

& exteriorem ho-

&

carnem organum anima rationalis vocat. itaque mirandum, cur nullam fecerit men-

minem , tionem

haeretis

Origeniftarum ,

cum tamen alios

vel leviflimos errores haeretibus accenfeat.

Hilarius in Pfakn.

divinam illam

,

divino

CXXIX. 2.

Non enim cum ad ima-

ginem Dei hominem fecit , tunc nefis docet longe poftea

erat fattiis

Prius Deus

6? incomprehenfibili nobis

illo

virtutis fu
& corpus

effecit.

Ge-

quam ad imaginem Dei homo

pulverem fumptum format umque corpus animam viventem per infpirationem

dehinc rurfus in

Dei facium. Naturam hanc fcilicet terrenam atque quodam infpirationu foedere copulatam. Scit je

coeleftem

beatus Jlpoflolus Paulus per interiorem

hominem

diffidere

,

& exteriorem

8cc. Chryfoftomum

in

eadem

nemo negaverit , quicunque opus imperfe&um proChryfoftomi foetu cum Ec-

fententid fuiffe

cletid

Romand agnoverit

,

ejulque prologum, ut

& ry. & 2y. homilias legerit. Ruffinus quidem de hac quaeftione nihil defi-

verba ejus allegat Hieronymus lib.2. apol. hoc modo : Legi quojdam dicentes quod pariter cum corpore per humani corporis tradu-

niit,

adv. eund.

cem

t

terant

etiam anima: diffundantur ,

affer tiombus

:

& haec quibus po-

comprobabant :

quod puto inter latines

-

Ve

142latinos

Origine Anima,

Tertullianum feciffc

& nonnullos

utero corporibus

,

,

vel

Laetantium

si lu afferunt

altos,

Deus

,

fundat. silnfaitasjam oltm, id creavit

Deus ex

fpenfet tn corpore. alti

gracorum.

( Deo

tefte

niti altqutd

nihilo

Ego

tn vero

,

&

Jingula legerim

ad prxfens •

certi

& defi-

fed Deo

relin-

ficui tpfe revelare digna-

&

Ego tamen hac fingula legiffe me non nego , adhuc ignorare confiteor. Sic Cyprianus in probi, operis de card. operibus Chrifti , litamen ejus eft lcriptum fatetur le ignorare originem anima? quod plures alii fecerunt : de Auguftino Gregorio Nyfleno idem memini inelegiiTe. ) At Ruffino Hieronymus objicit, quod ipfe transferendo Origenis libros Periarchon, lolos errores de rinitate abfciderit, alios vero admittendo innuerit , libi illos placere. Inbitur.

&

'

& in-

cum omnia

&

cum hac

vero

de hac quajhone non teneo fit

tunc

&

fentit

dico ) quia ufque

quo (cire quid

animas

nunc eas judicio fuo nafci di Ortgenes nonnulli

:

Hoc

eji,

,fortaJJis

formatu tn

quod,

quotidie factat

(<

&

&

T

ter illos

autem errores reperitur

&

dogma de

animarum ante corpora. Hieronymus primum tom. 2. epift. 82. ad Augullin. propoiitis omnibus de origine anipraeexiftentia

marum lenrentiis beret

eum

,

nefcivit

,

cui a/Tenjum prae-

animarum adEpiftolae ad EpheIdem pelfpicuum elt

lententi# de pr#exiltentid

ftipulari in

lios

,

pbft tamen fcribit Ruffinus invedh 1.

,

Commentariis

& ad Philemonem.

ex Comment. in Pfalm. C X argumento 3. allegavimus.

V I.

7. cujus verba

Syne-

v

"De Origine

Anima. 14 $ hymno 3. Animam circumdat

Synefius Epifcopus Cyrenes

T «v

(vj/v^av)

Ne
Nubes corporea.

,

Poft:

0
0

.

Tnvii xt&

Sed quandtu

.

vitis

Corporea in vinculis

-~ ,

Maneo

Aecr^co 7n fdfcoj.

Mox

. j:

, 1

H fAoiv yJtj

Equidem nunc

AvoQe^v wAfltf

Cahgtnofam hj/U(i.e.ma-

KtiATJot
Maculamfero

E X°(*W 0 *»3*f

Teneor autem cupiditati-

XjWoi f £e
Terrenis vinculis .

7« 4/tf«« liberator es , 7« expiatores.

A57BAve

Libera malis

JtfltXWV

Kvn Ave voVwv '

,

/

AjroAve

Xov

[6w,

,

Libera morbis

, ^

[terta)

,

Libera compedibus.

axriffA.»

cpi^u

Ewj$»[email protected]

,

Tuum femen fero Generofe

VOi*

i

Scintillam mentis

y

,

E* [email protected] vAetf

/» altitudine hyla

K«^X£JCAi/JJJoK.

Abfconduum.

Xv'

^

C/V

HsVjWW

KetTeSy 4 u %
A*at 3

Ev

ff«jU
vSv

Zooreif^tg,
T«V

OWV KXPfLV

EAsouge [Auuot p.

y

Tu enim in mundo animam : Eer animam vero

Depofuifli

In corpore mentem

>

Sevijti , 0 rae.

Tuam filiam Miferator 6 beate

1

y

i

,

K#ts-

Digitized by

Google

: : :,

:

De

144

.

Origine Anima.

K*t eGeov&ri e9

Defcendi ah

X^o») JyTtVffzq.

Terra ut famularer.

Avti 5 fyoscoi TiVCfXCW iShot.

Ex famulavero

TA
Hyle me magicis

te

Fatta fum jerva

fxi pidyoif

E XtfaorS TiXVXif

Irretivit artibus .

Eu jWOtV

EVI jU-OI

EflMOV 71

$>(&

Adhuc tamen infunt mihi Exigua quadam vires

K£v(f>i«w

Ol)7TW

Abdita pupilla.

yKvutA-

Nondum omnem

7TU.GVJJ

E 6-^£
«AJtfcV.

K£%U7ZM 3 E(f>U5TEp^C

515

Reflrinxit

Avf

XAuJW

vim

Sed circurhfufa

efl

multa

Superne tempeftas

,

uS«?

Cacam efficietis

T
Qua in Deum

EAeau^e wrmp Ktf^v /ksttiv

Filiam fiipplicem

TotV 5T5)AAXJ

Quam [aptus jam

Noe^? etvo^oi#

Jntellelluali afcenfu

Aufxvf^it vAcd

Blanda hyla

ifttg&fyxi.

Defdenum fuffocat.

AAsctoimc

figit. [

aciem di-

Miferator Fater ,

Scandere (coelum) conan*

Tandem

*

[tem

\

Metk juo; jueAtT»)

Jam me p cenitet

X^VIAC? @10TU(

Terrena vita.

Ep’p£7t A^jWflM

Abite in malam rem pejles

AOeCHV /Xt(>Q7ruV

Impiorum mortalium , Vrbiumque opes Abite in malam rem om-

DtoAiUV Eppe7t

TE

X^IK*

TTOffKf

A-jwj yAvxtgcti

'

Noxa blanda

[nes

A x «-

,

,

, ,

,

w

De

Origine Anima.

n O i
Quibus animam AUeftam

IcFtav

T*#j« 0 »y

E tmv

Aet'3«v

j£W

?»*y#7*

Suorumque bonorum Ebibit oblivionem ,

iyxvpeti

Donec incident Invidam in portionem .

/

Geminas enim habet Blanda (portiones ) hyle .

Aoiotf jS

M otspunis vAof.

2f«

q

f» 7W»/<«

J

Porrettd

MeA/^wv

H jWt^oe

,

'Terra fervam retinet .

Aasrg^v

A fxiyct
Of

*

145

Ingratx grati*

Epulas dulces

,

attigit

Acerb* potionis

,

Tmv#W£wv

Contrariis ponderibus

Xiwi
Eum detrahentibus .

0
//«c ewzw terrena

^3® v ‘«£<

Lex neceffitatis ,

Qttrfxof oivctyxKt

Binis

SvoiloTe

©60V,»J

TD4

EvpfO/£7K

,

Inebriata dulci

Cratere ,

«

KXKUV

wvw

Attigi malorum ,

EvjxvpOTS ?iwy<«

EJdlw xiwv

mor-

Deus, vel res divm*.

9^5.

yw

,

[ talibus

Purum autem , Impermtxtumque bonum

j

Me^uo/ow yAvxfi K§»n»je/,

^ crateribus

Vitam fundit.

B iov olvo^oet. Tc gt
• ,

ySw poenitebit

£W?w

x\aucnl

IhK&tv fjLieJJa

manu

<# .

Senfi

K

,

damnum Eot-

Digitized by

Google

»

2 ?vyiu

'j

Epimetheum. Odi tamen leges

v optas

A)5Ko/5rC5<7K?^8f

Jnconjl antes

,

A eiptuvoe, nuTtos

Prata Patris,

^EndjSuv, mvvot

Properans intendo

Fugaces pedes

,

,


Fugaces geminarum

TAatf ^a>£«y.

Hyla munerum. Re[pice me 0 vita

ItJg jug

£cous

Kog^f mfxlec , I«Jg

Intellectualis arbiter

0KV JX67I»

Refpice

'Fv^otv 33n' jctf

tuam /applicem

Animam m terris

,

,

ttog££t~f «vt JoiS

Intellettuales a/cen/us

E7n€
Jentantem

2 u 5 AapJ/ov ***| « A vdyuyx Quti

7u autem illu/lra,

6

Coelum

lumina,

'

,

naQu
Alas

affettantia

Rex ,

leves prabens

Retinacula vero abjetndi-

,

'X.uAuavv

Laxato vincula

AiJJptUV TTDC&iUV ,

Geminarum affectuum ,

0 «n

Outbus animat

Kuptnlei

Aof

Deprimit in terram.

>«?.

Da mihi ut elapfa

y. g c)5u^7
5,[email protected]* UTUV

Ex corporis noxa

.

,

©oov uhptot /3otA«y Etxj ffKf

ewKus

E^ri

HsA7r«f


O^gv a

\to.

Fallax natura

AoAcgv
.

,

./4^ cararum expertia

oixjjJ'5

Qvjoliau; rupeas, : ,

De Ongine Anima.

146

Em Es r

:,

,

Celerem /altum

Ad

dem

tuas aulas

Ad tuos [mus

, .

Vhdeanimx rigi-

Digitized by

Google

:

.

De Origine Anima. mlyot'

Ki%ypt,cc\ >5'

Gutta

ytr

caleftis

fur» in terram

Tlccya. pii

me refiituc Vndefum ejfufa

Qvyxc

Profuqa & vaoans. <* ... 1 Annue ut progemtrtct

Fonti

otAijTts.

Nivtrvv tfifyyovu

Neu
Annue

J[’ \jzro
ut fub te

TJu}qJ

Fatrc cuftodita

2uv divptitlt % oqcZ A vctyeiv ortus

Ojferat fantte

No££»f vjuvyf. Neu^rv 3

Annue (inquam)

Cum caelitum coetu Calefies hymnos.

Vt luci mixta

[Aiy£
tt77

I

Luci mifceatur

puyHvcn'

0

147

Profuit fons.

'

i&nob

AtGcif

,

Pater

,

Non poflhac mergatur In terree firdtbus , &c.

M*]Kt7l Juuovi

E f yfrlVOf UTXV.

Hi fiint ex hortis Platonis & Synefio fparfi floHabes hic corpus velamentum , veftimen-

res.

tum ,

vincula

,

tenebras

,

tempeftates

,

fervitu-

tem, pondus, rete, caflemque animae. Habes animam coeleftem , fblum hominem, depolitam ^

Deo in mundo

tam

,

defeendifle a Patre

dulci cratere,

giftus

&

,

inebria-

(quem Mercurius Trifme-

Plato memorant.

)

Habes carnem me-

( materiam didam ) quae inducat animae oblivionem. Habes coelum patriam , Deum patrem , animam filiam , levibus alis ad Patrem evolantem. His fimilia feribit hym. 1. 2. 4. y. in dEgyptio , five de providenti^ , ade6 8. 9.

retricem

&

K

2

ut

Digitized by

Google

-

,

De Origine Anima.

148

eundem ubique authorem cognofcas.

ut facile

Neque

liber de infomniis floribus illis caret, nos (altem ex eo allegamus illud quod fcribit :

t

eiarth.&xffti

jJv

rjjJi

)tj

jw

fllov

^0%$

« A i%< 0 v ,

&c

.

nspiot 7»

AjjOjwov Ingredientt in

vitam hanc

animae oblivionis poculum porrigitur fuave atqueju'eundum , nam cum famula (mercenaria) ad primanf

vitam fponte delabatur , pro mercenaria opera fervi tutem fufeipit ; illud autem eft munus quoddam , ac miniflenum umvcrfitati praflare ex Adrajlia legum materia quafi autoramentis il/ella : fed non difjimile quiddam liberorum hominum , fed ad tempus conductorum patitur , qui ancillae pulchritudi-

praferipto

ne capti manere volunt tutc pacifcuntur.

,

(3

in di&. libr. Sic utique, inquit,

obfirmatus Platonis fellator

ab ejus lingua pendet

opiniones ufque

hero de fervi-

Non immeritd ergo Nicephorus

GregOras Schol. ita

cum amica

*

,

ad apicem

efl

hic nofler Sjnefius

ut non ,

,

(3

modo complures ejus

(3 fubhmitatem meditan-

do confecutus fit , quemadmodum in ipfo progreffu enarrabimus , verum etiam ipfafmet illius ddtiones pajjim adhibuerit

&c.

& polt

folers hic nofler Synefius :

omnibus in rebus Platonis efl acerrimus fellator.

Auguftinus tradit, animam

fe

,

Ada cum angelis fi-

(3 pojlea ad corpus accejfif quia naturaliter inditum fuerat ei hoc velle: apud

ne corpore creatam fuiffe

Vincent,

hift. I.

,

33. Item de Genef. ad

liter.

VII. 24. videtur fentire, quod anima fuerint creata fimul cum angelis , & pojlea acceffermt ad corpora. fpiritu , videtur (entire animam lib. de anima

&

habere

ifl as potentias , ‘

*

,

.

rationalem, irafcibilem , (3 con cupifci -

Digitize6

by

Gc

jgle

,

:

De Origine Anima. cupifcibilem

in

,

antequam

eodem tra&atu ,

verfatur

)

:


149

corpori rmfceatur

(

fed Sc

ali^s noftrae fententiae

Caufa autem

opinionis

iftius

adeft

quod nullo modo fciret Auguftinus , qua ratione peccatum originale

poffit flante

nova anima-

rum creatione defendi contra Pelagianos. Vide Coppenftein. Nam cum antediverfamfententiam defenderet , fatetur epift. 28. ad Hieronyiy7. ad Optat, le neque orando, neque legendo , neque cogitando ratiocinando explicationem ejus rei reperire potuitfe.

&

mum,

&

Monachi

in PalaeftinS

huc animarum

anno

Chrifti

yy 3. ad-

pneexijlentiam ante corpora fla tue*

, contra quos habitum Concilium Iuftinianeum. Euagrius refert, ^Egyptium quendam

bant

Monachum quum nuncius

veniflet

,

mortem annunciaret, fphentare

,

& impie loqui

,

qui patris

.

refpondifle ,

pater erum

: Defmeblameus immorta-

Hic Laur. Beyerlink theat; vit. hum. Tit. per patrem animam folam , egregie in, telledatn proponit j ied Sc Deus ipfe , anima? rum pater , indigitari potuit verbis Monachi.

li* e(l.

Anima

Autor librorum y. apol. pro Origene , ejufque dogmatibus , probavit praexiftentiam animarum ex S.fcnptur
-

&

Deus

tres res condidtt ,

m.

Si

2.

ex

nihilo

& animam acbc:

angelos

autem

Adam

:

informem materiam ,

apud Ale nf hic

K

& 3

in

p.2. q.14. Auguftino appella-

Digitized by

Google

:

De Origine Anima.

i yo pellativ&

pro homine accipiatur

,

cum

magis

d:6

lententia

nihil profe-

,

convenire

noftri

queat.

Conftantinus Manichaeus in Armenii doSilvanum Pauli familiarem. Baron.

cuit fe efle

Petrus Pariliorum Epifcopus, 2. fent. di. 17.

animaram dubiam

fententtam de praexifientia

reli-

'

quit..p

Albigenfes docuilTe animas lapfas ante corpora , eofque multos errores ex libris Origenis Pe-

riarchon haufilTe fcribit Bzovius , a. 1199. §. 33. 34. Dicebant quoque animam homtms fecundum ejus

meritum per diverfd

malium

ferpentum

in alicujus principis

,

,Ji

tranjire corpora

,

etiam ani-

male

fi

vero probe ,

vixiffet

:

vel alterius illuflns perfonx cor-

pus tranfmeare. ex Caelar. apud Bzov. d.

I.

£.33.

ergo eft quod artic.2. fcribitur, animam hominis lic in morte cum ut nunquam poftea redeat.' homine perire Quid ? quod Petrus Ciftertienfis , Fingunt , inart. 7. Falliim

eos opinatos

,

quit

,

Albigenfes animas noftras

ejfe fptritm illos

apoflafid fuperbi e coelo prcedpites ceciderunt

liquerunt corpora fisa glorificata in aere',

:

,

qui

unde re-

& ipfafmet

animas poftquam illoe finierint fuccefftvam feptenariam habitationem terrefirium corporum

tunc de novo poenitentia priora corpora

,

,

,

tanquam abfolutd

debeant reverti iterum in

quae reliquerant.

Flagellantes docebant omnes animas in principio

a Deo creatas

fitas

artic.

36

,

&

cum Adamo in Paradifum po, apud Seb, Franck.

Maro-

Ve Origine Anima.

1

51

Maronitas Chriftianos Orientales , (de quibus multi multa fcribunt) omnes animas Jimul a, principio creatos fenfifle , fcribunt Sam. Purchas Itin. Edv. Brerevood , Icrutin. religionum , cap. 1 6. ex Thoma^Iefu. Si denique Romano- Pontificii hanc Philofophiam Platonicam de animarum praeexiftenti& , ufque ad tempora Socini confervaflent, nunquam eo dementiae proceflilTet Socinus , ut negallet Filium Dei ante nativitatem ex Mari& extitifle , &c ficut nunc Ariftotelicam , ita tura communem Philofophiam Platonicam (ecutum fuifie mihi per-

&

fuafameft. Philolophiae enim rudis riore inquifitioneea fola recipiebat

pta erant ledae nutritus a

,

, ,

fine ulte-

quae rece-

nempe Pontificiae , cui inprimum addidus , &c

illi ,

cuj ufque facris

qui tandem

in Theologicis

divortium fa-

ciebat.

Ex recentioribus noftrae lentendae fubfcripfit Francifcus Georgius Problemat. 2 6. &c. Pohabere animam Adami. Alios recentiores Metenfomatiftas vide apud Franc. Iunium in Ioann. XXI. 22. ftellus Parifiis dixit fe

&

Bezam

in 4. Elclrae,

& alios.

Qui Trementes fentiunt

.

did:i funt,

quidem animam

&

quidam

alii

exiftere ante corpus

,

eam Dei partem efle putant , cum antiquis , quos memoravimus , haereticis. quodam viro celebri, AdaAudivi etiam

fed

roum Boreelum

(

tefiimonium*,)

ftatuifle

autorem

libri.

Ad legem

& ad

animarum prasexiften-

K 4

tiam

,,

V

ifi

D e Origine Anima.

.

j

tiam ante corpora; afferebat autem eundem non aliunde quam ex le&ione S. feripturae fenten-

tiam illam imbibifle. Mufelmani animas Chrifti

&

Muhammedis

ante corpora creatas credunt. At Ricaltius hiftor. imperii Turcici , lib. 2. cap. 12. refert ex

Muhammedanis Manufihos '

Cbinenfes

&

Et hic finem

y.{le[A$/v%) o>
teftimoniis Chriftianorum

imponimus

^

omnes ferm&

& haere-

ticorum. Cum vero Hieronymus , poftquam Epift. ad Auguftin. Tres fimul. fuam fententiam defendit autoritate Origenis , Didymi-, Apollinarii Laodiceni Eufebu Emefeni, Alexandri, Theo,

,

dori Heracleotae

,

& Chryfoftomi

,

dicat

:

Si

me reprehendis errantem patere me qu&so erratot tantorumre cum talibus : quanto magis ego que virorum autoritate munitus idem auda
,

,

dicere poflum ? M«7 eju 4/v;£waK autem vel fxihreufxoirucnt ani-

marum in varia alia corpora tam hominum qu&m brutorum videtur refelli Hebr. IX. 27. ,

28. ubi dicitur mori

,

:

Sicut ftatutum

deinde vero judicium,

ita

eft

hominibus femei

Gf Chriftus femei

Deinde, plura cffent in refurre&ione eft. corpora humana, quam animae, cum tamen anima una nonnifi uni corpori uniri poflit , nifi illud fblum corpus refurre&urum, cum Cabaliftis dicendum eft , in quo anima purgata fuit bonis

oblatus

1

operibus.

XII.

Nihil ergo refiduum eft r.

;

ut ; nifi

argu-

menta

Digitized by

Google

1

,

De menta, quae

in

,

Origine Anima,

ijjcontrarium objiciuntur, folvay

ipus. i. Objicitur

minem de

Genefi

limo tenue

,

1

»

7.

Formavit

Dem ho-

& infpiravit mfaciem ejus fpi-

&

r aculam vitte , fablui ejl homo in animam viventem. Ergo anima Adami non fuit creata ante corpus, non eft itaque probabile alias animas produ&as efle ante corpora. Refp. (1.) Philo de

mundi opif. Illud, inquit, infpiravit, nil aliud erat , quam fpiritus divinus ex beata & felice tlld natura ,

&

Clem. Alex. Strora. 6, huc in coloniam mijfus. Merito inquit , dicit Mofes animam ratione pr
fpirituale , fed animale ,

& pojlea fpirituale.

(

3 .

)

non

video rationem conlequentiae in eo : fpiritus in(piratus eft poft formationem corporis : erg6

non fuit ante formationem tius ficut

fpiritus fuit

ens nec

corporis.

Imb po-

antequam veftiatur , ita antequam infpiraretur , namnou-

corpus

veftiri

,

eft

nec infpirari poteft. Re&e aucorpus fuifle primo fine , quod nos non nega,

tem inde concluditur

(piritu ante infpirationem

mus nam :

veftiendi, -

quam

& veftis fuit fine homine, ante adtutxi & vafculum fine re contenta ante,

Sed ficut non (equitur vafculum fuifie formatum ante rem inditagn veftem ante corpus , ita minus re&e ex loco dires fuerit impofita.

K

v '


1

Digitized by

Google

:

:

, :,:

Origine Anima.

1 5*4

dio concluditor , corpus formatum fuifle ante fpiritum , ciim hic de unione carnis Sc fpiritus non verb de formatione utriufque fermo fit aut

fi

illud

inde non

non impugnat

eft

probandum , obje&io

thefin noftram.

2. Objicitur quod eodem loco dicitur : ForGenefi I. mavit Deu* hominem de limo terra 7 6 . 27. Fecit Dene hominem ad imaginem Dei fed corpus non eft ad imaginem Dei formatum. Erg6 anima: ilia itaque tum demum formata eft. Refp. Si argumentum hoc probare debet

&

.

fex diebus creationis, con-

animam efle creatam

qui praeexiftentiam ani, defendunt. Sin adfertur ad probandum animam vel fimul vel poft corpus creatam , ma-

cedunt id ipfum multi

marum nifefte

contrarium inde evincitur

:

nam cum

primo capite dicatur homo ( merior , i. e. anima) fecundo homo (exfa&us ad imaginem Dei ,

&

terior, i. e,

formatus ex limo

corpus)

terrae

,

t

liqui-

do apparet animam formatam efle ante cOrpus. 3. Objicitur illud ex Pfalmo : Quifinoitper ftnqulos corda terram. tari

Deum

efte

Refp.

eo ipfo tantum deno-

creatorem

omnium hominum

& patrem fpirituum. Qui format fpiritum hohoc dici ad fignificandum y efle animae creatorem. Senius enim eft

4. Objicitur ex Efaii: mini* in

Deum *.

tpfo.

Deus format ficut

Refp .

fpiritum hominis qui eft in ipfo : cm 7rvtvptoi $ aivfl

Apoftolus dicit : ni

autem, homine fpiritum hominis.


Deus format in

ipfo

y.

>

Ob-

Digitized by

Google

1

:

.

:

De Origine Anima. ejfent

Rom. IX.

Objicitur

y. ,

vel

,

15^

11. Antequam nati

quicquam bont vel malifeciffent. Refp. in

corpore , quemadmodum D. Paulus 2. Cor. V. dicit: Omnes nos comparere oportet coram tribunali Chrifti

,

ut umfqutfque reportet

,

qu
cerit.

6. Objicitur Ioh.V. 17. Fater meus u/que mo(5? ego operor . Refp . Chriftus loquiconfervatiouis. tur de operibus providentiae nofter addit j dicens , cdm falvator

do operatur,

&

Nam

quales operationes , verba illa referantur ad miraculum, quod patrarat Sabbati die. Eo modo refpondet Gregorius Nyflenus lib. de aniroii. Praeterea Clemens Alexand. lib. 6 Strom. alii , opera

ego operor

intelligat,

aperte oftendit

fi

&

.

providentis h. 1 intelligunt. Qu6d ver6 non fit fermo de operibus creationis , fatis demonftrat illud Genefi 1 . 2. 3. Deus quievtt ab omni .

opere creationis

&

:

Hebr. IV. 14. Deus

defitt

creare

7. Objicitur 1. Cor. XV. 46. Non prius fpirituale,fedammaUl)& pojleafptrituale. Refp. Non ratione creationis , fed ratione compofitionis conjun&ionis vel unionis fpiritfis animae cum corpore iftud intelligendum. 8. Non rarb fimul cum corporis fimilitudi-

&

ne

&

animi fimiiitudo

filiis

.

& parentibus eft

Semper

id fieri deberet , fi aniper traducem; at quia non confeqnens eft cafu fimilitudinem

ingenita. Refp.

ma edet generata femper id fit , animi parentum

&

filiorum accidere ,

,

neque paren-

Digitized

by

Google

i

De Origine Anima.

$6

morum filiorum caulas elfe. Quod ve-

parentes

&

non femper fit in filiis paobjedio non negat , commune diderium probat , Heroum filii nox
ifta

fimilitudo

rentibus

&

,

&

nam nihil habet extra corpus , quod impediat ejusadionem, in qui confiftit ejus perfedio , nimirum inteliedum , ctim corpus quod corrumpitur

,

eum

impediat. Refp. naturam proab iis quae ,

gredi ab imperfedis ad perfeda mintis perfeda lunt

feda, veram&

aa ea quae funt magis per-

eft in ifs

quae fucceffive fiunt,

,

per generationem vel produdionemex materi^ caularum fecundarum : led non in iis, quae in inflanti vel momento fiunt per creationem ex nihilo , folo verbo vel jufficse caufae primae.

Prima produdio .

,

talis eft

fecundarum

caufarufib

Deus rem teft

,

,

prius

creatio

non

lioratio

illa

imperfedam

faciat. ,

perfedionum per

pia fe nequit

/

Tandem cum megradus in mo-

led in inflanti

pbft creationem

:

autem

perfediorem facere,

quam

.

1

ente perfediffi-

:

fiatlucceffiv£

: i

in

neque eflet ratio cur quam perfedam primo creare po-

rniento concipi nequit

creatura

ob imperfedionem

quae

,

mo locum habere nequit

-

Digitized by

Google

De Origine Anima qu&m S Deo creata eft,

i

.

j7

& Dei operatio in crea-

atque creata eft , non eft amplius , creatio, fed confervatio ; quas quidem creatu-

turam

firaul

fed confervat eam , naturS> in qua primo creata eft. 10. Si anima edet produ&a ante extra

ram non facit perfe&iorem in

illS

&

corpus ti ,

cum eo in poenam peccainclinationem quam habet ad

vel uniretur

,

vel propter

corpus humanum. Si tur

produ&ioncm

in

& vitio.

Si

poenam peccati , fequiquod impe,

ejus animalis

rium habet fuper omnia

alia, aftribui

peccato

ob inclinationem naturalem quam ,

habet ad corpus , fequitur priorem ftatum , in «quo produ
( 1 .)

non

caufarum incarnationis enarrationem , poenam vel inclinationem. Nam pofetiam animae fent fe ipfas foonte humiliare, ut praemium mereantur , vel fi ante peccaverint, ut per vi&oriam, contra carnem fe S poena liberent. Podent quoque animae uniri cum carne elle fufficientem

ex gratiS Dei, ut per medium lu&ae poffint vi&oriam , vi&oriae praemium priftinum fe-

-

&

licitatis

ftatum acquirere. (2.) Etfi effet in poe-

nam peccati incarnatio non edet tamen abfurdum dicere homini datum imperium fuper o,

mnia

: nam gradus meritorum non tollunt neque minus peccatum refpedu majo-

alia

merita

,

rum definit ede peccatum , neque poena minor

cum

Digitized by

Google

,,

De Origine Anima.

1 y8

cum non

aliquo beneficio refpe&u poenae majoris eft poena. (3.) Qui allegoricd prima capi-

Genefeos explicant, ajunt hominem pecclde poftquam imperium acceperit fuper alia , & antequam tunicis pelliceis indueretur. (4.) Si incarnatio fit propter certamen , dicendum homini alia ede fubje&a ad tentationem , ut probatus fiat : deljciae enim , voluptates , divitiae imperia funt irritamenta malorum, unde avata

ritia

omnium

&

ra

vitiorum radix

illa

;

funt ope-

cupiditates carnis, contra quae certan-

dum eft fpiritui. Neque enim

oeconomiae Dei

placuit priftino flatui nos fine merito reftitue-

re

:

cum

itaque meritum non

,

& vidloriae plena vivificatio

neutiquam

fit

adfit inimicus.

fine

lu&a

,

fine virtute

fit

virtus fine mortificatione carnis

riofa

neque

,•

quae eft glofpiritus

:

ifta

eft ludia nifi

Deus itaque nobis

dedit inimi-

cum totum mundum fuadentem

opera carnis impletionem cupiditatum carnis , eo fine uc falvi fiamus, (y.) Inclinatio ad corpus fi ftatuenda eft in animi , non eft ea dicenda natura-

&

lis , fed moralis. Moralis autem inclinatio ad malum non infert flatum violentum. Nam neque adverfarii dicent hominum flatum ede violentum , eo qudd habeant moralem inclinationem ad uniendum fe cum meretrice in carne uni , ad omne aliud malum culpae , quod

&

confequitur

malum

poenae

num inclinationem lum ede naturalem

;

&

fi

dicant

ad venerem Sc ,

homi-

omne ma-

non tamen didturos puto

homi-

Digitized by

Google

i y9 Ve Origine Animi, datu poenae , quae confequitur mala illa necedario , ede in datu naturali : nemo enim propter inclinationem naturalem , cujus Deus autor eft , jud£ punitur. Neque diabolum dicent antelapfum fuifle in datu violento , quia habuerit moralem inclinationem ad peccatum , quam fi non habuiflet , neque pecc&P diabolus &c homo impius fet. Sicut autem* propter inclinationem ad malum , ille ex datu naturali in violentum , hic ex datu minus violento in magis violentum praecipitentur , non itaque abfurdum ed , animam etiam fe propter

homines

in

&

inclinationem illam moralem uniendi

ne

cum

car-

ad quam ceu a meretrice blanditiis alleda protrudere in datum violentum ex datu

,

fuit ,

naturali.

Sixtus Senenfis Bibi. S. Lib. V. i8y. ex Cyrillo Alexandrino 23. rationes profert , praeexi-

ftentiam animarum impugnantes. Sed ad 1. y. 6. 7. 8. 11. 12. 13. 14. iy. 19.20.21.23. Refp. non neceife ede , ut qui praeexidentiam

animarum datuit , dicat animam primarib ob poenam cruciatum vel fupplicium in Corpus detrufam effe. Poted etiam dici animas fedudas £ diabolo , incarnari gratia! Dei , qui ea-

&

rum riis

mundum ex contra-

mifertus propter eas

ut animae per vidoriam ex peccato originali purgatae prifti-

fabricatus

certamine

ai

nam gloriam

fit ,

recuperarent

pote fedudoribus incarnationis

;

non concedam

'j

diabolis autem, ut-

& autoribus peccati gratiam &juftiti& divind,

&

fic

Digilized by

Google

,

De

160

Origine Anima.

£c peccatum animarum duntaxat e flet

v

caufa in-

Poffint etiam ani, fine qui non. inclinationem mae per appetitum ad malum , ad materiam dici in corpora venire. Sed fponte vel praemii defiderio , vel fpe certi reftitutionis ex Dei promitto orti , fe in carne hu-

carnationis

&

& exinanire dici queant.

miliare

me de caufis oblivionis arg. 7. Hic tantum rem fimili quodam declarabo. Hominem inebriatum vino cepit fomnus, profundiflimo fomno dormientem tranftulein carcerem terunt in locum peregrinum , nebrofiim indiderunt , ille experredus non re-

Ad

2. Refp.

dixifle.

&

cordatur, quid ante fomnum in ftatu ebrietatis dixerit aut egerit , ignorat qui in locum illum., aut quorum ope venerit, in lucem prodiens

poftquam longo tempore incarceratus ruit , nevidet eorum quos ante cognoverit, adeoque neminem cognofcit , nec quicquam

minem

intelligit

eorum

&

,

quae linguS peregrini profe-

tantum non fimilis eft infanti qui modo in lucem prodierit , donec revertatur ad cognationem in patriam luam. lfta oblivio eft imago oblivionis animae , ficut fomnus eft imago mortis , quae eft fomnus animae. Animam enim , quae bibit , ficut aquam , iniquitatem , runtur

,

&

&

inebriata

eft

vino

fornicationis meretricis,

quod eft peccatum vel error , confequitur ftatus mortis , in quo ea materialefcens magis mai venit in carcerem , tenebralque corpoinque locum peregrinum , ubi hofpes eft

gifque ris, .

neque

,:

De Origine Anima neque

gaftula

ubi

,

creatura,

161

.

per fpeculum confpicatur mera er-

nifi

enim

fuerit renata

,

fit

quafi

nova

primum ex aqua in animam viventem

deinde ex fpiritu

,

in fpiritum vivificantem

,

qui

non extinguitur, fed ut Dominus mortificat corpus , dignum facit fecum unitum hominem qui audiat verba ineffabilia:' donec revertatur in patriam, unde ortus eft, ibi Deum verum parentem fuum videbit cognofcet, ficutieft. Vere itaque Bafilius hom. quod Deus non fit malorum autor fed eo modo quo Caiphas , fi

&

prophetavit

fcribit

,

quum beata oblettationis veterno

quodam gravata

:

Anima a

,

,

,

& velati

ac 'e flatu fuperiorc delapfa t

turpibus fe cornu Itbidimbus immifcet.

Ad

bono deflettit

filietate affctta

'

Ideo in carne peccare prohibe3 .Refp.

mur , ut non peccando , fed benefaciendo obtineamus rurfus priftinum ftatum felicitatis

*

&

quo ant£ fuimus. Statum illum , fine

in

gloriae

,

medio

gratiae incarnationis

& mundo

,

tanquam

,

& lu &4 cum carne

fpiritui contrariis

,

confe-

qui non poffumus.

Ad fine

4. Refp.

medio

Deus

noluit animas peccatrices

falvare, fed quia libero arbitrio

pec-

caverant, conveniebat, ut rurfus per liberum arbitrium priftinum fibi flatum acquirerent, quem habuerunt in Paradifo , condito anteterra adventarent : ( 4. Efdr. quam coelum III. Hieron. quaeft. in Genef eftque ea com-

&

munis lententia Iudaeorum : ) Si enim Deus fine ullo medio , fine animarum merito rurfum

&

L

in

Digitized by

Google

k52

'

I) e

Origine Anima.

in priftinum eas reduxiflet ftatum

fumet non puniendo demerita

,

,

tum injuftus

&

aequales ef-

ficiendo animas quae peccaverant , iis quae nunquam peccaverant. Si vero per merita lua extra

carnem priftinam gloriam eis recuperare datum fuiflet, primum non fecillent , nifi quodletnper facere debuerant , neque virtutis opus laude dignum fecillent , quae adverfario caruerant, deinde neque ulla peccatorum fuifiet poena, ideoque carne lunt circumdatae , ut non nifi per vidoriam eniti poffint in ludam graviorem

&

liiperiora. Sicut avis alligata lapillo

impolita

ob demeritum

,

quiefcere

,

praecedens

nifi vult virtute lapidis in

& aquis

,

,

non debet aquae fun-

dum , certum vitae exitium trahi j led annitendum ei eft omnibus viribus alarum virtute ut ,

&

in locum naturalem fecurutn aerem teneat , tandem firmum evolare queat : ita homo ob terrae maledidae peccatum alligatus carni , impolitus , non debet quiefcere , ut caro domi-

&

netur

&

luis cupiditatibus Ipiritui

,

quae

animam

conantur in aeternum exitium pertrahere , led virtute Ipiritfls contra carnem certare debet, ut

&

aerem trahere poffit , i. e. ut vivat , tandem portum , nullo delidi locum naturalem pondere gravatus ex tempeftatibus , nempe in Paradilum , cujus porta per Chriftum, omnibus

&

in

ingredi cupientibus

,

aperta eft, evolare poffit.

Ad 8. Rejp. non reliirreduram carnem peccaminolam aggravantem animam, led corpus glorificatum j non corpus ignominiolum , led gloriofum 3 Digitized by

Google

De Origine Anima.

1

6$

riofum ; non corpus infirmum, fed potens j non corpus terrenum, fed aethereum ; non corpus corruptibile , fed incorruptibile j non corpus animale , fed fpirituale. Sicut Apoftolus dicit 1. Cor. XV. 42. 43.44. 10. Refp. in eo confiftere benediAd 9. dlionera Abrakae , quod maxima multitudo animarum Abrahae minifterio debeat caufam incarnationis fuce , tanquam medii , quo falvari falvatae funt. potuere , deAd 14. Refp. pro ratione meritorum meritorum in corpore , i. e. in flatu ludiae vel

&

&

&

certaminis

,

reportabit quilibet vel praemia vel

poenas.

Ad

6. Refp. propter transgreffionem primi hominis , i. e. animae noftrae : deinde non fira1

fuper eos, qui non peccaverunt, , non peccaverunt ad fimilitudinem primi

pliciter exftat

led qui

hominis. Ad 17 . Refp. peccatum vel parentum vel filii non fui/Te primariam caufam , quod filius caecus natus eflet. NamfiChriftus abfolut& negSflet filium peccSfle , eo quoque fenfu negMet pa-

quoniam dicit : Neque ipfe pec: quoniam verd Chriflus peccata parentum abfolut£ non negat , ita neque filii negat.

rentes pecdlfle cavit

,

Ad efl

:

neque parentes ejus

18. Refp. propter animas lapfas creatus ut inhabitetur ab eis per medium ,

mundus

incarnationis falvandis.

Ad zi. Refp. ut manifeftentur Dei opera in illo.

L

2

Ad

Digitized by

Google

:

,

I

Origine Anima.

1^4

Ad 22 .Refp. rationem confequentiae Don ie intelligi.

ifta funt

argumenta

Cyrilli

pof*

Alexan-

drini.

Hieronymus fententiae Origenis obje&avequod fequitur : Si anima inquit , fuit ante,

rat

quam tu

Adam tn

Paradifo formaretur

& ordine, &

vixit

,

& egit aliquid

poffumus incorporalem G?

te ter

nam

tmmobilem torpentemque fentire )

in

m quolibet fla-

;

( neque enim

modum ghrium

neceffe efl ut aliqua

caufa prtecefferit , cur qute priusfine corpore fuit , poflea circumdata fit corpore. Et fi animte efl naturale effe fine corpore, ergo Refurretho corporis contra naturam erit. Sed non fiet refurrettto contra naturam : ergo juxta fententiam veflram quod contra naturam efl re-

/urgens

rit

,

animam non

habebit.

Ad

prius

Reipon-

cur anima tandem fortita fuecorpus terreftre. Ad fecundum Refp. anima»

deo

fuifle caulas

e/Ie naturale fine corpore efle terreftri , neque refurre&urum corpus terreftre , fed aetherium , quale eft anima , etiam antequam corpori im-

mergatur. Aliud argumentum contra animarum praeantemundanam, viri
Quaecunque anima in nihil prorlus novit,

infantili

hominis aetate

& tefte iplb Deojlon.4, 1 1.

&

manum dextram omnia haec fimul cum lingud proprii, quaecunque tandem n&fle incipit , per lenius externos h matribus , magiftrifve aut do&oribus fuis , difeere opus habet , etiamfi ne dilcrimen quidem inter

finiftram

;

fed

&

quo-

rfigilized

by

Google

,,

De quoque corpus

Origine Anima.

& inftrumenta

quirendo aptiflima fe

nada

,

intelledu praedita

,

fit

,

1

6j

intelledui ac-

tandem 5

vel angelus effe

,

unquam potuit. Atqui anima humana , adeoque &

illa

per

null! ra-

tione, aut poteft, aut

&c. Conf. Luc. 1 1. 40. j2. E. anima humana , adeoque intelledu praedita

,

& Chrifti per fe

Angelus

vel

Chrifti

effe, nulla ra-

tione aut poteft , aut unquam potuit. Majoris confequentia , quoad prius

brum

,

(

qu6d anima

mem-

per (e intelledu praedita

nequeant ) per fe patet. Quicquidenim adhuc ratiocinari difcit ab extra , id non per fe intelledu praeditum , aut Angelus vel angelus elTe

(

ceu qui intelledu

mis

,

&

potenti! vel fapientifli-

potentiflimifque hominibus femper ante-

Eph. Scnecfimul femel etiam intelledu praeditum non praeditum , angelus non angelus. Ceu quae difparata 6c contradidoria , de una eademque anim! eodem tempore dici nequeunt. Quoad pofterius membrum, (qu6d anima neque potuerit unquam fuifle intelledu praedita, aut angelus,) patet iterum confequentia Majoris. Nam cdm fpecie , adeoque natura cellit.

1.

Cor. 13,

6 , 11. 12.

)

1.

2. Petr. 2, ir. 12.

efle poteft

&

:

&

&

,

differant, intelledu per fe praeditum effe

,

,

&

non efle angelum effe, Sc non effe j quomodo eadem numero anima diverfas naturas fubire, eademque nihilominus manere poterit ? Deinde annon cum Dei bonitate & lapienti! mani;

L

3

fefte

Digitized by

Google

,

De Origine Anima.

1 66 fefte

quoque pugnaret

ram formaret ,

,

fi ,

Sc annon hoc perinde foret

dus

ut viliorem creatu-

nobiliffimam prius deftrueret ,

ac

fi

viliorem calam exftrudurus

,

mara sedem

?

quis architeauguftiffi-

,

cafamque iftara exinde asdificaret ; quam tamen ex viliori materia facillimi exftruere potui/Tet ? Imo annon creatio aut natura perpetuo ab imperfedo ad perfedum progreditur ? Quomodo ergo hic contrarium fieri credi poteft? Tertib, annon

&

Deus

prius deftrueret

natura

lent vero fruftra ftruxilTent

,

nunquam ,

fi

fruftra

agunt

?

Egifi*

nobiliffimam creaturam de-

& multo ignobiliorem ex ejus quafi

exuviis form&flent. illa

,

creatura

ceu

,

Nam cui

bono

nobiliffima

mox iterum deftruenda

,

fuil-

Hoc erg6 denuo verifimile non eft neque credi ullo modo potefi. Et quarto anilis prorlet ?

lus

,

,

ridendaque fabula aut fomnium

eft

,

dice-

re Chriftum in ipsa fpontanea lu& incarnatione

,

quafi ex Lethaeo

amne bibifte omniaque quae

antea noverat

oblivioni tradidifte

quoque

fuS

,

,

,

qua fupra angelos

,

,

potentis!

,

velut creator

omnium rerum hadenus eminuerat prorfiis amifsL’ Hanc enim fententiam ut abfurdifli,

&

mam , imo impiam , in Chriftum admodum in le injuriofamautcontumeliolam , (addo vaniffimam. Nam Angeli in quocunque corc. pore , humano , afinino , porcino, igneo, vires liias^, quam optiexiftentes , fundiones poliunt exlerere impedimento fine ullo me , potueieque. Vid.Gen.i8, 2.&c. Num.22,28.

&

&

.

&

&

Matth;

,

De Origine Animx.

167

Matth. 8, 28. 29. 31. 32. Ex. 3, 2. ) omnes Chriftiani , quotquot Chriftum ante mundum fuide credunt , abominantur , deteftanturque : ita ut ipfi

quoque

veteres Ariani

(

quorum

ta-

men

fedatores adverfarii videntur , ) tefte Socrate lib. 2. cap. 19. 30. in Concilio Antio-

cheno

&

&

Sirmienfi

,

anathema

illis

dixerint

qui Verbum aut Filium Dei in incarnatione fu& converfionera , mutationem , aut imminutionem ullam palTum ede , aderturi edent. Caeterum fi ex me quaefierint adverfarii , annon ego quoque praeexidentiam aliquam animarum noftrarum ftatuam ? Refp. idque quintae

rationis loco

tuere

,

:

me omnino cum fcriptura

fta-

dicereque animas noftras in parentibus

noftris jam prasextiride. Prout fcil. Heb. 7, 9.10. Levi pronepos Abrabami cum fratribus fuis dicitur fuifle in Lumbis Abrahami , ex iis prout Gen. 4 6. 2 6. omnes animas , egrejfm ejfe ;

&

&

nepotum

&

pronepotum Iacobi) , , ( quae fcil. ingredae funt cum Iacobo in i£gyptum , numero 66. egrejfe dicuntur e femore lacobiy denique prout Ad. 2, 30. 2. Sam. 7, 12. filiorum

Pfalm. 132, ir. Chriftus vidis poderis erat

)

,

(

qui ex ultimis

Da-

praedicitur excitandus c

frudu lumborum Davidis. &c. Haec enim fcripturae lententia , etiam indudione omnium naturalium rerum , vegetabilium fcilicet , Sc animantium, quae fefe p*r antiquam illam benedidiouem divinam , Gen. 1, 11. 22. 24. hominibus verfii28. fimili prorfus ratione^ Deo proroidam. L 4

Dfcjitized

by

Google

De Origine Anima,

&

mittam, propagant j imo fimilitudine formae, quae ordinarie inter parentes liberos reperitur ; tum aliis rationibus prolixe confirmari poteft : ita utadverfariorum ( ab autoritate Pla-

&

& Platonizantium

tonis

alicubi Ioquentis,

riils

telledae

& contortae

,

,

, aut fcripturae , obfcumaleque propterea indefumptae , proque an-

temundani animarum praeexiftentia allatae, ) rationes , refpedu harum, infirmae, longe petitae, minus clarae imo prorfus emendicatae , cenfori queant, debeantque. Huculque argumen-

&

,

tum Opponentis. Veruraenimvero , antequam ad fpondeam, moneo ledorem , ne in ponentis

nomen

fingula re-

verbis

Op-

Angeli ratione officii, fcd ra-

tione naturae inteiligat. nos diftindius loquendo pro eo [piritus voce utimur.

mem-

Confequentiam Majoris quoad primum

brum ita probat Opponens quid adhuc ratiocinari imelldiu proditum

Opponens

per

,

difcit

:

cjuta

,

ah exira

aut angelus

inquit

,


id non per. fe

,

Refp, Si

effe potejl.

intellettu pr. editum effe perfe

,

intel-

praeditum ette , aut adu intelligenego ad effentiara intelligentiae vel men-

ligit fcientia

re

ita

:

tis

adu

fcnlii

cie

adu

adeoque convertibilia ette. Non ergo eo non ette fpeintelledu praeditum ette , naturi differunt, quod gratis attumitur in

pertinere

ette

fcire

&

fcire

,

mentem

&

&

membri non

pofterioris prcibatione.

intelligit nifi

ea quae

mente

Anima enim videt

jnterpofitp velamento videre nequit

,

,

& quae

ea nec intelli-

Oigitized by

Googfe

,, ,

:

De Origine Anima, telligit.

quod oculus eft

eft in anirad

169

corpore , hoc mens evenire autem poteft , ut oculus

,

in

claudatur, ut tenebrae objiciantur privatione lucis , ut denique corpus opacum interponatur

&

obje&um videndum , ita fit ut oculus non videat , cum tamen maneat idem oculus : non putem Opponentem negaturum catulos primis a nativitate diebus non viden-

inter vifum

tes

e/Te catulos

,

,

quia naturale

dere. quinetiam infantes

quia

a
ipfo

non

non

fit

canibus

eflent

ratiocinentur,

ratio

fi

Oppo-

nentis alicujus e/Tet valoris. Et cceci tate, aetate

rent

,

vi-

homines nativi-

homines non eflent, nec ii qui in adultd cceci fa&i eflent eandem naturam habe-

quam ante nativitatem

habuiffent

,

quod

abfurdum. Sicut videre vel non videre non tollit naturam bene conftituti oculi , cujus natura eft pofte videre : ita mentis natura eft facultate , non vel intelligere ; non intelligere , quorum vel alterutrum , vel utrumque in mente falvfl eflentia , ratione diverfarum rerum intelligendarum inefle poteft. Tum vero non intelligit mens fi id pafTa fuerit

intelligendi praeditum efle vel

,

quod oculus rit

divina luce

claufus in corpore, ,

qu
&

fi

privata fue-

bommibus verbum , per quod

Deum contemplamur ( ut ait Clemens Protr. ) fi tandem velamento terreni tabernaculi impediatur. Si verb Opponens intelligit facultate intelligendi praeditum efle , idem dicit atque mentem habere. Sic probandum eft ei infantem luente, vel facultate intelligendi carere:

L

y

fi

dicit

infan-

Digitized by

Google

:,,

1

Origine Anima,

7P

infantem non incelligere pojje

fciat

,

non valere confccjuentiam

mentem non

polle id pati

:

,

,

d non

ejje

ad non

probandum infuper quod oculus claufns

corpore mentem non polle carere luce , neque polle eam quicquam i videndo impedire quod cdm facere non poterit , ego meam fenitentiam probabo ex Apoftoloepift. ad Corinth. 2. 1 V. 4. dicente : Deus hujus feculi excoecxvu mentes infidelium. Excaecatio autem utpote priin

,

vatio praelupponit habitura

quam,, quia eft : contra naturam , infidelibus contingit propter culpam in poenam, in infantibus recens natis nota concedet Opponens quia videtur o,

&

mne peccatum originis tollere. Sed

& nulla ra-

cur oculo mentis in adultis viliis vel , daretur vel reftitueretur , nullo merito majore fed potiiis peccato accedente , cum aetate intio eliet

&

dies crefcente. Porro

non eft inanimS

fi

mens

in infantili aetate

&

temporis lucceflu producitur, fcire libet an perfedus fit homo infans ille, cui praecipuum organum animae mens quii , rationales lumus , deeft ; quis producit vel creat oculum illum in anima , non certe parentes

,

,

qui poft partum nihil ad

produdionem

in-

neque magiftri , qui tantum rem videndam oculo animae proponunt , nec hi quicquam efficerent , fi anima mente careret, ficut mille objeda coeco oblata non efficiunt ut videat qui oculis caret. Dicet ergo Deum creare quaero itaque porro , quo anno aetatis in anima creatur mens , an in omnibus eofantis conferunt

,

,

&

dem

:

De Origine Anima. dem

momento ,

creet in

non

tempore

aetatis

fimul

17 r

cum vero Deus omnia

?

qui

fit

ut

mens jam creata , ? Hinc ap-

& femel omnia perfpiciat

paret,

quod mens qu6 plura fiicceftu temporis

videt

eo plura

,

intelligit

ficut

,

Sed

ra vidit, plura cognofcit.

oculus qui plu-

& id ipfum quod

, a matripraeluppomt facultatem intelligendi in animtl , quam profe&o nec mater , nec magiftri do&orefve fe creare unquam profitebuntur. Deinde quae exteritis cognofcenda &intelligenda funt mente , exterius illi videnda repraefentanda funt , fic menti hominis repraeientant res cognofcendas magiftri, non autem docent mentem ratiocinari , quae per fe intelligit , nifi obftaculum fit quemadmodum nec hominem videntem docent

dicit infantem difcere ratiocinan ab extra

bus

,

magifirts

& dottoribus

,

&

&

videre, qui obje&a repradenrant oculis ejus: itaque non difcit etiam infans k magiftro ratiocinari , (ed foltira contemplatur obje&a quae k magiftro proponuntur, per fe autem faculta-

nullum obftaculum vel lumine acce, dente tenebris fugatis , perfpicit quascognofcenda proponuntur. Sic homini videnti poffute intelligendi praedita

remaneat

&

mus derit

,

vel

delcribere ,

ita ut

,

fi

mente aperti

hominem

,

quem nunquam

ctim illum viderit

re 8c dicere poftit

nem illum non

,

,

praeditum

vi*

digito monftra-

hic eft. dicefhe ergo fuifte facultate

homividen-

antequam id didicerit ab eo , qui ei hominem ignotum defcripferat. Tandem negandum omnia

di

,

Digitized by

Google

,,,

1

De Origine Anim*.

74

omnia hominem difcere ab extra : quis enim docuerit primum inventorem Arithmeticae Aftronomias , (cientias Mathemaearumque demonftrationes : nifi & le ip(b primus inventor ea didiciftet , ncfcio unde haberet. Si dicit, ab Adamo per traditionem ad

Geometrias

,

ticas

omnes

pofteros omnes (cientias perveniffe quaero rurfus, quis Adamum eas docuit ? Deus, forlitan dicet,

quomodo?

at

ceffiva inftitutionc

,

oraline

&

(uc-

ut magifter difcipulum

do-

nec male , tale enim nihil (cripcum. quomodo ergo ? refiduum eft ut dicat Deum crealTe in animS Adami mentem faculcet

?

negabit

,

tate intelligendi praeditam

per (

eam

lerem.

marem

& feiplo didicifte I.

(civerit.

Deus quoque dicit Antequam te for:

in utero

Adamus

Adamum autem

,

quaecunque

,

,

potuit

indidi tibi (apientiam. ) Si vero (cire a feipfo , cur non Sc

omnia

poderi ejus? an

natura pofterorum atSed nec dicere poterit omnes fcientias ab Adamo in pofteros propagaqui artem Typogratas ? A quo enim didicit phicam primus ante duo fecula adinvenit, nifi alia eft

que primi

parentis

a leipfo

Sicut canis latrat liccc

?

,

diverit

?

canem latrantem

,

nunquam

au-

homo (qui

natura facultate ratiocinandi ita

animal rationale, i. e. prasditum ) ratiocinabitur , quantum in aenigmate per fpeculum licebit, licet nunquam vieft

hominem ratiocinantem. Naturalia nec difcuntur , nec docentur , fed ingenerantur : carnalia a carnalibus parentibus, derit vel* audiverit

ut

£:

Ve Origine Anim*. ut

edere

,

fpiritualia

bibere ,

quale

,

mingere

173

cacare

eft intelligere,

Deo. Angelum

patre

,

dicit

coire

,

& fpirituum

& potenti

tntellettt*

vel (apienttffimu potenttfjimtfque hominibus

Majores

femper

&

minores gradus intelw
&

&

&

&

&

Diverti

rum brios

& ,

profe&b funt flatus fpirituum liberovin&orum. Si videremus homines e-

& catenis ferreis conftridos & argu,

mentaremur eos non ede homines , quia alii homines ebriis vel fapientifEmis intelle&u ,

&

vin&is vel potentiflimis potentiS praeftent , onos exponeremus : qui dicerent exfpedandum, donec haec conditio hominum praeterierit , donec illi crapulam exha-

mnium hominum iannis

ldrint

,

& his vincula tint adempta tum omnes homines & intelle&uros &

utant&ficut

,

alii

,

poten-

Digitized

by

Google

: ,,: ,

.

De Origine Anima.

174

potentes futuros. Sic ego dico : folvantur animae h vinculis corporis animam aggravantibus , definant inebriationes peccatorum

cedent animae Pofterius tuiffe

in intelle&u

membrum

,

& tum non

& potentia angelis.

erat,

animam neque po-

unquam futffe intellectu praeditam

vel angelum

quod probat ei ratione, qubd angelum effe non effe , i. e. intelle&u per fe proditum ef-

&

fe

,

non

& non efle

,

ut fpecie

Ad

-que animi.

ego fimul intelligere

&

&

ifta

&

& natura differentia

femel in uni eademautem jam refpondi neque

poflint effe fimul

:

animam dico Ipfe Opponens

femel eandem rem

non

intelligere.

fa&um efle vedominum angelorum , credit etiam Euangelio dicenti ex aqui fa&um vinum quim abfurde ergo negat angelum pofle fieri animam vel hominem , cum 8c Verbum fit caro fa&um. Ego hic faltem addo , Opponentem ex mero homine Chrifto docet

rum Deum

&

non negaturum multa feiviraus

,

difci

& obliti femus

cet ita argumentari

,

ifte

:

ab extra quae ante ergd non femper

li-

homo difeit ab extra

ergo ante nunquam fcivit potuit enim effe oblitus, quod & in animi accidit. Deinde dicit cum Dei fapientid & bonitate pugnare , ut ad formandam vtliorem creaturam , nobili(Jimam prius deftruat : Refp. Quis unquam dixit , nobiliffimam :

creaturam deftrui eo fine , ut vilior formetur ? Nemo fan£. Stramineum ergo fibi fingit Herculem , cum quo pugnet Opponens. An cum bonitate fapientii Dei pugnat , ut ad redu-

&

ceu*

Digitized

by

Google 1

'

r _

De Origine Animd. i

ii

i

cendam nobiliffimam creaturam felicitatis

ftatum

in priftinum

unde libero arbitrio peccans

,

lapfa fuerat in ftatum mortis

regenerari faciat,

,

ut per vidoriam recuperet prittinam gloriam,

.

i

i

& efto poena incarnatio.

Sed

& fapientisl Dei pugnat Cur ergb

punire. !

An cura bonitate peccatores deftruere

pios aeterni morte ^

&

opponens omnes im-

credit

Deo puniendos

gnat

cum bonitate

ut angeli peccent

l

Deum

& fapientia Dei ?

Cur ergb

permififfe ut angeli

mnes homines peccarent.

,

An

cum bonitate &

fponpu-

fic

permittere

,

Opponens Adamus & o-

credit

&

Sit

tandem fponta-

An

nea humiliatio animae incarnatio.

pugnat

Sit

?

tanea inclinatio animas incarnatio.

i

fapientia

vel fic

Dei permitte-

re ut angeli peccatores fe humilient

,

ut purga-

priftinam gloriam mereantur? Porro gratis

!

ti

:

dicit

i

minem

,

non probat viliorem effe creaturam hoquim angelum , quos necdum fpecie ,

differre

,

vel diverlas creaturas efle probavit.

Ego hoc fine probatione perinde accipio atque fi diceret , hominem vindum efte viliorem creaturam qu&m hominem liberum, aut hominem ebrium qu&m fbbrium. Videamus tamen etiam an abfolut£ verum fit , quod cum ,

,

,

,

bonitate

ma (

& fapientia Dei

rem ? Ego non video tur

pugnet

creatura deftruatur , ad

,

,

ut nobiliffi-

formandam

contrarietatem

,

fi

vilio-

pona-

nobiliffimam illam creaturam per exinani-

tionem fpontaneam mereri po/Ie , ut priftini felicitate majus praemium confequatur ? Annon f

Chri-

Digitized by

Google

,

De Origine Anima,

iy6

Chriftus mortuus eft pro peccatoribus

,

juftus

annon maledi&um pro nobis fa&us eft in ligno crucis ? annon deflruxit iple diabolum , (qui tamen eft angelicas naturae) adimendo vinciendo eum catenis , ut libeei imperium, pro

injuftis ?

&

hominem exfervitute ejus. Sic etiam perit quod de architetto proponit Opvis fimilis iftius raret

,

Ad illud

ponens.

de

creationis

aut naturae progrejfu

ad perfettum, refpondi ad objed. 9. Hoc ipfiim pugnat etiam contra hypothefin Opponentis , qui ftatuit animam poft ieparationem a corpore nihil intelligere, velle , o-

perpetuo ab imperfecto

perari

quod , quam cum corpore mori.

nullalque operationes exercere

,

cert^ nihil aliud eft

&

,

in morte dicet naturam progredi ab An ergo imperfe&o ad perfe&um ? Tertio probat Deum naturam fufra fectjfe nobiliffimam creaturam^Ji eam ignobiliorem ex ejus quoji exuviis deflruxijfent ,

&

&

formafcnt. Refp. neque ignobilior creatura fa
tribuenda illa

deftru&a

eft incarnatio.

j

fed ipfius culpae

Nam cui bono nobiliffima

mox iterum defruenda ,fut(Jet. Refp. bono Adamus in paradifum politus mox iterum ejiciendus ? Dicet , culpam

creatura

Nam

cui

fuiilet

,

,

&

Adamo : mihi ergb liceat dicere culpam fuiile in angelis. Quarto Chrifli fpontaimminutionem neam incarnationem , oblivionem potentiae ridendam fabktam aut omnium vocat : Ego J vero dico non abfurdum ene negare Chriftum die oblitum eorum quae ante fciverat, quia ipfe ex fuiile in

&

Digitized by

Google

:

:

De

,

Origine Anima.

ex Spiritu fando conceptus vit

& carnem fiifcepit pro At

generis.

iyf

fponte fe exinani-

,

redemptione humani ex illo ,

ficui placet aliter fentire

&

loco : IejUs proficiebat aetate ,fapientid gratia , apud Deam homines : itera , facias eftin omnibus

&

nobisfimilu excepto peccato

qua de

(

re alids

age-

non protinus aufim illam fententiam cum Opponente abfurditatis , impietatis , in Chri-

tur:

ftum re

)

injuriae

contumeliae

,

,

& impietatis argue&

timerem enim ne fimul apoftolos euancriminum reos facerem, qui

:

geliftas illorum

dicunt , Jefum

profeciffe fapientid

& factum

,

in

ommbui hominibus fimtltm excepto peccato , eum exihumiliatum formam [ervi accepijfe , nanitum ,

&

fotium

carnem

,

&

,

maledictum

paffum

,

ne

ipfe foveat abfurdiffimara

in Chriftum credit

*

im6 impiam

admodum injuriofam

mor-

,

,

&

aut contu-

& in fe vaniflimam (ementiam*

meliofam , addo

qui

,

&

V ideat faltem *

tuum ijnommwfiffimd crucis morte .

Chriftum

& dominus angelorum

qui tamen

,

totum

,

efi

verus

Deus

quantusquantus

,

&

,

efi ,

non-ens fuijfe anex femine Mariae prognatum , tequam natus ejfet ex Maria : Sc docet , animant e/Je

mortalem

quam omnes Chtiftiani, quotquot

Chriftum ante mundum nantur deteftanturque :

fuiffe

, abomiquoque vete-

credunt

ita ut ipfi

res Ariani in Concilio Sirmienfi

,

anathema illis

Verbum Dei ante munpluifle i Domino Patre*

dixerint, qui negarent

dum fuifle, & ipfiim Vlterius Nam angeli :

humano

,

functiones

afinino

,

,

ait

& vires Juas

,

,

m quocunque corpore

&c. exifientei , quam optime & fine ullo tm -

porcino

,

igneo

M

,

pedi-

Digitized by

Google

-

1

De Origine Anima.

7S

pedimento , ex/erer e poffunt , potuereque. Refp . At illi unon fuerunt in illis corporibus incarnati ,

&

ad informandum corpus , fic ut pro libitu intrare non liceret : ad quod reinde exire nativitas ex muliere 5 quiritur generatio viri led fuerunt in iftis corporibus per modum formae afliftentis , ficut diverfa organa movemus ab extra. Pergit dicendo : Ipfis quoque veteres AStrmienft anathema rianos in Concilio Antiocheno illis dtxi(fe,qui Verbum aut Filium Dei m incarnatione mutationem, aut imminutionem ulconverfioncm fua , lam pajfum ejje affererent. Fateor, nec in eo errarunt fadfcus eft quod Ariani: Manfit enim qui erat, non erat. Quod autem anima vel homines in (acris ex femore eorum dicantur in lumbis patrum fuijfe egre(Ji ejfe, ratione corporum ipforum intelligenniti

&

,

&

&

&

&

dum

eft , ut maneat verum : Spiritum reverti ad Deum,qui dedit eum. Quod dicit de tndidlione omnium naturalium rerum , vegetabilium & animantium, nihil aliud facit, qu&ra incertum per aeque incertum probare , iniiiper male confert hominem , qui ad imaginem fimilitudinem Dei fa&us eft , imperium accepit fuper omnia

&

&

&

cum

illa,

brutis

atque retur

;

,

inquam

,

,

&c

Gmilem ortum homini

&

quid inde aliud leque, etiam indu&ione rerum naturavegetabilium , brutorum , velle pro-

illis ,

rebus naturalibus vegetabilibus

male

adferibit

qu£m

&

lium , bare eodem modo cum illis hominem interire, atque animam perire. Ad illud de Jimilitudtnc

forma relpondi ad obj. 8. Tandem mihi Flatonem Flatomzjtntes objicit ego rurfiis Ariftote

&

,

lem

De Origine Anima.

17.9

penes

lem G? Arifiotelizantes objicio. Sit interea

ledordm judicium, utrum potitis d Platonis, qu^m ab Ariftotelis partibus ftandum fit , quorum ille unanimi confenfu dodrinam Tuam ex Mofe, prophetis, facetJotibus Iudaeorum

& & docuit Deum creMe mundum

accepit,

hic

j

autem peculiarem ledam confinxit , docens mundum efle ab aeterno , quia cx nihilo nihil fiat : ille immortalitatem animae defendit » hic mortalitatem teftibus Theophrafto vEneaeGazaei , autore libri de anim& , five ille fuerit Nemefius Emelenus , quod PolTevinus in Apparatu vult , five quod aliis magis placet , Gregorius Nyflenus. Hic finem impono Relponlionibus ad Objediones , verbis Clementis Alex. Protr. dicentis : Alii homines qui mmdo adhaferunt , ut pifctculi quidam qui vocantur algas pe*

&

tns marinis

,

contemnunt immortalitatem : ficut fenex

qui non veritatem 6? coelejlem patriam,

Ithacenfis',

eam etiam

qua: vere eft lucem

mum.

quem

tur

&

:

In

locus Hervetus

Alii qui mundo

coeleflem

defiderabat

,

patriam

ita

,

&

fid fu*

commenta-

ita funt affixi, ut toti in eo fint,

&

vitae

immortalitatem conte*mnanty non eji mirumfi a Deo contemnantur . Fer Jenem autem fthacenfem , intelligit Vlyffem , qui maluit Ithacam patriam fuam , quantumvis parvam .

&

inftar nidi petr
mino videre tatibus

,

&

exfilientem ejfe

,

&fumum

e

domus fuse

car-

quam cum Circe fiut volup-

immortalem.

XIII. Prius verd qu^m totum tradatum finiam , brevibus landitatem pietatem huius dodrinae demonftrare conabor : quae qui*

&

*

M

2,

dem Digitized by

Google

,

1

De

8o

Origine

Anim i.

dem mihi tanta efle videtur , ut , {i

gentes

& fa-

pientes fententiam illam de praeexiftentiil aniexcogitafle mihi permarum ,

&

fuafum eflet , firmiter crederem non alio fine id fecifle , quam ut populum religione imbuerent , ad probitatem vitae ftimularent

&

&

praemiis poft animae immortalitate, Eanc vitam , fiimm&que beatitudine ; contra imropofitil

probis perpetui morte in diverfis brutorum corporibus, demonftrar&. Quemadmodum Timaeus de mund. anira. confitetur , migrationem in befluts , induci ad terrorem hominum impiorum , ut (pecte abfurda , immanifoena; faltem formidine , que, a vitiis , inquinamentifque, quibus candori animae labes inuritur , retraherentur , proficerent que in bonam frugcm.Q&m enim experientia fiepe teftetur pios in hac vitS affligi , improbos vitae felicitate abundare , quotufquifque non crederet Deum retum humanarum nullam curam gerere, nifi anima maneret poft mortem : quis vero ratione praeditus, non mallet in hac vita bonis affluere , malifque carere , fi anima cum corpore extingueretur , aut fi communis piorum impiorum eflet exitus , fic ut nec illi praemium , nec hi poenam exfpedare haberent. At fiqui firmiter tenent noftram fententiam , tales non metu fupplicii terreftris vel temporalis virtutem exercent; im6 nec poenae temporalis metu si virtutis exercitio abfterrentur, ad crimina alliduntur , quibus certum eft aeternam virtutis remunerationem autem vitiorum poenam , poft hanc vitam fore. Quis fortius pugnet con-

&

&-

*

tra

'

Digitized by

Google

1,,

De carnem

tra

qu^m

Origine

& opera

Anima

.

1

-

8

carnis vel cupiditates

qui cognoverit carnem ede inimicam fpi-

carnem per mala opera trahere animam in exitium, {e denique eo fine natum ede in carritus,

ne , ut continuum fibi cum eS fit certamen vei ad cladem , vel ad vi&oriam ulque. Quis facilius mori, i. e. feparari ^ carne contemnat, quiuetiam optet, qu^m qui crediderit fe morte liberari e carne tanquam ex carcere, vinculis, ergaftulo , lepulchro , lervitute : ex hoc mundo ,

&

& loco & afflidionis, valleque lachry-

tanquam ex inferno, tempeftatibus, peregrinationis,

marum. Quis

avidius defideret redire in pa-

triam coeleftem

,

quam

qui fentit

tum ,

hic ede peregrinum

vem

hic hofpitem

fe in

coelo na-

& advenam

;

ibi ci-

&

habitadomicilium culum fixum , hic mobile tabernaculum , diverforiumaut holpitium 5 ibi portum , hic tempeftates ; ibi quietem, hic labores; ibi montes ovium Ifraelis , hic vallem errorum. Ifta funt ,

quae

dum Ab

j

ibi

animum pium adverfis hujus feculi affliconfolari , mentemque erigere queunt.

abfurditate 'Sc impoffibilitate vindicabunt

dogma hoc autoritates tot tantorumque lapientum. neque perlpicio illud impugnare Dei potentiam , fapientiam , bonitatem", juftitiam : tantum abeft ut fit blafphemum in Deum , ut potias fuos fe&atores in admirationem maximae Dei potentiae pertrahat , ad laudationem divinae bonitatis juftitiae impellat.Sunt tandem, qui, cfim nihil fit quod opponant quavis occa, iione dataanfara calumniandi aripipnces,novita-

&

&

&

M

3

tis

.

De Origine Anima.

8%

1

argumento veritatem dogmatis noftri expugnare praefumant. Hos remitto ad ledionem tradatus hujus, necdefpero, quin poft diligentem ejus ledionem , dogma noftrum traditis

& antiquitate & duratione, & univerla-

tionis

,

litate nulli alii

fecundum ede, ultro confeffuri,&

Ade6 ut potiori eam quas interierat , quam nafci eam qua» nunquam fuerat, fententiam, dinovitatis arguere delituri lint.

jure renafci 8c redire

cere pollent, quemadmodum Ariftoteles in Meteorolog. celebres opiniones per vices tempo-

rum redire

,

interire

,

renafci affirmat, lpfe

Py-

thagoras jamolim apud Ovid.XV. Metam, . . Augufics referabo oracula mentis ,

——

ait,

i

Magna nec ingeniis wvefttgata priorum x Quaque

diu

lat nere

canam.

——

me fere impellunt cum Cicerone in Cat. Maj. dicere : Quodfi in hoc erro , quod animos hominum immortales efje credam , libenter erIftalunt, quae

Nec mihi hunc errorem quo delettor dum viextorqueri volo. At nihilominus maxime omnium amica eft veritas , adeo ut fimul ac rationibus , aut fcriptura facr& , convidus fuero erroris, me protinus errore pralirato veritati manus daturum,& meliora dodum meliora lecuturum fande, Deo tefte , polliceor. Faxit itaque Deus veritatis , ut omnes quotquot vere Veri funt amatores , praejudicio omni feppfito *per, Ipiciant veritatem. Amen. ro.

vo

,

,

,

,

FINIS.

,

A )igitized

Dby

Google

-

:

ADDENDA. P

Ag.

4. lin. 3« adde,

i8j.

& Thoraas Hobbes An-

mortalitatem anima; naturalem ulque adrefurre&ionis diem, defendit. Pag. y. lin. 19. Add. quoniam verb generaglus

tionis

,

voce utitur

,

non

differre videtur hasc

ab

quam primo loco protulimus , lententia : praeprimis cdm conflet ex dido Ariftdtelis Ex nihilo nihil fit , eum modernorum Theologdfum

illa

,,

creationem ignor&fle. Pag. 11. lin. 8. pofi poliunt, leg. Macrobius in

Somn.

Scip. lib. 2. cslp. 17* corpus alienafn for-

cinam dicit. Pag. 16.

lin. 18. pofi ditioni, adde: Cletliens Alexandrinus Psedag. lib 3. cSp. r. Cum in- ^ quit , caro quidem fervafit quemadmodum tefiutur Taulus , quomodo qmfquam jure ancillam lenonis in,

,

fiar exornaverit ?

fervi forma

,

dicit

Quod enim

id quod efi carneum, fit de Domino Apoftolus , eumfetpfum

exinannffe fervi forma accepta externum hominem fervum appellans priufqUamferviiffet £? carnem fu fiepijfet Dominus. Mifeticors autem Dominus , ipfe carnem effecit liberam. Pag.23. inter lin. 12. 13 add. Tandem Sotades in Stobaso ndvrm hiulw t [Atqoorwv 0 faveume Isiv : ,

,

&

.

&

Mors omnium mortalium portus efi. liti. 27. add. Macrobius in Somn. Scip. lib. 2. cap.17. animam corpus tanquam perePag. 38.

grinam incolere

fcribic.

M

4

Pag.

Digitized by

Googlc

,

i

-Addenda.

§4

Pag. 42. lin. 16. pofl , producentur, add, Ma.ori crobius d. 1. coelum appellat anima patriam

&

gmis

ejus fedem.

Pag. 48. lib.

21.

lui.

pofl

videbatur,

add Manilius .

Aftron.

4

jin dubium

ait

eft ,

habitare

,

Deum

fui? pettore

noftro ?

]n

coclumque redire animas, coeloque venire ?

lin. ult.

add. Macrobius d.

ait

1.

,

animas qu<*

corpus ut peregrina incolunt , cito poft corpus , vel

ad coelum

reverti

,

ad patriam

velut

aut remeare.

Pag. Oracul.

lin.

,

;

.

add. Zoroaftr»

poft vaftulo.

$4.

ad fupera

& originis fu
anima : in corpore vero Repofuit enim mentem Vos repofuit, pater bominumque Deumque. Pag. 7. lin. 21. pofl 1. add. Manilius lib. 4. in

5

Aftr°njin quoquam 'inquit

fasefi

EJfe homines.

Pag. y8.,

genitos

,

nifi coelo ,

crederelin. 5. poft

poffunt. leg.

,

Hierocles

comment. in aurea Pythagorae carmina in verf. 76. To cncetvt] (tjj an,mce : <1 Hod n dovpKpo^ov: 'Sttwjtc p

damnojum e(l , idipfum anima ipfifinuu. ltemj Xn’ gch

oivi^vi

ct liv

fwy.aevv

ioLv

,

Aoyudw ‘nx,

id
§

,

nobis

tv

,

aru

etiam mutile

,

qui

r&ra. n hoytxr, 4^«-

'j

xtnccv.

cstivs

«j to

&

£ rt3%t€A«?rlovTr{

fiea


}

D

>.

trupurf&.

dcvyx

'*

T0V

^

Digitized by

Google

-

,

Jddenda, H
Jf

.«v&pemvZu'


vcncur

8
,

curri/

lhu)i fi

'AiifJfaoi

*i

9

ito jwa-n Iffivrf

HfopfaW w 5 tj/y^

es

anima

vitabis

corpus

,

,

hoc

,

?

/apis fi rette

fubflantia

autem

& quid

corpus

fit

nec ip/orum nomine

tuum ,

,

,

f"*

,

gsre-

anima ratio^

ut aliquis tibi

illa

,

tu enim

autem extra

naturarum confuponem

humana natura

extra funt

,

,

es

damnum inferat,

,

Ita enim feparando i

T{

ofyxva to|/v

&c. 7« autem

/34«^ patieris

corpus.

cfkuxz-

fin

*i

,

<5rtS? oujtIw :

*ST05

Sfopstetcur

*Y> avawltf, $ awvlwv > ypuv cLurav , «v
e; rationalis

>

>££)

ffztvccyvoqavpfy'

mix/xifa

xV4 *m

M f**J

,

iffpfy

0

,

'!*$*$'&

*w
TXTWV UdJTif CUWS
8$

1

l?iv tv§tj
,

inveneris

ft nec

,

tuaexiftimavens , fique

tanquam

tuo

,

decertaveris

,

ne

pertraharis.

ad corporis aut divitiarum cupiditates illa Omnino enim cum quid fimus ignoramus £? tntclligimus ; etiam quorum curam ipfi agimus , non geren quorumlibet magis quam nojtri ipforum curam ,

tes

(

atque prxcipua cura deberet exi-

,

flere.

quorum prima Si enim quod corpore utitur

inflrumenti loco corpus habet

&

;

,

animus efl

Scc.

39- llbi

;

flque

Idem dicit in animam verum

verf y. 28. 29.. 32.33. hominem appellat. More Platonico etiam Mainftrucarius homil. 6 iplum corpus Salvatoris rnentum Deitatis appellat , dicens : yhfa 0 Ku.

esi

£/(&• KSM AjjtrE yupivvj

ytyiieir •

d Twcfavx ™ cwftoi.

t *j tyiOTvm itoinX^eiv

oiiis.ee

et fi vityz7iff Sujjcuts v-scr?"

2^ S Sfyxvv $
M

y

«v&fw-i

Digitized by

Google

,

,

Addenda.

86

1

&

accepit dv&fwmtf ! Venit Dominas gine : ft enim nuda deitate defcendijfet

jhnere potaijfet

corpus quis ,

ex

vir-

eam fit"

nunc vero corpore ceu injiramento

;

lo-

quebatur hominibus.

Pag. 66.

lin. i f.

add. Teftament.

XII. Pa-

triarch. cap. i.

Pag. 76. lin. 2r. add. Ita autem , ut allegavileguntur in editione priore , quae prodiit ,

mus in

12

0 .

Amftelodami

edita eft in

8°.

1

,

tandem

659. in pofteriore, quae

reperi

,

addita quaedam

quaedam omifla. Pag. 8 2.

lin. 3. poft

Empedoclis

&

,

Ipelunca add. Platonis

Pag. 89. lin. ult. poft abierunt, add. Ezech. V. 13. 14. Educam oves meas de populis , inducam eas m terram C ? congregabo eas de terris ,

XXXI

& & & pafcam eas m montibus Ifrael in in cunEHs fidibus terra. In pafcuis uberrimis pafcam eaeas lfrdel erunt pafcua & in montibus 5

fuam

,

,

,

excelfis

,

rum ,

rivis

ibi requtefcent in herbis virentibus

,

(3 in pafcuis

pinouibus pafcentur fuper montes 1fidei. Montes illi defertum appellantur verf. 25'. £? habitabunt in

& dormient in fylvis &c. cap. Adducam fuper vos (montes Ifraelis) populum meum Jfidel. deferto in fiducia

XXXV1 Pag. fcribit

.

1

,

2.

Nam

q r . lin. 4. add. d. 1 .
,

nis effe

immortalem

,

quae de mortuo corpore fubinde in

aliud, atque aliud corpus ~ ut

migraret. •

dum

lin. 7. poft

quodque gigneretur

,

im-

Abrahamu sadd. Secun-

fententiam aliquot fcriptorum Eccleftafti-

corum,

Digitized by

GoogI

Addenda. eorum

ham

,

i

87

Philolbphiam iEgyptiis tradidit Abraut ait Pagan. Gaudentius de Pythag. a,

nim. tranfm. cap. 2. Pag. 104. lin. 3. add. In moderno Teftamento , cap. 8. feriptum legimus : Quemadmodum ad ipfum fert figulus novit vas quantum capit , dominus ad fimilitudmem fpintus tutum , ita

&

&

facit corpus

ad potentiam

,

lin.

nit.

corporis fpirttum

22. poft Ailyrii. add.

al.

ludasi

impo-

Na-

Clemens cirAmbrofius genere Hebraeum fuiffe

zaraei.

lin.28. pofttf. add. Iple

cumcilum

:

feribunt.

Pag. 108. inter lin. 24. &2f. add. Elias in quem Thisbi appellavit , ( in vocabulo , Gilgul,) i. e. Tranfmigratio, ait receptam e(Je fententiam 'a magi (Iris , neque eos ambigere , animas a libro

corporibus tn corpora tranfire

,

faltem

Deum unamquamque animam

mam Adami redujfe in corpus Davidis graturam teris

,

pora brutorum

*

,

ex tribus li,

Dalet

haclenus ut habeatur ratio vitiorum

quibus dedtt operam homo

antmal ,

(3 ani-

nam Alef Davidem , A/em Aief addunt malorum animas migrare in cor-

Adamum

Jiam innuit,

Adami

,

& hinc mi-

,

tn corpus A/efJi
quibus componitur nomen

ftgmficat

quin docent

ter.

ter creare

,

quibufque obnoxium

,

efi

m cujus corpus tranfire cogitur anima» Ad-

ulter fi quis fuerit

,

ejus

nolit tranfmigrabit. fic

anima

tn cameli corpus velit

plellendus fuerat

David, quod

cum Barfabed Vri
m

illa

verba;

(

evafit ta-

Deo. hinc

Plalm. 13.) Canta-

bo

Digitized by

Google

, -

,

1

88

Addenda.

bo Domino qui bona tribuit mihi , & eripuit animam meam a camelo, ut quidem opinantur , fed non bene Rabbini fecundum (uam expofitionem ,

,

locutum fuiffe Regem, non difcedu ab tUa 1faacus Abravanellus , qui impietati litans aufis e(l affirmare

Efavi animam

in corpus Iefu Nazjtreni

& ideo Bellerophonteo morbo labora

ffe ,

minum

migraffe

&

,

castus ho-

Alii ex eadem fetta docuere, non

vitdjfe.

ter ,

fed milhes animas in hunc mundum rePagan. Gaudentius de Pythagor. anim. tranfm. exercit. r. cap. 21. aut fepties

,

verti.

Julius

Conradus Ottho ex Judaeo Chriftianus,

& ProfelTor Altorfinus Noriberg® lib. 2.

,

in libro

primdm edito

idoj. cui titulus, Gali Razia

a.

cap. 4. Rabbini inquit , animas ante

dum conditum ,

&

mun-

ftc ante corpora creatas fuiffe ,Jla-

tuunt.

Pag.

no.

&

inter lin. 2f.

16. add.

Canon.

myfteriorum Hebraeorum. Animae 'a tertio lumine td eft , memoria , ad quartam diem , id eft, in inde ad quintam defcendunt , videlicet telledum , voluntatem inde exeuntes corporis nodem fubintrant , hoc e(l , corpori includuntur , vel ab inielligentid ad tandem ad phantafiatn , hinc ad imaginationem , 19.

,

& ,

&

fenfum defcendunt. Pag. 112. lin. 18. poft 6. add. Quinetiam Brachmanes ja&abant, ex India tranfmgrationis animarum fententtam manaffe ad tAEgyptios. lin.

23.

poft audivifle.

Celia

,

inquit

,

add Appianus

moribus fert

,

m

Celticis:

mortis contemptores ob

fpem fecunda poft interitum vita.

Pa &

Digitized by

Googl

-,

Addenda. Pag.

1 1 3. lin.

5*.

animae edodi Getae

,

i

89

Ab eo immortalitatem

add.

prodigi

vita;

,

non

mon Jed ,

lin. ip. migrare fe exiflimabant. Iulian. Cae£ add. temere ergb Icriplic Proclus vel hu-

Non

jus magifter Syriamis

Pythagorae

,

Symphoniam Orphei

& Platonis.

&

lin. 12. 13. add. Numa Pythagorae illam fententiam tenuifle traditur ^ Clemente Alex, qui id videtur accepide ab autoribus vel ipfo Cicerone antiquioribus. lin. 14. add. Hic duntaxat addo , lolum , quod fciam , Caelarem Longinum Phi-

Pag. 114. inter

Rex Romanorum

negare, Pythagoram ftatuifle animarum alia corpora, ita enim fcribit , De oraculis Pythagoricis , c. 6 . Qui intelliqtt Pythagoram inquit , Ne unitas quidem fub, ubi fiantiva certi numen fecundum naturam , eji unitae alterius numeri : unitates in duitate ipsd , ad eas loll

tranlinigrationem in

&

qua funt in ternitate ipsa , ejje tnconjefltles : mtelliget invidos carptores , Timonem , Cratinum, Hermippum ,

&

alios

(

quorum non exigua multitudo eft ) qui de

Pythagora fuis

in libris plurima

mendacia fcrrpfirunt ,

nulla ratione ex fcriptis Pythagora:

tiam communicare bruto

pojje

,

humanam

probare.

,

6c

ejjcn-

8.

c.

Qui fcit , quid veru revera dobtps fit aqualis cura , fimilis motus , par Jludium alicujus mortui : intelh j

&

get

,

qutd tranfantmatio proprie

antiquum

illud eeniqma,

Et qui

Jit.

intclhgit

quo arcanum quoddam

feculo incognitum innuebatur :

fcihcet

illi

materiam pri-

mam omnium formarum non folkm capacem ,fed avaram etiam effe ,

ac femper dejideno

motam

nulla for-

ma

Digitized

by

Google

,

Addenda

190

md fatiori

intelliget

:

.

(affentiente Capnione) quid Py-

, ex eo quod fe Euphorbum prius fuijje dixerit : intelliget quoque profundus rerum arcanarum fcrutatar , eos to-

thagoras voluerit innuere per transmutationem

toto coelo aberrare

docuijfe

animas

,

qui hinc colligunt

,

Pythagoram

tranjire tn alia corpora.

&

quidem Pag. 11 6. lin. 14. poji &c. add. ufque in plantas jwele/xvj/w^wcnv ftatuit, leenira olim arbujlum fuifle fcribit. Pag. 12f.lin.28. add. Cum aliis illis Platonicis , quos Gregor. Nyflenus refert Platonis beilias , cum de raetempiychofi agitur , tropicd interpretatos , fentit Hierocles Stoicus, nam. poftquam improbaret iententiam illam , qu& hominem aliquando induturum corpus

atteritur

ferae, filbj ungit

ctv9-p7r(^* «r«

>

, ,

,

:

dei pfyxox

Tp

%edov

*f

(tj

dvB-pcoTnvq

)t tcuxlcu;

df^cH qtfai

$ 'srCJf

dvd

^%*j) x-ns-

Q s
ma humana femper homo vitii

permanens , virtutis atque vicana pojfejjione , Deus , aut fera feri dicitur ;

cum

natura neutrum exijlat

tudine

cum utroque

,

Jed fimilitudmis habi-

.

&

Arriani. Pag. 128. lin.20. poji Senecae adde Pag. 132. lin. 27. add. Praeter hos Manilium

&

animarum praeexiftentiam , libro 4. Aftron. Horatium eorundem immortalitatem tenuitte

manifeftum eft. Pag. 1 3 3. lin. 7. pof naeus , add. Silius Italicus , Valerius Flaccus Juvenalis, lin, 13. pofl , Marcellinus

,

add. Claudianus.

Pag.

Digitized by

Googk

Addenda. Pag» 1 34. Hermagora* , numerat

Jin.

ait

7. ,

ille

ipt

.

poft parent hefin

add. cap. 17.

Platonicas ficula infinita di-

quibus nocentum animat in ea/dem poenas faepe revoluta ,firb de tortaris emergere permittuntur , ,

& ad naturo fuo principia

quod efi coelum , tandem efi enim omnem animam ad originis [ito fidem reveni. Sed quo corpus tanquam peregrino incolunt , cito pofl corpus velut ,

impetrata purgatione remeare. Neceffe

ad patriam revertuntur. Quo vero corporum illecebris ut fitis fidibus inhterent , quanto ab illts violentius fiparantur , tanto ad fupera ferius revertuntur.

& praecedens noftrum 12. & 13. add. Boetius

Pag. 138. in fine add.

argumentum

,

pag. 12.6.

Pag. 149. inter

iin.

Metr. 6 lib. 3. Hic claufit , ait , membris animos Celsa fide petitos. Conf. Metr. 9. lib. .

3.

FINIS.

ERRA-

,

,

ERRATA. T) Ag.

7. lin. 2. leg.
pag. ii. lin. lin. 20. leg,

1

o. leg.

Helviam

pag. 9. lin; penult. leg. volutantur pag. x 2. lin. 28. leg. f*\t pag. 21. tf. leg. liberabit

fcpulchmm ,

pag. ij. lin.

lin. 22. dcl. vi-

feminis

pag. 27. lirt. n.fcrib. 9. J pag. 34. lin. 2. /<£. pag. 40. lin. 29 - leg. e caelo, pag* 43 lin.ult. leg, 'vtcta.

lin. antepen. leg. exuunt , pag. 70. lin. 9. leg. pag. 73. lin. 9. pofi rationem dele pag. 80. lin pag. 84. lin. 2fc. dele inquit i pag. 89. lin. 18. 14. leg. eirttf pag. 94. lin. 2%'.poft leg. dono legis leg. dvnnpyrm pag.

pag.

s 1.

gubtbfcuri.

&

>03. lin.

2. leg. in prc-

fine pefi migrare

leg.

lin.

putant.

1 1.

leg.

Tmgtji/usjx.

pag. 129. lin. ult.

pag. leg.

1

2 8 . in

Agrraf

pag. 131. lin. 17. leg. accipag. 130. lin. 6 . leg. xfKpy-TtiKSr , piant pag. 141. linea 22. terminetur c. lin. 2J. incipiat

&

Chryloltomum

.

pag. 159. lin. ii. lege hie.

&

Digitized by

Coogte

Digitized by

Google

Sign up to our newsletter for the latest news

© Copyright 2013 - 2019 ALLDOKUMENT.COM All rights reserved.